Nyheter 2014


  • Miljömålsnytt i december

   God jul & gott nytt år önskar Miljömålsnytt. Tips på bästa sättet att källsortera värmeljus. Skåne län satsar på en upplyst jul, och fler nyheter om hur arbetet går med miljömålen.

  • Näringslivets roll i miljömålsarbetet

   Nu finns rapporten ”Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen” från Svenskt Näringsliv. Rapporten lyfter fram goda exempel men framför också synpunkter på vad som skulle kunna förbättras inom arbetet med det svenska miljömålssystemet.

  • 5 av 21 län når ett miljömål 2020

   13 av länen är nära att nå något eller flera av miljökvalitetsmålen. Tre län redovisar att de inte når något av miljömålen med dagens förutsättningar. Och 5 av 21 län når ett av Sveriges miljömål till år 2020. Det visar årets regionala uppföljning.

  • 1,5 miljoner ton mindre växthusgaser 2013

   55,8 miljoner ton växthusgaser släpptes ut 2013 i Sverige. Jämfört med 2012 är det en minskning på 2,7 procent, eller 1,5 miljoner ton mindre. Det visar nya siffror från Naturvårdsverket.

  • Miljömålsnytt i november

   Intervju om fördjupad utvärdering av miljömålen med statssekreterare Göran Enander. Nytt skolmaterial om miljömålen på miljömål.se och fler nyheter om hur arbetet med miljökvalitetsmålen går i Sverige.

  • Lektionsstöd för miljömålen i skolan

   Nu finns det en serie nya lektionsupplägg om miljömålen. Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för lärare och visar kopplingen till skolans styrande dokument. Skolmaterialet är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent.

  • Bekämpningsmedel i urin

   Spår av bekämpningsmedel finns hos många av oss, bland annat hos storkonsumenter av kaffe, vin, citrusfrukter, grönsaker och vissa spannmålsprodukter.

  • Miljömålen i ett förändrat klimat

   Framtida nedfall av luftföroreningar till våra ekosystem kommer att påverkas av såväl utsläppsnivåer som förändringar i klimat. Detta framgår i CLEO:s rapport ”Klimatförändringen och miljömålen”.

  • Eldningsvanor i Västerbotten

   När det blir kallt så används vedeldade kaminer. I snitt så eldas tre kubikmeter ved upp per hushåll och år. De som har elvärme eldar lite mer än de med fjärrvärme.

  • Strategi för hållbar användning av mark och vatten

   Miljömålsberedningens förslag på strategier för långsiktigt hållbar markanvändning och en sammanhållen och hållbar vattenpolitik - "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten" har överlämnats till regeringen.

  • Strategi för storslagen fjällmiljö

   Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. Se länk på nv.se (öppnas i nytt fönster)

  • Fritid i Storslagen Fjällmiljö

   Drygt två miljoner svenskar besökte förra året fjällområden i landet. Den största andelen kom under vinterhalvåret. De som fiskar och åker skoter har starkast anknytning till de svenska fjällen.

  • Upphandling viktigt verktyg för Giftfri miljö

   - Företagen vill erbjuda varor med mindre kemikalier. Det handlar om att våga säga att vi är köpare, sa miljöchef Charlotta Brask vid Miljömålsdagarna. Hon gav en inblick i Stockholms läns landsting miljöanpassade upphandling och kemikaliestrategi.

  • Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar

   Sverige släppte ut 56 miljoner ton växthusgaser förra året, enligt nya preliminära beräkningar. Jämfört med 2012 är det en minskning med tre procent och jämfört med 1990 är det en minskning med 23 procent.

  • Fler myndigheter bör följa upp miljömålen

   Fler myndigheter med delansvar i miljömålssystemet kan bidra med underlag och bedömningar i uppföljningen. Det framgår av Naturvårdsverkets synpunkter på målmanualer av nio miljökvalitetsmål.

  • Miljömål i internationell rapportering

   Sverige har lämnat den femte nationella rapporten till Convention on Biological Diversity (CBD). Här beskrivs tillstånd, trender och hot mot den biologiska mångfalden i landet.

  • Miljömålen behöver få en starkare ställning

   14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020, enligt den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål för år 2014. För att nå målen krävs tydligare prioriteringar och att miljöarbetet samordnas med andra aktiviteter i samhället.

  • 18 myndigheter ska redovisa vad de gör för miljömålen

   Exportkreditnämnden, Skogsstyrelsen och 16 andra myndigheter ska redovisa sitt arbete för att nå generations- och miljökvalitetsmålen till regeringen under 2014. Läs mer i februarinumret av Miljömålsnytt (nytt fönster).

  • Fem nya etappmål föreslås

   Naturvårdsverket har föreslagit fem nya etappmål. De rör återvinning av avfall, minskat matavfall, textilavfall, efterbehandling av förorenade områden samt kadmium via livsmedel. Läs mer i januarinumret av Miljömålsnytt (nytt fönster).