Målkonflikter kan lösas med öppenhet och dialog

Miljömålsrådet har haft sitt andra möte där rådets arbete och prioriteringar stod i fokus.

Miljömålsrådets ledamöter vid sammanträdet 29-30 september 2015. Foto: Ann Wahlström/Naturvårdsverket

Mötet identifierade ett antal prioriterade områden och teman för tänkta åtgärder de kommande åren. Prioriteringarna ska spegla de mest utmanande miljöfrågorna där det finns flera anledningar att arbeta tillsammans och där det behövs förslag på lösningar för att komma vidare med miljöarbetet.

– Genom att myndighetscheferna träffas och pratar om frågorna identifierar vi dels ett antal svårlösta målkonflikter, dels förstärks samarbeten mellan myndigheterna, säger rådets ordförande Maria Wetterstrand.

Ett viktigt underlag för diskussionerna är resultaten och förslagen i den fördjupade utvärderingen av miljömålen som redovisas till regeringen 22 oktober 2015. I rapporten lyfter Naturvårdsverket fram områden där regeringen kan göra insatser och där flera myndigheter behöver samarbeta. 

Besök av klimat- och miljöminister Åsa Romson

Miljömålsrådets ordförande Maria Wetterstrand och klimat- och miljöminister Åsa Romson. Foto: Naturvårdsverket

– Utvecklingen av miljöarbetet har gått från att vara en sektorsfråga till en bredare fråga. Miljömålsrådet fyller därför en viktig roll i miljöarbetet eftersom de olika myndigheterna bidrar med kunskap från sina respektive expertområden och kan på så sätt prata om lösningar för svårlösta frågor, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

FN:s nya globala hållbarhetsmål presenterades i dagarna. Bland annat lyfts det trettonde målet, klimatmålet, fram som helt avgörande för de andra målen. Hållbarhetsmålen berör flera politikområden och det behövs därför nya arbetsformer för samarbetet. Miljömålsrådet fungerar som en plattform för dessa diskussioner.  

– Jobba integrerat och målinriktat. Vi har goda förutsättningar för att ta oss an de globala hållbarhetsmålen och implementera dem i det svenska miljöarbetet med hjälp av vårt miljömålssystem. Men trots dessa stora och långsiktiga frågor måste vi fortsätta det viktiga miljöarbetet här och nu, fortsätter Åsa Romson. 

Nästa steg blir att rådet ska arbeta vidare med de svårlösta frågorna. Den 1 mars ska rådet presentera en gemensam åtgärdslista och vid behov lämna förslag till regeringen. Nästa möte med miljömålsrådet är den 9 december 2015.