Nyheter 2009


  • Regionala miljömål

   Nu har länsstyrelserna presenterat uppföljningen av sina regionala miljömål på Miljömålsportalen.

  • Inomhusmiljö och ohälsa

   En enkätundersökning visar att det är boende i flerbostadshus byggda under perioden 1976–1985 som klagar mest på dålig luftkvalitet och dålig lukt.

  • Nyhetsbrev från Södermanland

   Nyhetsbrev från Södermanlands län! Här kan du läsa om vad som är på gång inom miljömålsarbetet i länet och om hur det står till i miljön.

  • Utsläpp i siffror

   Den nya webbplatsen Utsläpp i siffror innehåller en databas med uppgifter om utsläpp från cirka 1000 företag med miljöfarlig verksamhet i Sverige.

  • Solskydd på skolgård

   För att skydda skolbarn mot skadlig UV-strålning kan träd planteras på skolgården så att barnen kan få skugga på rasterna.

  • Näringslivet i miljömålsarbetet

   Många företag bedriver ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse. Nu finns webbsidor som ger både stora och små företag inspiration och verktyg för att arbeta med miljökvalitetsmålen.

  • Miljömålen i Skåne

   I årets rapport om miljötillståndet i Skåne kan du läsa fördjupande texter om några av de områden där vi idag ser förändringar. Du kan också läsa om hur det går med de skånska miljömålen. Kan vi nå målen? Hur ser trenderna ut?

  • Miljömålsdagarna 2010

   Miljömålsdagarna 2010 äger rum den 27–28 april i Varberg. Miljömålsdagarna riktar sig till miljömålssamordnare och miljöansvariga vid länsstyrelser, centrala myndigheter och organisationer.

  • Klimatet och naturolyckor

   En utredning har publicerats om hur klimatfrågor och naturolyckor bör beaktas i det svenska miljömålsarbetet.

  • Klimatforum 2009

   Klimatforum 2009 tar upp fakta och frågor som kan påverka det nya klimatavtalet. Klimatforum vänder sig till näringslivet, politiker, myndigheter, kommuner, forskare och frivilligorganisationer.

  • Seminarium: Miljömålen i halvtid – de Facto 2009

   Miljö- och jordbruksutskottet i samarbete med Miljömålsrådet välkomnar riksdagens ledamöter och tjänstemän till ett seminarium om Miljömålsrådets årliga uppföljning av Sveriges miljömål. Se webb-tv från den öppna utfrågningen (22 oktober klockan 9–12).

  • Miljömålsutredningen överlämnad till regeringen

   Utredningen om miljömålssystemet har i dag överlämnats till miljöminister Andreas Carlgren. Bland annat föreslås att en politiskt sammansatt beredning får i uppgift att utveckla strategier för att miljömålen ska nås på ett effektivt sätt.

  • Sveriges miljöhistoria från istid till nutid

   Från jakt med stenåldersvapen till handel med utsläppsrätter – människan har alltid påverkat den miljö hon lever i. I en ny bok i Naturvårdsverkets Monitor-serie skildras både förändringarna i naturen och krafterna som drivit fram dem.

  • Riktvärden för radon ska ses över

   Socialstyrelsen ska undersöka om det finns anledning att sänka riktvärdet för radon inomhus. Detta sedan världshälsoorganisationen WHO kommit med nya rekommendationer.

  • Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

   Trots att utsläppen av växthusgaser minskat sedan 1990 har nettoutsläppen ökat med 12,7 procent. Det visar siffror från FN:s klimatsekretariat, rapporterar Sveriges Televisions Rapport. Främsta orsaken är att vi avverkar mer skog.

  • Minskad klimatpåverkan från landets småhus

   Svenska villor har minskat sina utsläpp av växthusgaser med mer än en tredjedel på fyra år, enligt en undersökning som Folksam låtit göra, skriver Norra Västerbotten. Utvecklingen beror till stor del på att antalet hus som värms upp av olja blivit färre.

  • Uppdaterade åtgärdsstrategier

   Nu har Naturvårdsverket uppdaterat de förslag till styrmedel och åtgärder som finns i åtgärdsstrategierna. Strategierna har inte vidareutvecklats och inga nya förslag har lagts. Vidare har heller inga gamla förslag omarbetats.

  • Utredning om ny myndighet för havsmiljön

   Regeringen vill stärka miljöarbetet i havet och utreder nu hur en ny havsmiljömyndighet ska organiseras. Redan nu står klart att delar av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och de fem vattenmyndigheterna ska läggas samman till den nya myndigheten.

  • I dag invigs Kosterhavets nationalpark

   Sveriges första marina nationalpark Kosterhavet invigs i dag. Under öppningsveckan arrangeras ett flertal aktiviteter kopplade till havsområdet. Dessutom sänds invigningen direkt över webben.

  • Klartecken för Förbifart Stockholm

   Regeringen har beslutat att tillåta att en motorväg byggs enligt förslaget Förbifart Stockholm. Därmed kan Vägverket arbeta vidare med projektet. Naturvårdsverket anser att man inte i tillräcklig utsträckning har tagit hänsyn till miljökvalitetsmålen.

  • Lustgas största hotet mot ozonlagret

   I takt med att de skadliga freonerna fasats ut har lustgas nu blivit det största hotet mot jordens ozonlager. Eftersom lustgas också är en av de farligaste växthusgaserna skulle minskade utsläpp gagna både ozonet och klimatet, skriver Dagens Nyheter.

  • Dåliga tider bra för miljön i Göteborg

   I Göteborg betyder lågkonjunkturen att både trafiken och avfallsmängderna minskar. Samtidigt väljer allt fler att cykla eller åka kollektivt. Göteborgs stad konstaterar dock att flera av de lokala miljökvalitetsmålen är svåra att uppnå.

  • Omfördelningar i Landsbygdsprogrammet

   Regeringen har beslutat om omfördelningar inom Landsbygdsprogrammet för att bland annat stärka satsningar på miljö- och klimatåtgärderna. Drygt 3,7 miljarder kronor kommer att omfördelas inom programmet.

  • Helsingborg Sveriges bästa miljökommun

   Tack vare en tydlig strategi och uppfyllda miljömål har Helsingborg utsetts till Sveriges bästa miljökommun. En nyckel till framgång har varit att få med så många som möjligt på tåget.