Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

De sörmländska vattenmiljöerna är påverkade av övergödning. Mark och vatten påverkas av bland annat jord- och skogsbruk, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen. Det sker en förlust av biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. Den bebyggda miljön påverkar även människors hälsa.

Det görs många åtgärder i länet för att få en bättre miljö och många aktörer är aktiva i arbetet. Under 2015 har arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen kommit igång på allvar och ett regionalt Miljö- och klimatråd har bildats.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, till exempel Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom några mål, till exempel God bebyggd miljö, finns positiva trender. Det är dock för de flesta mål så långt kvar till målen att de åtgärder som görs inte räcker för att ge en tydlig effekt.

Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga. Det gäller till exempel Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan samt till viss del målen om Ingen övergödning, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap.

Inom naturvård och samhällsplanering finns däremot en stor möjlighet att arbeta regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar dessutom de flesta miljökvalitetsmål.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Analyser har visat att det finns grundvattenförekomster som är påverkade av klorerade lösnings- och bekämpningsmedel. De stora vattentäkterna i länet har god dricksvattenkvalitet, men förhöjda halter av föroreningar har uppmätts inom ett antal grundvattenförekomster. Utifrån uppmätta föroreningar behöver en revidering av lagskyddet i samtliga vattentäkter genomföras.

Grundvattnets kvalitet

I länet finns drygt 140 grundvattenförekomster som omfattas av vattenförvaltningen. Av dessa har tre förekomster otillfredsställande kemisk status utifrån den nya statusklassningen och för 35 förekomster bedöms att det finns risk att god kemisk status inte uppnås 2021 [1].

Många grundvattentillgångar i länet saknar kemisk information och därför är det önskvärt att provtagningen utvidgas för att ge säkrare underlag till statusklassningen inom vattenförvaltningen. Som ett led i detta har SGU arbetat fram ett förslag på nya grundvattenförekomster till vattenförvaltningen. Förslaget är remmitterat till länsstyrelserna, svar inges till SGU den 1 februari 2016.

Länsstyrelsen har tagit stickprover av vattenkvaliteten i kommunala vattentäkter och i kallkällor. Data visar att kvaliteten i kommunala vattentäkter normalt är god [2] [3]. Vid en grundvattenförekomst med otillfredsställande status uppmättes det klorerade lösningsmedlet trikloreten över riktvärdet, även diklormetan detekterades [2]. Vattnet i dricksvattentäkten i förekomsten är dock av god kvalitet [2] [3]. Bekämpningsmedel påträffas vid flera grundvattenförekomster, vanligast är nedbrytningsprodukten 2,6-diklorbensamid. Ämnet uppmättes i råvattnet till tre vattentäkter varav i en nedlagd [2] [3]. Förhöjda halter av salt och sulfat finns i flera av de analyserade förekomsterna [2].

På många platser går saltade vägar och vägar för farligt gods över känsliga grundvattenreservoarer och grundvattentäkter [4]. Ungefär 20 procent av länets kommunala grundvattentäkter saknar fastställt skydd [3] . Av befintliga skydd behöver flertalet ses över. I kommunerna har arbetet inletts med att revidera skyddet för fem av de största vattentäkterna. Eskilstuna kommun beslutade 2014 om ett uppdaterat vattenskydd enligt miljöbalken för Hynndevadsåsen.

Grundvattnets kvantitet

Tillgången till grundvatten i länet bedöms generellt vara god. Provtagningsnätet av nivåmätningar är kraftigt underdimesionerat och behöver utökas för att ge en mer fullständig bild i länet. Sänkta nivåer förekommer lokalt under torra perioder. För brunnar i kustområden finns risk för saltvatteninträngning. Överuttag kan leda till att föroreningar sprids i grundvattnet. Grundvattenberoende ekosystem kan också påverkas negativt ifall det sker grundvattensänkningar.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Grundvattentillgångarna i Södermanland är i hög grad knutna till naturgrusformationer. Under 2012 bröts cirka 620 000 ton naturgrus ur de tillståndsgivna täkterna [5]. Det är okänt hur mycket som bryts för husbehov.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Stärkt skydd

För att nå miljömålet behöver grundvattenskyddet förstärkas. Vattenskyddsområden behövs för alla vattentäkter som saknar skydd, alla äldre vattenskyddsområden ska ses över och ges skydd enligt miljöbalken. En regional vattenförsörjningsplan bör upprättas.

Vattenanalyser

Utökad provtagning och analys för att övervaka och kartlägga grundvattenkvaliteten bedöms kunna komma igång så snart fler grundvattenförekomster för vattenförvaltningen är beslutade. Klorerade lösningsmedel och bekämpningsmedel över riktvärde är allvarligt och ska inte förekomma i dricksvatten. Analys är viktigt för planering av råvattenanvändning och för att föreskriva åtgärder som minskar problemen.

Förorenade områden

Grundvattenperspektivet bör lyftas i arbetet med förorenade områden och tillsynsärenden. En ökning av identifieringen av förorenade områden och sanering av dem bör genomföras. Till exempel kommer man ofta till rätta med klorerade lösningsmedel i grundvatten genom att sanera förorenad mark. Föroreningar av bekämpningsmedel i grundvatten kan dock dröja sig kvar under lång tid och det är svårt att hitta tidigare källor.

Klimatperspektiv i planeringen

Storskaliga klimatförändringar kan komma att slå igenom med förändrad nederbörd. Följden blir förändrade grundvattenregimer och ändrade perioder för grundvattenbildning. Förändrade grundvattennivåer påverkar vattenförsörjningen, vattenkvaliteten och markstabiliteten. Regelbunden monitoring av grundvattennivåer blir ett viktigt redskap inom vattenresurshushållning och VA-planering. Ska miljömålet nås behöver klimatperspektivet integreras i kommunal vattenplanering.

Brytning av naturgrus minskar

Brytningen av naturgrus har minskat i länet och materialet används allt oftare till kvalificerade ändamål. Då naturgrus inte förnyas så krymper dock resursen med varje uttag. Många av naturgrustäkterna har tillstånd som går ut inom en femårsperiod. Nya tillstånd får endast ges om materialet inte går att ersätta med annat, samt om dricksvattenförsörjning, natur- och kulturvärden inte påverkas negativt. Det är viktigt att SGU löpande uppdaterar sin rapport om nödvändiga användningsområden av naturgrus. Det finns på marknaden idag betong baserad på ballast av bergskross istället för grusavlagringar. Kommuner och andra beställare behöver förändra kraven på material som upphandlas vid byggnationer och halkbekämpning.

Efterbehandling av naturgrustäkter

Vid efterbehandling av naturgrustäkter ska stor hänsyn tas till naturvärden och grundvattenskyddet. Det är viktigt att minska risken för kontaminering av grundvattnet. Viktiga geologiska formationer bestående av naturgrusavlagringar bör skyddas.

Grundvattenberoende ekosystem

Vid användning av grundvatten och resurser som påverkar grundvatten och dess ekosystem bör stor hänsyn tas, då grundvattenberoende ekosystem är värdefulla ur ett biologiskt och artbevarande perspektiv.

Referenser

[1] Vatteninformation Sverige VISS http://viss.lansstyrelsen.se/

[2] Länsstyrelsen Södermanland (2009). Regional miljöövervakning 2009-2014. Rapport 2009:12

[3] Vattentäktsarkivet – SGU. Samlar data om vattenkvaliteten i främst kommunala vattentäkter https://www.sgu.se/grundvatten/vattentaktsarkivet/

[4] Trafikverkets kart och GIS tjänster via blått + i Arc Map.

[5] Indikator Grustäkt i grundvattenområden

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Södermanlands län