Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Kust- och havsmiljön är fortfarande påverkad av övergödning, farliga ämnen och delvis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp, främmande arter samt byggande och annan exploatering av känsliga natur- och kulturmiljöer. Mycket arbete återstår med att utveckla och genomföra insatser i Sverige liksom på EU-nivå.

Miljögifter minskar men nya föroreningar ökar

Miljöövervakning visar att många organiska miljögifter, bromerade ämnen och dioxiner minskar. Däremot ökar vissa fluorerade ämnen och kvicksilverhalterna i flera djurarter ligger över EU:s gränsvärde. Havs- och vattenmyndigheten stödjer projekt för att utveckla reningen av avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Mikroplaster i haven är ett annat problem och viktiga källor har i en studie visats vara slitagepartiklar från trafiken och konstgräsplaner.

Flera insatser för att stärka fiskbestånden

Torskbestånden i Västerhavet och Östersjön utvecklas olika. Fiskekvoterna bedöms kunna öka för torsk i Nordsjön och Skagerrak, men behöver minskas för svaga torskbestånd i Östersjön. För att möjliggöra en mer långsiktig förvaltning har EU fattat beslut om en flerårig plan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön. Skyldigheten för fiskare att ta iland sin fångst och inte kasta tillbaka mindre värd fisk har dessutom utökats. Även arbetet med selektiva redskap som minskar bifångst av andra arter har fortsatt under året.

Många skyddade områden även om arbete återstår

Under 2016 tillkom fyra nya Natura 2000-områden för att skydda tumlare. Sverige har nu nått etappmålet om att skydda minst tio procent av marina områden. Men fler områden behöver skyddas för att binda samman livsmiljöer till ett större nätverk som främjar arter och bidrar med ekosystemtjänster. Två nya åtgärdsprogram har förberetts för att skydda ålgräsängar som är viktiga för fiskyngel, liksom för kustnära vattenväxter. Negativt är att förekomsten av ejder och alfågel fortsätter att minska i Östersjöregionen.

Viktiga styrmedel på plats men lång återhämtning

Åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen för perioden 2016–2021 blev fastställt under året. Sedan 2015 finns dessutom ett åtgärdsprogram för havsmiljön som innehåller 32 åtgärder myndigheter och kommuner ska utföra. Sverige behöver även fortsätta arbetet inom EU och inom havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom. Återhämtningstiden i havet är lång och viktiga insatser kommer att ta lång tid att genomföra.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom elva områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets elva så kallade preciseringar: God miljöstatus, God ekologisk och kemisk status, Ekosystemtjänster, Grunda kustnära miljöer, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmade arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Kulturlämningar under vatten, Friluftsliv och buller.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålet som rör miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).