81 förslag på åtgärder till Miljömålsrådet

På Miljömålsrådets tredje möte, den 9 december 2015, diskuterades  förslag på åtgärder som myndigheterna behöver genomföra tillsammans.

Myndigheterna som bistår Miljömålsrådet hade lämnat in 81 åtgärdsförslag, bland annat samverkan om hållbar stadsutveckling, hållbara transporter, cirkulär ekonomi, havs- och vattenförvaltning, bioenergi och barns inne- och utemiljö. 

Rådets diskussioner resulterade i ett antal nya samarbeten och korta handlingsplaner för vidare beredning. Nästa steg blir att utveckla och samråda vidare kring förslagen, bedöma vilka som går att genomföra inom ramen för myndigheternas befintliga resurser under år 2016 och slutligen slå fast en gemensam åtgärdslista, som presenteras här på miljömål.se/miljomalsradet den 1 mars 2016.    
 
Några röster från dagen:
 
– Jag känner mig inspirerad! Mötet gav oss en chans att brottas med gemensamma frågeställningar (Maria Ågren, generaldirektör, Transportstyrelsen)

– Miljömålsrådet är en bra arena för knäckfrågor. Det är viktigt att vi som generaldirektörer kan bidra där vi kan göra bäst nytta (Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen)

– Många av de åtgärder som diskuterats i dag är aktiviteter som vi redan gör. Genom att diskutera dem gör vi dem bättre och vi kan styra våra respektive myndigheter åt samma håll (Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten).

I samband med sina verksamhetsplaneringar för nästa år tar nu myndigheterna fram åtgärdslistor med insatser som respektive myndighet ska göra för att bidra till att nå de nationella miljömålen.

Nästa möte med Miljömålsrådet är den 9 februari 2016.

Mer information