Förslag på 87 miljömålsindikatorer

De åtta myndigheter som har ansvar för de svenska miljökvalitetsmålen föreslår 87 miljömålsindikatorer till regeringen. Varje miljökvalitetsmål följs upp av 4-5 indikatorer och 11 indikatorer är kopplade till generationsmålet. I princip alla indikatorer har en tydlig koppling till ett eller flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Mer om översynen

De åtta myndigheterna har sett över befintliga indikatorer i miljömålssystemet, arbetat om dem eller föreslagit nya, samt kopplat dem till relevanta delar av FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Syftet är att få fram en uppsättning indikatorer som ger en heltäckande bild av utvecklingen för de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Indikatorerna ska också kunna användas i uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt Agenda 2030.