Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Gävleborgs läns miljömål?

Årets bedömning av miljömålen visar att vi är nära att nå två av tolv bedömda mål, Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Utvecklingen i miljön är positiv för ytterligare två mål, Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö. Den regionala bedömningen är mer positiv än den nationella.

Når vi miljömålen i Gävleborg?

Trots ett omfattande miljöarbete i offentlig verksamhet, näringsliv och bland privatpersoner nås bara ett fåtal miljökvalitetsmål i Gävleborg.

Läget för Gävleborgs miljö är dock något ljusare än för resten av Sverige. Det beror främst på att vi har god tillgång till naturresurser samt att vi inte är ett så tätbefolkat län. Gävleborg har goda grundvattentillgångar och med några få undantag även en bra kvalitet på grundvattnet. Luftkvaliteten är också generellt sett god.

Positivt är att flera kommuner arbetar med nya översiktsplaner och utvecklingen för målet God bebyggd miljö bedöms som positiv. För målet Levande sjöar och vattendrag går utvecklingen långsamt åt rätt håll. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer, vilket gör att livsmiljön för organismer som är beroende av vatten blir bättre. Det är viktigt att värdefulla kulturmiljöer vid vatten samtidigt bevaras.

Trenden är negativ för några av målen. För att nå Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv krävs skötsel och skydd av biologisk mångfald och kulturmiljöer. Betesmarker, fäbodmiljöer och våtmarker hotas av igenväxning då hävden upphör och resurserna till skydd av värdefulla miljöer som gammal skog är inte tillräckliga.

Utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter minska, men inte i tillräcklig omfattning. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför.

Det senaste året har Länsstyrelsen skrivit överenskommelser med kommuner och Region Gävleborg kring åtgärder för länets miljö och för klimatanpassning. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i länets vatten pågår och förväntas ta fart i och med att beslut tas om ett nytt åtgärdsprogram för vatten.

Dagens insatser räcker trots allt inte till för att vi ska nå miljömålen till 2020. Ett offensivt arbete på alla nivåer i samhället krävs för att lösa flertalet miljöproblem.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Oklar utveckling

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data.

Resultat

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god men det finns problem i intensiva trafikmiljöer. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. För att nå målet krävs åtgärder i intensiva trafikmiljöer.

Trafik och småskalig vedeldning

Trots införande av katalysatorer på bilar står vägtrafiken i dagsläget för störst påverkan på tätortsluften. Gävleborg är ett norrlandslän med vinterväglag och många bilägare kör med dubbade vinterdäck som lokalt kan ge upphov till höga partikelhalter. Den senaste kartläggningen av bilar i länet visar att ca 80-95 procent av bilarna har dubbdäck vintertid (data från år 2014), vilket kan jämföras med 45-65 procent i kommunerna i Stockholmsområdet1. Länet har också en förhållandevis hög andel småskalig vedeldning som bidrar till höga halter av luftföroreningar lokalt.

Problem med intensiva trafikmiljöer

Det är svårt att göra bedömningar av halterna av föroreningar i länet, eftersom relativt få mätningar har gjorts.

Åtta av länets tio kommuner är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund2. Luftvårdsförbundet har genomfört mätningar av kvävedioxider (NO2) och partiklar (PM10) med timupplösning under 2013-2014. Mätningarna visar att gränsvärdena för både kvävedioxid och partiklar överskridits när det gäller dygnsnormer vid ett flertal tillfällen under undersökningsperioden. Generellt låg värdena för både partiklar och kvävedioxid under gällande miljökvalitetsnormer i centrala Gävle, men i en del fall över de nivåer som anges i miljökvalitetsmålets preciseringar3. Tyvärr finns inte tillgängliga luftmätningar från år 2015.

En kartläggning av halterna av partiklar och kvävedioxid har utförts i Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker och Söderhamn4. Kommunala luftföroreningskartor har tagits fram som visar att ett flertal tätorter har gaturum med luftföroreningshalter mellan de nedre och övre utvärderingströsklarna. Det innebär att halter för både partiklar och kvävedioxid ligger under gällande miljökvalitetsnormer, men inte under miljömålets preciseringsnivåer5.

I Gävle hamn genomfördes luftmätningar av kväveoxider, svaveldioxid samt partiklar under 2012. Halterna av luftföroreningar var generellt låga, men tidvis noterade Luftvårdsförbundet höga halter6. En utbyggnad av hamnen pågår vilket kan komma att påverka luftkvaliteten i Gävle i framtiden.

Bensen, partiklar och kvävedioxid

Halten av bensen i tätorter har stadigt minskat sedan 2008. Trafik och småskalig vedeldning är i de flesta tätorter den viktigaste källan till bensen.

Höga halter av partiklar (PM10) beror i första hand på användning av dubbdäck. Andra källor kan vara energiförsörjning och uppvärmning.

Tung trafik samt energiförsörjning är de dominerande källorna till kväveoxider har kraftigt minskat sina utsläpp av kväveoxider. Under senare år har dock minskningen planat ut. En bidragande orsak är den ökade andelen av dieseldrivna personbilar.

Bens(a)pyren, butadien, formaldehyd och ozon

Regionalt kan preciseringar av bens(a)pyren, butadien, formaldehyd och ozon inte bedömas eftersom länsspecifika data saknas. Hushållssektorn är en av de större utsläppskällorna.

Korrosion

Generellt har länet mycket låga halter av svaveldioxid men lokalt men lokalt kan halterna av svavel öka på grund av sjöfart. Inga mätningar av korrosion sker i länet men information om utsläpp av svaveldioxid från industrin finns för länet. Föroreningars inverkan på kulturhistoriskt material i länet bedöms vara liten. 

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet är nära att nås till år 2020 om kraftfulla åtgärder sätts in för att minska halten av luftföroreningar i tätorter. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data.

Hälsoaspekter

En rad åtgärder behöver genomföras, inte minst inom transportsektorn. Kommunerna behöver ta större hänsyn till luftkvaliteten i sitt planarbete samt planera för utveckling av kollektivtrafik och hållbara tätorter. Satsningarna på utbyggnad av fjärrvärme bör fortsätta, liksom energirådgivning för att minska utsläppen från småskalig vedeldning. Åtgärder som minskar utsläppen från vägtrafiken i vissa tätortsmiljöer behöver genomföras. I Gävle centrum har som exempel spolningen effektiviserats vid sandupptagning för att minska uppdamning av partiklar3.

I samband med den nationella Miljöhälsoenkäten 2015 har en regional förtätning av enkäten gjorts i åtta av länets kommuner7. Exponering och besvär på vuxna från avgaser, vedeldning och trafik har kartlagts.

Lokala åtgärder

En rad åtgärder behöver genomföras, inte minst inom transportsektorn. Kommunerna behöver ta större hänsyn till luftkvaliteten i sitt planarbete samt planera för utveckling av kollektivtrafik och hållbara tätorter. Satsningarna på utbyggnad av fjärrvärme bör fortsätta, liksom energirådgivning för att minska utsläppen från småskalig vedeldning. Åtgärder som minskar utsläppen från vägtrafiken i vissa tätortsmiljöer behöver genomföras. I Gävle centrum har som exempel spolningen effektiviserats vid sandupptagning för att minska uppdamning av partiklar3.

I samband med den nationella Miljöhälsoenkäten 2015 har en regional förtätning av enkäten gjorts i åtta av länets kommuner7. Exponering och besvär på vuxna från avgaser, vedeldning och trafik har kartlagts.

Kraftfulla styrmedel

Beslut på nationell nivå och EU-nivå är avgörande för att nå miljökvalitetsmålet. Nya styrmedel har beslutats, bland annat ett antagande av Göteborgsprotokollet (FN:s konvention om långväga transporterade luftföroreningar).

En rad åtgärder behövs för att minska utsläppen av partiklar, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen från trafik, vedeldning och energiproduktion samt från industrisektorn. Användningen av produkter som innehåller lösningsmedel inom hushållen, exempelvis spolarvätska, behöver minska. Det handlar om samma åtgärder i Gävleborg som för övriga Sverige.

Referenser

 1 Dubbdäcksandelar inom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund samt 6 kommuner i Sörmlands län. Kartering av dubbdäcksandelar på parkerade personbilar under januari-mars 2014. Magnus Brydolf, LVF 2014:9.
2 Östra Sveriges Luftvårdsförbund, http://slb.nu/lvf/
3 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund. Mätningar år 2014. LVF 2015:1.
4 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013. Magnus Brydolf, LVF 2014:2
5 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/Precisering-av-Frisk-luft/
6 Luftkvalitet i hamnområden-sjöfartens bidrag. Michael Norman, Sanna Silvergran, Billy Sjövall, Peter Strömberg, LVF 2013:31.
7 www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/miljomalen/miljohalsorapportering/
8 Kartläggning av sothalter i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs län. LVF 2015:7.

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Gävleborgs län