24 åtgärder för att nå miljömålen

16 nationella myndigheter och länsstyrelserna gör för andra året i rad tydliga åtaganden för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har identifierat 24 konkreta frågor där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet.

Miljömålsrådet har publicerat 2017 års lista över konkreta samverkansåtgärder där myndigheterna ska arbeta tillsammans för att föra miljöarbetet framåt mot miljömålen.

Några exempel på frågor där myndigheterna ska samverka mer från och med 2017 är:

  • En strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald
  • Utveckling av tjänsten Bilsvar för att underlätta för konsumenter att jämföra bilmodellers miljöprestanda
  • Ta fram principer för morgondagens transportplanering
  • En gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer.

Miljömålsrådet anser också att Sveriges genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 på ett tydligt sätt ska bygga vidare på de nationella miljömålen.

Om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet är inrättat av regeringen och består av generaldirektörerna för 16 nationella myndigheter och en landshövding som representerar länsstyrelserna. Myndigheterna är alla strategiskt viktiga för miljöarbetet i Sverige och för genomförandet av miljöpolitiken. Miljömålsrådet leds av ordförande Maria Wetterstrand.

Myndigheterna som representeras i Miljömålsrådet har viktiga roller i genomförandet av åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling. I många fall arbetar myndigheterna vägledande för medborgare, kommuner och näringsliv i miljöarbetet.