Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga årgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för Ett rikt växt och djurliv. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam. måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga årgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för Ett rikt växt och djurliv. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam. måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Flera kommuner i länet jobbar aktivt för att nå målet Giftfri miljö. Heby, Tierp, Enköping och Uppsala jobbar exempelvis förebyggande för att minska spridningen av kemiska ämnen till miljön. Fem av länets kommuner; Knivsta, Uppsala, Enköping, Håbo och Tierp arbetar med åtgärder för en giftfri förskola. I Uppsala har kommunens fastighetsbolag beslutat att så långt som möjligt byta ut PVC-mattor i skolans- och förskolans lokaler. Hållbar upphandling för en giftfri miljö är ett etappmål i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram (1). Håbo kommun har under 2015 antagit en miljöstrategi där en av prioriteringsinriktingarna är att bli en giftfri och resurseffektiv kommun (2). Knivsta kommun har prioriterat utredning och åtgärder av förorenade områden och schaktmasshantering vid stadsutveckling. Knivsta kommun är även först ut i Sverige med att rena sitt avloppsvatten med avseende på läkemedelsrester(3).

Landstinget i Uppsala län arbetar systematiskt med kemikaliefrågor i syfte att minska spridningen av farliga ämnen till naturen samt för att säkra verksamhetens hantering av farliga kemikalier. Ett prioriterat målområde i landstingets miljöprogram åren 2015-2018 är Hälsosam och giftfri miljö (4). .

I Uppsala län finns sedan ett par år en kemikaliegrupp bestående av Länsstyrelsen, Landstinget, Uppsala kommun, Uppsala universitet och SLU. Syftet med gruppen är att samarbeta avseende kemikaliefrågor och under 2015 har arbetet bland annat inneburit kompetensutbyte och planering av ett seminarium om dricksvatten.

Länsstyrelsen i Uppsala län har identifierat cirka 3600 förorenade markområden i länet. Av dessa har 916 platser tilldelats en särskild riskklass enligt MIFO-metodiken (5). 79 platser har bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 312 platser riskklass 2 (stor risk). 393 objekt är prioriterade för undersökningar och hittills har mer än 150 förorenade områden åtgärdats i länet.

Under året har analys av perflourerade alkylsyror (PFAS) genomförts i utvalda grund- och ytvatten samt i utter. Analys av miljögifter i kustfisk har också genomförts. Resultat från analyserna är dock inte klara än. Länets vattenförekomster har ett generellt problem med för höga halter kvicksilver och polybromerade difenyletrar vilket gäller samtliga vatten i Sverige. I länets kustvatten förekommer förhöjda halter av metaller, dioxiner och flera andra organiska miljögifter. I vissa av länets sjöar och vattendrag förekommer även miljögifter i halter över gällande gränsvärden (6).

Ett pilotprojekt har påbörjats av Stockholm International Water Institute (7) och aktörer från läkemedelsbranschen, landsting och myndigheter i Uppsala i syfte att utveckla rekommendationer för minskade utsläpp av läkemedelsrester till vatten (8)

Analys och bedömning

Målet inte är möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade styrmedel. Förutsättningarna att nå målet har dock förbättrats genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt samt genom ett intensifierat arbete hos viktiga regionala samhällsaktörer. Fler ämnen omfattas av begränsningar men nya kemikalier fortsätter att introduceras på marknaden och användningen ökar ständigt. Stor okunskap råder kring ämnens sammanvägda effekter, så kallade cocktaileffekter. Arbetet med att fasa ut prioriterade kemikalier och att åtgärda förorenade markområden går för långsamt och det kommer att ta lång tid innan åtgärderna ger mätbara effekter i miljön.

Att få bättre kunskap om miljögifters förekomst, spridning och effekter på människor och miljö är mycket angeläget. Halterna av vissa välkända och sedan länge begränsade miljögifter har minskat under senare år men totalt sett ökar mängden hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället. De sprids via punktkällor som exempelvis nedlagda industrier, miljöfarliga verksamheter och reningsverk men även från diffusa utsläpp från varor, transporter och byggmaterial. Livsmedelsproduktionen bidrar också till att kemiska ämnen som bekämpningsmedel och konstgödsel sprids i miljön.

Uppsala län tillhör en expansiv region med ökande befolkning, en bredd av verksamhetsutövare och industrier samt en hög tillväxttakt. En effekt av detta är ökad användning och spridning av potentiellt miljöförorenande ämnen. Förutsättningarna för att nå målet giftfri miljö har i viss mån ökat genom ett större fokus på miljögifter hos viktiga samhällsaktörer genom regionala styrmedel, strategiska planer och miljömålsarbete.

Kunskapen om miljögiftssituationen i länets sjöar, vattendrag och kustvatten är bristfällig och fortfarande saknas i många fall tillräckligt underlag för att kunna bedöma den kemiska statusen i länets vattenförekomster. Ytterligare undersökningar och övervakning behövs för att kunna göra en väl underbyggd bedömning.

Uppsala län har en hög andel ekologisk djurhållning och den KRAV-certifierade djurhållningen har fortsatt öka de senaste åren. Ekologisk djurhållning förutsätter ekologisk växtodling för att förse djuren med egenproducerat ekologiskt foder. Vid sådan odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra åtgärder vilket minskar spridningen av farliga kemiska ämnen. Den allt större efterfrågan av närproducerad och ekologisk mat från marknaden kan bidra till ökad ekologisk odling och därmed en minskad användning av bekämpningsmedel. Den ekologiska odlingen i Uppsala län har dock minskat lite på senare år vilket kan bero på att flera finansiella stöd förändrats.

I länet görs många insatser för att nå miljökvalitetsmålet men det behövs ytterligare insatser inom bland annat tillsyn och prövning enligt befintlig lagstiftning, översyn av befintliga tillstånd och kontrollprogram samt efterlevnad av miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden går framåt men takten behöver öka för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås regionalt.

 Referenser

  1. Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram
  2. http://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/miljostrategi.html
  3. http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3939570.ece
  4.  Miljöprogram Landstinget Uppsala Län 2015-2018
  5. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4947-X/
  6. databasen VISS http://www.viss.lansstyrelsen.se/
  7. http://www.siwi.org/
  8. http://www.swedishwaterhouse.se/en/cluster-groups/water-pharmaceuticals/

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö Uppsala län