Grundvatten av god kvalitet

9. Grundvatten av god kvalitet. Bild: Jeppe Wikström/Johnér Bildbyrå.Grundvattnet ska ge en säker och hållbar försörjning på rent dricksvatten. Viktiga områden som grusåsar och andra formationer där det finns grundvatten måste därför skyddas från exploatering.


För att nå miljökvalitetsmålet är det det också viktigt att ta hänsyn till grundvattenfrågor när det gäller verksamheter som vägsaltning, användning av bekämpningsmedel och gödsling inom jordbruk och skogsbruk.

Rent och gott dricksvatten är något vi ofta betraktar som något självklart i Sverige. Men det krävs mycket kunskap, teknik och pengar för att få rent vatten i kökskranen. Innan dricksvattnet går ut till hushållen måste det renas i ett vattenverk. Vilka ämnen förekommer i vårt dricksvatten som är viktiga att avlägsna? Inom kemin ska tid läggas på att förstå hur föroreningar kan spridas med vatten och hur vatten kan renas med hjälp av olika metoder. Gå på studiebesök på ett vattenreningsverk och få hjälp med att lära er något om dessa processer.

1992 startades bygget av en järnvägstunnel genom Hallandsåsen. Projektet drabbades av stora problem vilket ledde till flera åtals- och skadeståndsprocesser och under några år avstannade borrandet helt. Åsens vatten har förgiftats av tätningsmedlet Rhoca-Gil och grundvattnet har sänkts långt under de godkända nivåerna. Undersök processerna kring Hallandsåsen och jobba mot kemimålen i årskurs 7–9 som behandlar ”Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen”. Väljer ni att följa rättsprocesserna kring byggprocessen arbetar ni med centralt innehåll i årskurs 7–9 i samhällskunskap ”Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter”.