Luftkvaliteten förbättras och försurningen minskar, men mycket återstår

– årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

 

Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås eller vara nära att nås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020. 9 av 24 etappmål bedöms vara uppnådda eller nära att nås. Men miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt. I årets uppföljningsrapport lyfts tre åtgärder för miljömålen fram:

  • Regeringen lade fram en proposition med förslag till ett klimatpolitiskt ramverk. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
  • Steg mot en hållbar konsumtion har tagits under året genom en strategi för hållbar konsumtion och sänkt skatt på vissa reparationstjänster. Åtgärderna bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål och generationsmålet.
  • Flera myndigheter utvecklade verktyg för grön infrastruktur i samhällsplaneringen. Syftet var att skapa och bevara funktionella livsmiljöer där naturområden på land och i vatten hänger ihop så att djur och växter kan leva och sprida sig i landskapet. Den gröna infrastrukturen är väsentlig för ekosystemtjänsterna, människans välbefinnande och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid klimatförändringar.

̶  Åtgärdstakten måste höjas för att uppfylla miljökvalitetsmålen och få det övergripande generationsmålet på plats till år 2020, säger Hans Wrådhe, projektledare för den årliga uppföljningen på Naturvårdsverket. Utvecklingen går åt fel håll för ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, trots nationella och internationella åtgärder.

Åtgärderna för att nå Sveriges miljömål bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. I årets uppföljningsrapport sammanställs hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet bidragit till hållbarhetsmålen under år 2016.

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger kommenterar årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

Mer om årlig uppföljning

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål 2017 presenterar hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Uppföljningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna. En rapport lämnas till regeringen och publiceras här på miljömål.se/au i slutet av mars varje år.

Regional uppföljning – 3 av 21 län når inget miljökvalitetsmål

3 av 21 län är inte ens nära att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020. Se hur det går för ditt län via länken nedan.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för regional uppföljning av miljökvalitetsmålen. I december varje år redovisar alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen möjligheten att nå 13 av de svenska miljökvalitetsmålen inom sitt län. Denna regionala uppföljning är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

Indikatorer visar hur miljön mår

111 miljömålsindikatorer här på miljömål.se visar hur miljön mår i Sverige ur olika aspekter. Många av indikatorerna har nu uppdaterats med nya data. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.