Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2018 som lämnades till riksdagen den 20 september 2017 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).

Följs upp inom elva områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets elva så kallade preciseringar: God miljöstatus, God ekologisk och kemisk status, Ekosystemtjänster, Grunda kustnära miljöer, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmade arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Kulturlämningar under vatten, Friluftsliv och buller.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålet som rör miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård hittar du här: