Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är relativt oförändrade jämfört med tidigare år. Länsstyrelsens samt de lokala och regionala aktörernas kontinuerliga arbete med frågor kopplade till Giftfri miljö har fått större genomslag i organisationerna med strategiska dokument, riktlinjer, projekt och kampanjer som resultat.

Åtgärder på regional nivå

Arbetet med att identifiera och riskklassa förorenade områden fortgår i länet och antalet avslutade åtgärder har ökat under det senaste året.

I Uppsala län finns sedan ett antal år ett kemikalienätverk bestående av Länsstyrelsen, Landstinget, Uppsala kommun, Uppsala universitet och SLU. Under 2016 har gruppen utvidgats och fem kommuner deltar nu i nätverket. Syftet med gruppen är att samarbeta avseende kemikaliefrågor och under året har arbetet bland annat inriktats mot genomförande av en Våga-fråga-kampanj samt projektet Stoppa kemikalieonödan som ska resultera i en broschyr med tips och information om hur medborgarna själva kan göra kemikaliesmarta val i vardagen.

Landstinget i Uppsala län arbetar systematiskt med kemikaliefrågor i syfte att minska spridningen av farliga ämnen till miljön och få en säker hantering av farliga kemikalier. Ett prioriterat område i landstingets miljöprogram är Hälsosam och giftfri miljö (1). Under året inleddes ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna till lokal rening av läkemedelsrester och resistenta mikroorganismer vid Akademiska sjukhuset.

Åtgärder på kommunal nivå

Samtliga kommuner i länet arbetar aktivt och förebyggande för att minska spridningen av kemiska ämnen till miljön. Håbo kommun har under året arbetat med ett projekt för kemikaliefri städmetod i kommunens förskolor där samtliga kemikalier har tagits bort och ersatts av så kallat partikelfritt vatten och mikrofiberdukar. Projektet är en del i kommunens miljöstrategiska inriktningsmål Giftfri och resurseffektiv kommun (2). Övriga insatser är bland annat elavfallskampanjer, klädbytardagar, att inga kemiska bekämpningsmedel längre används inom parkverksamhet samt att andelen ekologisk mat som serveras i kommunens skolor och förskolor stigit till 30 procent.

Heby kommun deltar i Operation giftfria förskolor och det finns en handlingsplan framtagen. Under året har man deltagit i ett nationellt samverkansprojekt Växtskyddsmedel i växthus och plantskolor och genomfört kampanjen Biltvätt på gatan- nej tack! I övrigt är en dagvattenpolicy under framtagande, man har antagit riktlinjer för upphandling där miljö ingår som ett avsnitt och av kommunens livsmedelsinköp är 14,3 procent ekologiska.

Övriga åtgärder

Uppsala universitet arbetar för att minska användning och förekomst av farliga kemikalier inom den laborativa verksamheten där både minskad användning och utbyte till mindre farliga kemikalier står i fokus. I alla upphandlingar och inköp där så är relevant ställs miljökrav med syfte att minska mängden farliga kemikalier och miljöprogram tas fram vid större byggprojekt.

Analys och bedömning

Målet inte är möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade styrmedel. Uppsala län tillhör en expansiv region med ökande befolkning, en bredd av verksamhetsutövare och industrier samt en hög tillväxttakt. En effekt av detta är ökad användning och spridning av potentiellt miljöförorenande ämnen. Fler ämnen omfattas av begränsningar men nya kemikalier fortsätter att introduceras på marknaden och användningen ökar ständigt. Stor okunskap råder kring ämnens sammanvägda effekter, så kallade cocktaileffekter. Arbetet med att fasa ut farliga ämnen och att åtgärda förorenade markområden går för långsamt och det kommer att ta lång tid innan åtgärderna ger mätbara effekter i miljön. Förutsättningarna att nå målet har dock förbättrats genom skärpt lagstiftning inom EU och internationellt samt genom ett intensifierat arbete hos viktiga regionala samhällsaktörer. Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att utvecklingen för miljömålet därmed är neutral.

Det krävs bättre kunskap om miljögifters förekomst, spridning och effekter på människor och miljö. Halterna av vissa välkända och sedan länge begränsade miljögifter har minskat under senare år men totalt sett ökar mängden hälso- och miljöfarliga ämnen i samhället. De sprids via punktkällor som exempelvis nedlagda industrier, miljöfarliga verksamheter och reningsverk men även via diffusa utsläpp från varor, transporter och byggmaterial.

Livsmedelsproduktionen bidrar till att bekämpningsmedel och konstgödsel sprids i miljön. Den allt större efterfrågan av närproducerad och ekologisk mat från marknaden kan bidra till ökad ekologisk odling framöver och därmed en minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Uppsala län har en hög andel ekologisk djurhållning men andelen ekologiska mjölkkor ökar inte utan ligger på en relativt stadig nivå, liksom andelen övrig nöt. Jämfört med riksgenomsnittet har Uppsala län en högre andel ekologisk nötproduktion men en lägre andel ekologiska lamm. Den ekologiska odlingen i Uppsala län har minskat något på senare år vilket kan bero på att flera finansiella stöd förändrats.

Kunskapen om miljögiftssituationen i länets sjöar, vattendrag och kustvatten är bristfällig och fortfarande saknas i många fall tillräckligt underlag för att kunna bedöma den kemiska statusen i länets vattenförekomster. Ytterligare undersökningar och övervakning behövs för att kunna göra en väl underbyggd bedömning (3).

I länet görs många insatser för att nå miljökvalitetsmålet men det behövs ytterligare insatser inom bland annat tillsyn och prövning enligt befintlig lagstiftning, översyn av befintliga tillstånd och kontrollprogram, tillsynsvägledning gentemot kommunerna samt efterlevnad av miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden går framåt men takten behöver öka för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås regionalt.

Referenser

  1. Miljöprogram Landstinget Uppsala Län 2015-2018
  2. Håbo kommuns miljöstrategiska inriktningsmål Giftfri och resurseffektiv kommun
  3. Databasen VISS