Regeringen

Regeringen har det övergripande ansvaret för miljömålen.

Regeringen har under de senaste åren gjort satsningar för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen, samt samlar in information om hur miljöarbetet går och om vi närmar oss miljömålen. Det blir underlag för regeringens politik och prioriteringar samt propositioner om strategier och styrmedel som ska driva arbetet framåt.

Årlig uppföljning och bedömning
Regeringen gör varje år en uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. De berättar även vad som gjorts för att nå målen. Redovisningen presenteras i regeringens budgetförslag för kommande år, budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen i slutet av september varje år, under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

I slutet av varje mandatperiod redovisar regeringen även vilka insatser som gjorts för miljömålen i en skrivelse till riksdagen.

Vart fjärde år lämnar Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering till regeringen. Den utvärderingen är en del av underlaget för regeringens propositioner om exempelvis miljökvalitetsmål eller styrmedel.

Inom regeringen och Regeringskansliet är det miljöministern och Miljö- och energidepartementet som har det övergripande ansvaret för miljömålsfrågorna.