Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Uppföljning 2016

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är positiv.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2016

Luftföroreningar orsakar skador på människors hälsa, på växtlighet och på kulturvärden. Flera beslut, både inom EU och nationellt, förbättrar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet, men fortsatta insatser behövs. Internationellt behövs åtgärder för att minska halterna av partiklar och marknära ozon. Nationellt behöver utsläppen av kväveoxider minska.

Beslut inom EU ökar möjligheterna att nå målet

Under 2015 har flera viktiga beslut fattats i EU, som förbättrar möjligheterna att på sikt nå målet. Det gäller bland annat:

  • Nya ekodesignkrav för fastbränsleeldning minskar utsläppen av partiklar
  • Nya metoder införs för att kontrollera utsläpp från fordon
  • Nya krav på mellanstora förbränningsanläggningar (inom MCP-direktivet)
  • IED-direktivet, om utsläpp från industriverksamhet, kompletteras med krav på ”bästa tillgängliga teknik” (BAT)

Nya krav på pannor minskar utsläppen från vedeldning

De svenska utsläppen från vedeldning har minskat något. Ändå riskerar cirka hundra kommuner att överstiga preciseringen för bens(a)pyren. Under 2015 beslutade EU om nya produktkrav på pannor som eldar fasta bränslen, såsom ved, pellets och briketter. Kraven, som är en del i ekodesigndirektivet, kommer på sikt att medföra minskade utsläpp av luftföroreningar från vedeldning. Dessutom kommer utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från exempelvis mindre värmeverk att minska när nya krav i EU:s MCP-direktiv införs 2025 och 2030.

Stadsmiljöavtal bidrar till mer hållbara tätorter

Tack vare de så kallade stadsmiljöavtalen kan kommuner och landsting söka stöd för satsningar som möjliggör att en större andel persontransporter i städer istället ska ske med kollektivtrafik. Stödet uppgår till totalt två miljarder kronor under perioden 2015–2018. Även fler andra åtgärder för att utveckla stadsmiljöer bidrar till att uppnå målet på sikt. Dels har Stockholms stad utökat dubbdäcksförbudet, dels har beslut fattats om att höja och att utöka trängselskatten i Stockholm. Flera län arbetar också för att utöka andelen som reser med kollektiva färdmedel samt för att underlätta för cykeltransporter.

Ny metod att mäta utsläpp från bilar skapar bättre tätortsmiljö

EU-kommissionen har beslutat om en ny testmetod för att kontrollera kraven på bilavgaser, så kallade Real Driving Emissions. Istället för att mäta utsläppen på laboratorium, som man gjort hittills, ska utsläppen mätas under faktisk körning. De nya kraven, som träder i kraft successivt under 2017–2021, kommer att minska utsläppen av kväveoxider från personbilar.

Ozonhalter i Sverige relativt låga, men behöver minska ytterligare

Ozonhalterna var relativt låga i Sverige 2014, men låg ändå på flera platser över både nivån för hälsorelevant ozon och målet för växtligheten på flera platser. Tack vare minskade utsläpp av luftföroreningar inom EU, har tillfällen med höga halter av marknära ozon minskat påtagligt. För att minska det marknära ozonet är det nödvändigt att vidta ytterligare globala åtgärder för att få ned utsläppen av ämnen som bildar ozon. Möjligen kan klimatavtalet i Paris 2015 bidra till det.

Ökningen av dubbfria däck avstannade under 2015

Utsläpp av slitagepartiklar från användning av dubbdäck är fortfarande ett problem ur bland annat hälsosynpunkt. Andelen dubbfria däck har ökat under några år, men statistik visar att ökningen bromsade upp under 2015. Sett över längre tid minskar dock halten i luft av partiklar (PM10) i gatumiljö i våra större städer.   

Följs upp inom tio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets tio så kallade preciseringar. De omfattar en högsta halt av: Bensen, Bens(a)pyren, Butadien, Formaldehyd, Partiklar (PM2,5), Partiklar (PM10), Marknära ozon, Ozonindex, Kvävedioxid, Korrosion.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen 2016. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Frisk luft hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet Frisk luft finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).