Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Halterna av växthusgaser i atmosfären ökar. För att hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och minska risken för farlig klimatpåverkan behöver de globala utsläppen på sikt nå ned kring noll. För att klara denna stora omställning krävs både samhällsförändringar och teknikutveckling. Stärkta ambitioner i det internationella klimatsamarbetet behövs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.

Allt högre halter av växthusgaser i atmosfären

Växthusgashalterna i atmosfären når en bra bit över den långsiktiga gräns som krävs för att temperaturförändringen ska hållas under två grader. Den nuvarande genomsnittstemperaturen på norra halvklotet är sannolikt den högsta på minst 1 400 år. I Sverige blir klimatet varmare och blötare. Det påverkar bland annat jord- och skogsbruket, liksom känsliga ekosystem inte minst i fjällen och Östersjön.

Nytt klimatavtal har trätt i kraft

Parisavtalet trädde i kraft i november 2016. Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader, och helst högst 1,5 grader. Detaljerna i avtalet, den så kallade regelboken för Parisavtalet, ska vara beslutade till december 2018. Ett annat viktigt framsteg under 2016 var att växthusgasen HFC nu regleras under Wienkonventionen.

Globala styrmedel för flyg och sjöfart

FN:s flygorgan ICAO har beslutat om en global marknadsmekanism för att begränsa utsläppen från flyget. Systemet börjar gälla 2021. ICAO:s miljökommitté har även beslutat om en ny standard för koldioxidutsläpp från flygplan. FN:s sjöfartsorgan IMO beslutade 2016 om ett system för att samla data om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp inom sjöfarten.

Svenska utsläpp behöver minska snabbare

I Sverige fortsätter de klimatpåverkande utsläppen att minska. Däremot är utsläppen som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder totalt sett oförändrade. Insatserna måste förstärkas för att nå Sveriges vision om netto-nollutsläpp, särskilt inom transportsektorn och industrin. Regeringens klimatpolitiska proposition som presenterades i mars 2017 utgår från visionen att utsläppen i Sverige 2045 ska vara minst 85 procent lägre i förhållande till 1990.

Nya mål om förnybar elproduktion

2016 träffade regeringen och partier ur oppositionen en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Ett av målen är att elproduktionen 2040 ska vara 100 procent förnybar. Ett annat mål är att Sverige till 2030 ska ha en 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Transporter en av utmaningarna

En av de största utmaningarna står transporterna för. Under 2016 har utsläppen från vägtrafik minskat, enligt preliminära siffror. Effektivare fordon och framförallt en ökad användning av biodrivmedel är de viktigaste förklaringarna. För att skapa en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver dock styrmedel och åtgärder skärpas. Regeringen har bland annat presenterat ett förslag till en reduktionsplikt. Den ställer krav på drivmedelsleverantörer att minska klimatpåverkan från bensin och diesel genom ökad inblandning av biodrivmedel, i syfte att stödja utfasningen av fossila drivmedel.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom två områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets två så kallade preciseringar: Temperatur (den globala medeltemperaturen får öka högst två grader), Koncentration (koncentrationen av växthusgaser i atmosfären stabiliseras på högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter).

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).