Levande skogar

12. Levande skogar. Bild: Ulf Huett Nilsson/Johnér Bildbyrå.I Sverige går det cirka 2,5 hektar skog på varje invånare, mer än 3 fotbollsplaner. Det innebär att vi har ett av världens skogrikaste land. Skogen fyller många funktioner för olika aktörer i samhället vilket innebär att skogen är i behov av skydd.

För den enskilde människan har skogen ett stort friluftsvärde. Vi vandrar i skogen, orienterar och åker skidor. Många finner glädje i att plocka svamp och bär.

Miljökvalitetsmålet innebär att skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
 
Enligt kursplanen ska eleverna i årskurs 9 ”kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider”. Använd skogen som klassrum, upplev den tillsammans med eleverna; lär om djur och växter, få förståelse för kretslopp i naturen, prata om allemansrätten eller bara njut.

Människans behov och sätt att använda skogen som naturresurs har förändrat landskapet under alla tider. En faktor som påverkar skogen i hög grad är skogsbrukets metoder. Undersök hur dessa har förändrats genom historien samt hur skogen fungerat som en resurs, historiskt sett fram till i dag. Uppgifterna knyter an till kursplanen i historia genom att skapa ett historiemedvetande och till kursplanen i geografi där eleverna ska ”utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen”. Vilken hänsyn kan och ska skogsägarna ta till natur- och kulturmiljövärden enligt skogsvårdslagen?