Steg framåt mot de svenska miljömålen

– årlig uppföljning av miljömålen 2016

 

Ett nytt globalt klimatavtal, åtgärder som minskar spridningen av vissa farliga ämnen och insatser mot luftföroreningar. Det är några steg som tagits med sikte på de nationella miljömålen. För att närma sig miljömålen behövs insatser och samarbeten som främjar och förebygger att miljöproblem uppstår. Det visar 2016 års uppföljning av Sveriges miljömål.

Två av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås till år 2020. Fyra etappmål bedöms vara uppnådda eller nära att nås. Detta visar att viktiga styrmedel och åtgärder som vidtas får effekt i miljön på sikt.

– Vi ser flera viktiga framgångar under året som bidrar positivt till miljömålen. De lokala och regionala klimatsatsningarna genom Klimatklivet ger till exempel förutsättningar att närma oss klimatmålet, säger Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör.

Andra framgångar är att arbetet med att minska och hantera avfall i samhället har förbättrats liksom arbetet med sanering av förorenade områden. Det internationella luftvårdsarbetet har gått framåt och övergödande och försurande utsläpp minskar. Dessutom har förutsättningarna för att skydda värdefull natur ökat vilket bidrar positivt till flera miljömål. 

Miljöarbetet är framgångsrikt inom många områden men nuvarande styrmedel är inte tillräckliga för att nå målen till år 2020. Viktiga insatser framöver för att närma sig målen är bland annat att leva upp till klimatavtalet från FN:s klimatmöte i Paris, fortsatt utveckling av EU:s kemikalielagstiftning och att åtgärdsprogrammen inom havsmiljö- och vattenförvaltningen genomförs.

– För att målen ska nås krävs en samhällsomställning som främjar resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, förändrade drivkrafter och beteenden, samt en ökad miljöhänsyn i användande av mark, vatten och naturresurser, säger Björn Risinger.

Omslagsillustration till årlig uppföljning av miljömålen 2016. Illustratör: Ann Sjögren/Typoform

Mer om årlig uppföljning

I miljömålssystemet ingår generationsmålet, 16 nationella miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Den årliga uppföljningen redovisar miljötillståndet och insatser för samhällsomställning för miljön. Naturvårdsverket samordnar den årliga uppföljningen och ansvarar tillsammans med ytterligare sju nationella myndigheter för uppföljningen av miljökvalitets- och etappmålen. En rapport lämnas till regeringen och publiceras här på miljömål.se/au i slutet av mars varje år.

Regional uppföljning – 3 av 21 län når något miljökvalitetsmål

3 av 21 län når något miljökvalitetsmål till år 2020. 13 av länen är nära att nå ett eller flera av miljökvalitetsmålen, medan 4 län inte når något miljökvalitetsmål alls med dagens förutsättningar. Se hur det går för ditt län via länken nedan.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för regional uppföljning av miljökvalitetsmålen. I december varje år redovisar alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen möjligheten att nå 13 av de svenska miljökvalitetsmålen inom sitt län. Denna regionala uppföljning är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

Indikatorer visar hur miljön mår

Ett femtiotal indikatorer här på miljömål.se har nu uppdaterats med nya data. Indiktorerna tillhör de 114 miljömålsindikatorerna som visar hur miljön mår i Sverige ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.