Nya miljöindikatorer och miljöbilaga i regeringens vårproposition

Regeringen har infört miljöindikatorer i sin ekonomiska vårproposition som lämnades till riksdagen den 18 april 2017. Indikatorerna ska följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. En ny miljöbilaga visar också regeringens arbete för att nå Sveriges miljömål.

I propositionens bilaga "Nya mått på välstånd" presenteras femton indikatorer för välstånd som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet: 

Ekonomiska aspekter

 • BNP per capita
 • Sysselsättningsgraden
 • Arbetslöshet
 • Hushållens skuldsättning
 • Offentlig sektors konsolideradebruttoskuld

Miljömässiga aspekter 

Luftkvalitet

 • Halter av NO2 och PM2,5 i gatumiljö (årsmedelvärden)

Vattenkvalitet

 • Ekologisk status och potential för svenska vattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten

Skyddad natur

 • Andel skyddad natur, landareal och totalareal

Kemikaliebelastning

 • Miljöföroreningar (vissa långlivade organiska ämnen) i bröstmjölk

Utsläpp av växthusgaser

 • Sveriges nationella växthusgasutsläpp

Sociala aspekter

 • Låg disponibel inkomst
 • Utbildningsnivå
 • Mellanmänsklig tillit
 • Självskattad allmän hälsa
 • Nöjd med livet

Miljöbilaga vartannat år

Regeringen har även infört en miljöbilaga till den ekonomiska vårpropositionen. Bilagan visar regeringens arbete för att nå Sveriges miljömål. Den är ett komplement till den fullständiga redovisning som görs i budgetpropositionen varje år. I bilagan finns också två fördjupningsområden som är av stor vikt för möjligheterna att nå miljömålen, med tyngdpunkt på målet Begränsad klimatpåverkan: Konsumtionsbaserade klimatutsläpp och Transportsystemets inverkan på miljön. Miljöbilagan ingår i propositionen vartannat år från och med i år.

- Regeringen är tydlig med ambitionen att miljömålen ska nås. Vi har höjt anslagen för miljöpolitiken med över 70 procent och i vårbudgeten gör vi ytterligare satsningar. Med bilagan vill vi fördjupa diskussionen kring transporternas klimatutsläpp och de konsumtionsbaserade utsläppen. Det är två områden som har varit särskilt viktiga att fokusera analysen kring, säger miljöminister Karolina Skog.

Transporter är det område som regeringen bedömer kräver mest jobb framöver för nå målet om att minska utsläppen med 70 procent till år 2030. Området har koppling till flera miljömål, som klimat, luftföroreningar och buller. Konsumtionsbaserade utsläpp räknar ihop alla de utsläpp som uppstått under tillverkning och transport av en vara eller tjänst fram till den når slutkonsumenten.

- Konsumtion i Sverige orsakar stora utsläpp i andra länder. Regeringen har antagit en strategi för hållbar konsumtion och genomfört flera skatteförändringar för att stimulera hållbara sätt att konsumera. Framöver behöver vi bli bättre på att reparera, dela och hyra varor, istället för slit och släng-kulturen som finns i dag, säger biträdande finansminister Per Bolund.