Myllrande våtmarker

11. Myllrande våtmarker. Bild: Pär Brännström/Johnér Bildbyrå.Miljökvalitetsmålet innebär att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Sverige är ett av de våtmarkrikaste länderna i världen.


Våtmarkerna har många funktioner, de är bland annat av avgörande betydelse för många fåglar, groddjur, insekter och växter. Våtmarkerna är naturliga reningsverk och de kan även mildra effekten av klimatförändringar och ändrade nederbördsmönster genom sin vattenhushållande funktion.
 
Enligt kursplanen i biologi ska undervisningen i årskurs 7–9 behandla ”Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald”. Låt eleverna ta reda på vad som är speciellt med våtmarker. Vilka olika typer av våtmark finns det? Varför är det viktigt att bevara våtmarkerna? Ge både naturvetenskapliga, estetiska och etiska argument.

Vi behöver återskapa fler våtmarker på rätt plats i odlingslandskapet, både för att bevara djurs och växters livsmiljö och för att minska övergödningen av havet. I geografin ska eleverna ”utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen”. Här kan ni undersöka varför våtmarker historiskt sett dränerats. Undersök också vilka åtaganden som Sverige har gjort inom HELCOM (Baltic Sea Action Plan) för att minska övergödningen av Östersjön och vilken roll våtmarkerna har i det arbetet.

Insikterna om våtmarkernas ekologiska betydelse och ett skydd av hotade naturområden har resulterat i en rad internationella överenskommelser och direktiv. Ett av dessa är EU:s ramdirektiv för vatten och troligtvis kommer hänsynen till vattenmiljöer inom jord- och skogsbruket öka till följd av dess genomförande. Enligt kursplanen i samhällskunskap ska eleverna i årskurs 7–9 ”ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv”. Undersök vad Sverige åtar sig att göra till följd av direktivet.