Nyheter 2010


  • Årets regionala målbedömningar publicerade

   Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens regionala miljömålsbedömningar är nu publicerade här på Miljömålsportalen. Årets publicering skiljer sig från de tidigare då de övergripande miljökvalitetsmålen inte har följts upp.

  • Så ska vi planera för att skydda och nyttja våra hav

   Miljötillståndet i haven är inte långsiktigt hållbart. Samtidigt ökar anspråken på att få använda haven. För att skydda den marina miljön föreslår havsplaneringsutredningen att Sverige inför ett nytt system av statlig fysisk planering av havet.

  • Ny rapport om miljötillståndet i Europa

   Europeiska miljöbyrån, EEA, har nu publicerat sin stora rapport om miljötillståndet i Europa 2010. Naturvårdsverket har i anslutning till rapporten tagit fram en jämförelse mellan Sveriga och övriga Europa.

  • Så mår havet 2010 – ny rapport om havsmiljön

   Rapporten HAVET 2010 ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Rapporten, som kom ut i början av november, tar också upp havsmiljöns tillstånd ur miljömålsperspektiv.

  • Helhetssyn på miljön allt viktigare då klimatet ändras

   För att hantera effekterna av ett ändrat klimat behövs en helhetssyn på landskapets växt- och djurliv. Om skötseln av åker- och betesmark ändras till följd av ett nytt klimat kan effekterna bli betydande, konstaterar Jordbruksverket i två nya rapporter.

  • Vår konsumtion och den globala miljön

   Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel – inte bara där varor och tjänster konsumeras. Det visar en rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Läs nyheten på Naturvårdsverkets webbplats.

  • (S): ”Satsa på ekologisk mat och biogas”

   Regeringen bör ta initiativ till en strategi för produktionen av ekologiska livsmedel och utbyggnad av biogasanläggningar för lantbruket, skriver Christer Engelhardt (S) i en motion till riksdagen.

  • SGU-chef vill hålla grustag stängt

   Att öppna det stängda naturgrustaget i Gråbo strider mot målet att begränsa naturgrusanvändningen, skriver SGU:s generaldirektör i en debattartikel.

  • "Lustgasprojekt ökar utsläppen"

   Stockholm Environment Institute kritiserar i en ny rapport Clean Development Mechanism-systemet. Systemet innebär att i-länder och företag kan tillgodoräkna sig utsläppsrätter för miljöinvesteringar i tredje världen.

  • Motionärer värnar om havsmiljön

   "Bindande regler och användning av relevanta EU-bidrag måste till för att miljökvalitetsmålet Ingen övergödning ska kunna uppfyllas."

  • Slam på åkrar kan bli miljömål

   Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att fosfor från avloppsslam ska återföras till naturen. Ändå säger Miljönämnden i Lund nej till spridning av rötslam på åkrar från reningsverk.

  • Floder och vattendrag i allvarlig global kris

   Tillståndet för världens floder och vattendrag är värre än tidigare befarat. Det uppger forskare som sammanställt resultat från globala studier av mångfald och vattenkvalitet.

  • Sportfiskarna vill överklaga kraftverksdom

   Miljödomstolens beslut att säga ja till ett nytt vattenkraftverk i Arjeplog hotar fisket och miljön, enligt ett pressmeddelande från intresseorganisationen Sportfiskarna.

  • Beredning ska hitta politisk samsyn

   Miljömålsberedningens uppgift är att hitta politisk samsyn och lösningar för hur samhället ska se ut så att vi kan uppnå miljömålen.

  • Ny teknik räddar inte miljön

   Politiska beslut leder till förbättringar på miljöområdet, inte ekonomisk tillväxt eller ny teknik, skriver Lise Nordin, miljövetare och riksdagskandidat (MP) och Oskar Broberg, forskare ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet, i en debattartikel.

  • Klimat och mångfald viktigast för partier

   Klimatet är den viktigaste miljöfrågan, tycker de svenska riksdagspartierna, som också enas kring att stärka den biologiska mångfalden och att begränsa användningen av miljögifter.

  • Databas ska förutspå arters utbredning

   Om tre år kommer information om alla svenska djur- och växtarter finnas tillgänglig på internet via databasen LifeWatch. Tanken är att den ska kunna användas för att förutspå arters framtida utbredning.

  • Biogas är en intressant strategi

   Naturvårdsverket har deltagit i arbetet med Energimyndighetens uppdrag att utveckla en sektorsövergripande biogasstrategi, vilket redovisats av Energimyndigheten.

  • Miljömålsberedningens arbete har startat

   Ledamöter har utsetts till den parlamentariskt sammansatta miljömålsberedningen. Miljömålsberedningen ska bland annat föreslå strategier och etappmål för det framtida miljöarbetet.

  • Stor studie om klimat och biologisk mångfald

   Naturvårdsverket får i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra myndigheter göra en förstudie om klimatförändringarnas effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

  • Atlantens plast förundrar forskare

   Trots att allt mer plast dumpas i haven har Atlantens sopberg inte vuxit i omfång på tjugo år. Forskarna vet inte vart plasten tar vägen.

  • Så tar du hand om byggavfall

   Mängden miljöfarligt bygg- och rivningsavfall måste minska om miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö ska kunna nås.

  • Kommuner uppskattar klimatstrategier

   Kommuners klimatstrategiarbete strukturerar miljöarbetet och ökar samarbetet över förvaltningsgränser. Samtidigt ger det kommunen ifråga en miljöprofil.

  • Mer plast borde återvinnas

   Plast används till i stort sett alla produkter. Men de virvlar av plastavfall som upptäckts i världens hav vittnar om materialets långa nedbrytningstid.

  • Dyrt att sanera giftiga platser

   Sveriges Television har kartlagt de allra giftigaste av Sveriges 80 000 förgiftade platser. De flesta ligger ofta inte i gamla industriområden, utan nära bebyggelse och vattendrag. Saneringen kommer att kosta minst nio miljarder kronor.

  • Rent vatten är livsviktigt för hälsan

   Med filmen ”Rent vatten är livsviktigt för hälsan” vill SGU, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten berätta hur viktigt det är för hälsan att provta vattnet i sin brunn. Filmen har producerats med medel från Miljömålsrådet.

  • En parlamentarisk beredning tillsätts

   Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli: En parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens utsedda experter och sakkunniga, ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås.

  • Riksdagsbeslut om Svenska miljömål

   Riksdagen fattade den 22 juni beslut om en ny målstruktur för miljöarbetet, en ny organisation och ny bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen.

  • Information om de Facto på engelska

   Nu finns information om årets de Facto, Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, på Miljömålsportalens engelska sidor. Dessutom är den engelska uppföljningen av miljökvalitetsmålen uppdaterad.

  • Tio procent av mjölkkorna är ekologiska

   I år blir fler än 10 procent av de svenska mjölkkorna ekologiska och ökningen fortsätter under 2011 enligt uppgifter från mejerierna. Det råder stor efterfrågan på ekologiskt foder och nu behövs många fler ekologiska växtodlare i Sverige.

  • Mer kunskap om den byggda miljön behövs

   Energi, ljud, bebyggelsens tillstånd och grönområden är exempel på områden som är viktiga att följa upp. Det konstaterar Riksantikvarieämbetet, Boverket och Socialstyrelsen i den nya rapporten ”Förslag till Program för miljödata om byggd miljö”.

  • Föroreningar kan orsaka sjukdomar i barns luftvägar

   Luftföroreningar kan orsaka eller förvärra sjukdomar i luftvägarna hos barn. Det visar en utvärdering från Naturvårdsverket och Institutet för miljömedicin. Rapporten är ett av underlagen i arbetet att uppnå miljökvalitetsmålet för Frisk luft.

  • Rådets sista årliga rapport överlämnad till regeringen

   Årets de Facto, Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, är Miljömålsrådets sista rapport om möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Rapporten redovisar också hur svensk konsumtion påverkar miljön i andra länder.

  • Åtta nya miljömål i Stockholms läns landsting

   Landstingets klimatutsläpp ska minska med 75 procent jämfört med 1990 under den kommande mandatperioden. Satsningar på grön IT, fortsatt utfasning av oönskade kemikalier och ökad andel förnybara bränslen ingår också i den nya miljöplanen.

  • Åtgärder för levande hav

   Regeringen redovisar arbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön.

  • Sveriges myrar växer igen

   Sveriges myrar växer igen med träd. De senaste 20 åren har trädvolymen på myrmark nästan fördubblats. I de södra och sydöstra landsdelarna är ökningen över 150 procent. Det visar en ny rapport från länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg.

  • Minskning av växthusgaser genom markanvändning

   Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel för deltagande i syntesarbete om ”Minskning av växthusgaser genom markanvändning – möjligheter och utmaningar för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och andra miljömål”. Sista ansökningsdag 20 maj.

  • Minskning av växthusgaser genom markanvändning

   Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel för deltagande i syntesarbete om ”Minskning av växthusgaser genom markanvändning – möjligheter och utmaningar för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och andra miljömål”. Sista ansökningsdag 20 maj.

  • Klimatsmart och konkurrenskraftigt jordbruk är möjligt

   Jordbruket kan aldrig bli klimatneutralt men med effektiva åtgärder, förnybar energi och ändrade konsumtionsmönster kan produktionen bli betydligt mer klimatvänlig. Det konstaterar Jordbruksverket i ett handlingsprogram för minskade växthusgasutsläpp.

  • Klimatpåverkan från nya bilar minskar rekordsnabbt

   Under 2009 minskade de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige med 5,3 procent. Det framgår av ett index över nya bilars klimatpåverkan, som även visar att stora kommunvisa skillnader finns.

  • Antalet biocidprodukter ökar

   Årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och Statistiska centralbyrån, visar att biocidprodukterna blir fler. Mellan 2002 och 2008 ökade antalet biocidprodukter med nästan 50 procent.

  • Rödlistan 2010

   Hur går det för arter som vargen, torsken och tornseglaren? Titta i rödlistan 2010, som ArtDatabanken publicerat.

  • Miljömål uppnås inte

   Sveriges Radios granskning av miljökvalitetsmålen visar att de inte uppnås – snarare har utvecklingen gått bakåt, säger SR.

  • Lokala klimatprojekt minskar utsläpp av växthusgaser

   Projekten inom klimatinvesteringsprogrammen (Klimp) beräknas minska utsläppen av växthusgaser med cirka en miljon ton koldioxid om året. Detta framgår av Naturvårdsverkets årliga redovisning till regeringen om effekterna av investeringsprogrammen.

  • Förbud mot fosfater i diskmedel

   Regeringen har i dag beslutat att förbjuda fosfater i maskindiskmedel, ett steg på vägen mot en bättre havsmiljö. Förbudet träder ikraft den 1 juli 2011. Fosfor bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och hav.

  • Nya former för tillämpning av naturvårdsavtal

   Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram nya former och riktlinjer för tillämpning av naturvårdsavtal. I riktlinjerna framgår bland annat hur naturvårdsavtal kan räknas in i miljökvalitetsmålet Levande skogar.

  • Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete

   I propositionen görs en samlad redovisning av de insatser som bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. En ny målstruktur för miljöarbetet, en förändrad bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen och en ny organisation föreslås.

  • ”Miljömål om skogsskydd uppnås”

   Enligt miljöministern kommer målet om skydd av värdefull skogsmark att nås i år. Det är genom ombildning av det statliga skogsföretaget Sveaskog som staten överför tillräckligt med skog för att byta till sig skyddsvärd skogsmark som kan bli naturreservat.

  • Förslag till ny plan- och bygglag

   Regeringen har i dag beslutat om propositionen ”En enklare plan- och bygglag”. Förslaget innebär bland annat att kommunerna ska ta hänsyn till miljökvalitetsmålen samt regionala klimat- och energistrategier i planeringen.

  • Gammelskogarna ska räddas

   Sveriges Radio rapporterar att drygt 140 forskare har skrivit på uppropet ”Skydda Sveriges Gammelskog” för att bevara skogar med höga naturvärden. Initiativtagare är den ideella naturvårdsorganisationen Skydda Skogen.

  • Klimatförändringar och miljömål

   SMHI:s rapport om hur klimatförändringar kan påverka miljön och belyser effekterna för det svenska miljömålsarbetet. Projektet som resultaten tagits fram inom har bedrivits på uppdrag av Miljömålsrådet och i samverkan med miljömålsansvariga myndigheter.

  • Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

   Det finns kopplingar mellan kommunstorlek och tillgång på underlag och kompetens i fråga om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt antal rivningsförbud.

  • Kritik mot myggift

   Flera remissinstanser är kritiska till att godkänna ett biologiskt bekämpningsmedel mot mygg som hittills har använts på dispens.

  • Återvinning av avfall

   Naturvårdsverket har gett ut en handbok med vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

  • Luften i Hudiksvall

   Stadsluften i Hudiksvalls tätort innehåller föroreningar i sådana halter att de kan ge negativa hälsoeffekter.