Nyheter 2012

 


  • Sverige når klimatmålet för år 2020

   Sverige når etappmålet Utsläpp av växthusgaser till år 2020. Det menar Konjunkturinstitutet i sin årliga utvärdering av miljöpolitiken. Mer om detta och andra miljömålsnyheter i decembernumret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • 5 av 21 län når något miljökvalitetsmål till år 2020

   Fem av Sveriges län når ett eller flera av miljökvalitetsmålen till år 2020 utifrån dagens situation. Det visar årets regionala uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen från samtliga länsstyrelser och Skogsstyrelsen.

  • 6 av 21 län når miljökvalitetsmål till år 2020

   6 av 21 län når något av miljökvalitetsmålen till år 2020 utifrån dagens situation. Det visar årets regionala uppföljning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen från samtliga länsstyrelser och Skogsstyrelsen.

  • Nya broschyrer om miljömålen

   Miljödepartementet och Naturvårdsverket har gett ut nya broschyrer om miljömålen, miljömålssystemet och utmaningarna samt fokusområdena från den fördjupade utvärderingen av miljömålen.

  • Stora skillnader mellan landstingens miljöarbete

   Landstingens och regionernas miljöarbete går framåt men skillnaderna är stora. Bara 6 av 21 landsting når till exempel upp till nationellt mål om 25 procent ekolivsmedel. Mer om detta i novembernumret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • Sveriges myllrande våtmarker minskar

   Myllrande våtmarker är ett av miljökvalitetsmålen som utvecklas mest negativt. Rikkärr och palsmyrar är exempel på två våtmarkstyper som minskar i yta. Läs mer om tillståndet för Sveriges våtmarker i Naturvårdsverkets rapport Skog & mark 2012.

  • Fler eller bättre styrmedel krävs för att nå miljömålen

   En stor mängd styrmedel finns, men fler eller bättre behövs för att nå miljökvalitetsmålen. I en ny rapport kartläggs de styrmedel som styr mot miljökvalitetsmålen. Mer om detta och andra miljömålsnyheter i oktober-numret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • Minskade utsläpp av växthusgaser gör att etappmålet kan nås

   Sverige har minskat utsläppen av växthusgaser med 16 procent jämfört med år 1990, enligt preliminära data för år 2011. Regeringens etappmål är 40 procent lägre utsläpp jämfört med år 1990, senast år 2020. Enligt en prognos är det möjligt att nå målet.

  • Jordbruket påverkar miljömålen

   Det svenska jordbruket har minskat läckaget av växtnäring, utsläppen av växthusgaser och ökat djurvälfärden. Men målet för våtmarker har inte nåtts. Hur jordbruket påverkar möjligheten att nå miljömålen presenteras i en ny rapport.

  • Kommunerna positiva till miljömålen

   Kommunerna är positiva till de nationella miljömålen. De flesta kommuner arbetar också utifrån målen. Det visar en uppföljning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort.

  • Svårt nå frisk luft, enligt SMHI

   Kraftfulla åtgärder krävs för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft, menar SMHI. I en rapport undersöks utsikterna att klara luftmålet och miljökvalitetsnormer. Mer om detta och andra miljömålsnyheter i september-numret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • Hur mycket växer i vägkanten?

   Jordbruksverket har tittat närmare på de artrika gräs- och buskmarkerna längs Sveriges vägar, järnvägar, kraftledningar och flygplatser. Hur stora är ytorna? Hur sköts de? Projektet är ett av dem som fått miljömålsmedel från Naturvårdsverket.

  • Eskilstuna och Botkyrka bäst i Sverige

   Eskilstuna kommun är miljöbäst i Sverige och Botkyrka kommun sänker utsläppen mest. Sörmlands landsting ska bli miljöledande och nya miljömål på gång för Borås stad och Lysekils kommun. Läs mer i augusti-numret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • Konjunkturinstitutet kritiserar miljöstatistik

   Svensk miljöstatistik är bristfällig och svårtillgänglig, anser Konjunkturinstitutet. Samhällsekonomiska analyser av miljöarbetet kräver förbättrad, utökad och mer lättillgänglig statistik.

  • Klimatpirater kapade koldioxid

   25 familjer i Falun och Borlänge deltog i projektet Medvetna val för att minska sin miljöpåverkan. De kallade sig klimatpirater – med rätt att kapa koldioxid. Läs mer om dem och andra projekt som fick miljömålsmedel av Naturvårdsverket.

  • Kraftsamling krävs för att nå miljömålen

   Sverige har tagit flera steg på väg mot hållbarhet. Men 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Nu behövs en kraftsamling, enligt Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2012.

  • Bilresandet minskade under 2011

   Antal körda mil med bil per år och svensk minskade förra året. Körsträcka med bil är en av 115 indikatorer som följer upp det svenska miljöarbetet. Flera av dem har nu uppdaterats med aktuella siffror.

  • Sverige når EU:s miljömål för transporter

   Sverige har nästan nått EU-målet om tio procent förnybar energi i transportsektorn — nio år för tidigt. Dessutom minskar energianvändningen för transporter. Läs mer i maj-numret av nyhetsbrevet från miljömål.se.

  • Nya etappmål och preciseringar i miljömålssystemet

   Regeringen har beslutat om tretton nya etappmål i miljömålssystemet, inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Dessutom har alla miljökvalitetsmål fått preciseringar.

  • Kommunerna når inte vattenmiljömålen, anser Sportfiskarna

   Dålig vägledning och otillräckliga resurser gör att kommunerna inte klarar miljömålen. Det anser Sportfiskarna efter en enkätundersökning. Läs mer om undersökningen och andra miljömålsnyheter i april-numret av miljömål.se:s nyhetsbrev.

  • Fler myndigheter bättre på miljöledning

   20 av 194 myndigheter får full poäng i Naturvårdsverkets årliga uppföljning av statliga myndigheters miljöledningsarbete. Det är dubbelt så många som i fjol. Myndigheternas miljöledningsarbete ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

  • Hur går miljöarbetet lokalt och regionalt?

   En ny undersökning ger en samlad bild av hela det lokala och regionala miljöarbetet. Läs mer om rapporten och andra miljömålsnyheter i mars-numret av miljömål.se:s nyhetsbrev.

  • Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

   Naturvårdsverket presenterade årets uppföljning av miljökvalitetsmålen den 30 mars 2012. Nytt för i år är att hänsyn tas på ett tydligare sätt till om tillräckliga miljöinsatser är beslutade.

  • Utfasade kemikalier minskar i våra kroppar

   Halterna av vissa perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) minskar i blodprover. Samtidigt ökar nivåerna av ersättningsämnen. Det är några av slutsatserna i Naturvårdsverkets senaste rapport om hälsorelaterad miljöövervakning.