Kompletterade åtgärder behövs för att nå etappmål om biologisk mångfald

Regeringen har sett över de tio etappmål som rör biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vissa mål har uppnåtts, men kompletterande åtgärder behövs för att nå andra.

Målen antogs år 2012 och 2014. Regeringen la fram en strategi för att nå de tio etappmålen i en proposition som antogs av riksdagen 2014, se länkar nedan. Den 18 maj 2017 antog regeringen en rapport som utgör en kontrollstation över hur arbetet går med att nå målen.

– Miljömålen ska nås och det är en gemensam uppgift för hela regeringen. Genomförande av nödvändiga insatser måste fortsatt integreras i de politikområden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna på miljöproblemen finns, säger miljöminister Karolina Skog.

Mer information