Nyheter från miljömål.se – mars 2012
Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

Naturvårdsverket presenterade årets uppföljning av miljökvalitetsmålen den 30 mars 2012. Nytt för i år är att hänsyn på ett tydligare sätt tas till om tillräckliga miljöinsatser är beslutade. Skyddande ozonskikt kan nås och Säker strålmiljö kan till stora delar nås med befintliga styrmedel. Övriga fjorton miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020 med de styrmedel och åtgärder som är beslutade fram till i dag.Hur går miljöarbetet lokalt och regionalt?

Samverkansorganet Rus, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, har frågat länsstyrelser och Skogsstyrelsen hur miljöarbetet går lokalt, regionalt och hur det bidrar till miljömålen. Många utvärderingar av regionalt miljöarbete har gjorts tidigare, men denna rapport ger troligen för första gången en samlad bild av hela det lokala och regionala miljöarbetet.Förslag på indikatorer över den svenska konsumtionens miljöpåverkan

Naturvårdsverket har presenterat förslag på konsumtionsbaserade indikatorer som kan användas för att följa upp generationsmålet. Indikatorerna visar klimat- och luftutsläpp i Sverige och utomlands till följd av svensk konsumtion.Eldsjälar bidrar till framgångsrika miljömålsåtgärder

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utvärderat 19 miljömålsåtgärder i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. Några av de viktigaste framgångsfaktorerna var att åtgärden hade ett tydligt mål, medförde nya forum och nätverk för samverkan, genomfördes som länsövergripande projekt med kommunerna och att länsstyrelsen kunde erbjuda lättillgängliga och relevanta kunskapsunderlag. En annan faktor var att arbetet drevs av eldsjälar, personer med stort engagemang och tydlig målbild.Sök forskningsmedel för fjällforskning

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel inom programmet ”Storslagen fjällmiljö för kommande generationer”. Forskningen ska vara till stöd för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Sista ansökningsdag är 4 juni 2012.Slut på exploatering av åkermark i Skåne?

Länsstyrelsen i Skåne län pekar ut 14 särskilt angelägna åtgärder i ett förslag till nytt åtgärdsprogram för att nå Skånes miljömål. Ett av förslagen är en nollvision för ytterligare exploatering av skånsk åkermark. Programmet är ute på remiss och alla skåningar kan lämna synpunkter via Facebook.11 miljoner från Jordbruksverket till miljöprojekt

Jordbruksverket har gett pengar till projekt som rör miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap. Verket har i år prioriterat gränsöverskridande projekt som bidrar till fler än ett miljömål.Regeringen otydlig om klimatmålet, tycker Riksrevisionen

Riksdagen har sagt att investeringar i infrastruktur ska bidra till att koldioxidutsläppen minskar och klimatmålen nås. Regeringen har inte gjort tydligt hur Trafikverket ska ta hänsyn till klimatmålen i sin infrastrukturplanering, anser Riksrevisionen i sin granskning.EU:s regler för giftfri miljö kan förbättras

Kemikalieinspektionen har gått igenom all EU-lagstiftning som är av betydelse för miljömålet Giftfri miljö. De har hittat flera luckor och förbättringsmöjligheter i regelverken om avfall och kemikalier.FN:s miljömål om dricksvatten har nåtts

Mer än 89 procent av världens befolkning har tillgång till rent dricksvatten. Ett delmål under FN:s millenniemål nummer 7, miljömålet, har därmed nåtts.

En miljömässigt hållbar utveckling ska säkras till år 2015, enligt millenníemål nummer 7. Målet har fyra delmål och tio indikatorer.Miljömål.se har nytt utseende och ny struktur

Miljömål.se, webbplatsen om det svenska miljömålssystemet, har fått nytt utseende och ny struktur. Länkar du till sidor på miljömål.se så får du gärna kontrollera att dina länkar inte brutits.Sista dag för anmälan till Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna 2012 arrangeras den 25-26 april på Strand hotell i Borgholm, Öland. Dagarnas rubrik är ”Generationsmålet och vägen dit – perspektiv, spaningar och inspiration”. Arrangörer är Naturvårdsverket, RUS och Länsstyrelsen i Kalmar län. Sista anmälningsdag är 30 april 2012.Top