Främja och förebygg så når vi miljömålen – Miljömålsdagarna 2016

Främja och förebygg var temat för Miljömålsdagarna 2016, årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med de svenska miljömålen. Konferensen ägde rum i Växjö 27–28 april 2016 och kan ses i efterhand längre ned här på miljömål.se/miljomalsdagarna.

Näringslivet en viktig del av Miljömålsdagarna

De årliga Miljömålsdagarna hölls i år i Växjö och den största nyheten är att näringslivet och dess representanter deltog på bred front. Flera programpunkter handlade om hur näringslivet kan tjäna på miljömålen och hur myndigheter kan underlätta för företag att använda dem.

– Dialogen med beslutsfattare visar på stor förståelse på ett övergripande plan, men i praktiken är det mycket svårare, sade Caroline af Ugglas, vice ordförande i Svenskt Näringsliv.

Representanter för mindre företag vittnade om att de endast träffar myndighetsföreträdare i samband med kontroller, inspektioner och förelägganden. Fler mötesplatser efterlystes som företagarmöten av olika slag. Många företagare är intresserade av miljöarbete men betydligt färre känner till miljömålen och därför behöver myndigheterna lyfta fram miljömålen på företagarmötena.

Ett annat återkommande tema var hur miljömålen ska slå igenom. Olle Bertilsson, Landstinget Västernorrland, hävdade att man måste föra ner miljöfrågorna till "medarbetarna på golvet" för att de ska få genomslag. Han vittnade om en lyckosam kampanj för att minska flyg- och bilanvändningen vid tjänsteresor i landstinget. Nils Hannertz, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) talade om företagets affärsutvecklare som en central person för att få något att hända. Först när affärsutvecklaren tar till sig betydelsen av miljömålen kommer de att få genomslag i företaget.

Maria Wetterstrand, Miljömålsrådets ordförande, svarade på sin egen rubrikfråga, "Vad är meningen med det här då?":

– Ja, vad händer om man inte jobbar med miljön? Se på Kina! Där dör 500 000 människor varje dag av luftföroreningar. Så att tänka att vi inte har råd med miljöåtgärder är fel.

Hon ansåg att miljömålssystemet är viktigt därför att det ger struktur och begriplighet när miljöfrågorna delas upp i olika avgränsade miljökvalitetsmål. Också klimat- och miljöminister Åsa Romson talade om miljömålen som en av grundstrukturerna för miljöarbetet, men poängterade att miljömålen ska vara något annat än mål vi aldrig uppnår. Flera andra föredragshållare nämnde de "sura gubbarna" symbolerna för att målen inte uppnås. De efterlyste mer positiva symboler för att mycket görs och att vi är på god väg att nå dem.

Nora, Alice, William, Christoffer, Niclas (lärare), några av Pilbäcksskolans miljöriddare från klass 1. Foto: Maria Larsson/Naturvårdsverket

Miljöriddare besökte miljödagarna

Flest applåder rev de fem miljöriddarna från klass 1 i Pilbäcksskolan ner. Nora, Alice, William, Christoffer och deras lärare Niclas berättade om hur de jobbar med att förbättra miljön, exempelvis genom att cykla till skolan, inte duscha mer än fem minuter efter idrotten, inte ta mer mat än de orkar äta upp och släcka ljuset när de går ut ur ett rum. För varje klarat uppdrag får de ett svärd och när de nått tio svärd dubbas de till riddare.  

Webbsändning av konferensen

Miljömålsdagarna 2016 kan ses i efterhand här på miljömål.se/miljomalsdagarna och via:

Webbsändning per talare den 27 april 2016 på Bambuser (nytt fönster)

Webbsändning per talare den 28 april 2016 på Bambuser (nytt fönster)

Presentationer och inspel under Miljömålsdagarna 2016

Tweets om och från Miljömålsdagarna 2016

Mer om Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna är en nationell, årligen återkommande konferens för dig som är ansvarig för eller arbetar med miljömålen i näringslivet, i en kommun eller på en myndighet – en mötesplats för att samtala kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete

Fyra regionala konferenser om Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen gav underlag till diskussionerna på Miljömålsdagarna. En av nycklarna till att nå de svenska miljömålen ligger i ökad dialog och samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Konferensens ambition var att erbjuda givande föredrag, dialoger och möten, där du som deltagare kan inspireras och inspirera andra, samt intressanta studiebesök i Växjö med omnejd.

På Miljömålsdagarna får du:
– en uppdatering av svenskt miljöarbete
– möjlighet att dela med dig av och inspireras av goda exempel
– påverka förutsättningar och samarbete för miljö- och hållbarhetsarbete
– möta företrädare för regeringen, statliga myndigheter, näringslivet och kommuner.

Miljömålsdagarna 2016 ordnades av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsverket och RUS i samarbete med Växjö kommun, Sveriges Kommuner och Landsting, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv samt näringslivets nationella miljömålssamordnare Annika Helker Lundström.