Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Jönköpings län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen för klimatet är djupt oroande. De globala utsläppen ökar kraftigt. Ny forskning visar att nivån för ofarlig påverkan på klimatet redan har överskridits. Samtidigt finns positiva tecken eftersom möjligheterna att minska utsläppen är stora.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats markant de senaste 20 åren. Men förbättringen har avstannat under de senaste åren och det återstår en hel del att göra. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i tätorterna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem i länet, särskilt i länets västra delar. Det blir svårt att nå målet till år 2020. Det tar lång tid för naturen att återhämta sig och det krävs att kalkning av sjöar och vattendrag fortsätter för att inte negativa effekter på biologin ska uppstå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och deras förekomst i naturen. Det finns så stora mängder kemikalier i omlopp att även om alla utsläpp av farliga ämnen skulle upphöra i dag är det inte möjligt att nå målet.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Ozonlagret har förmågan att laga sig själv genom att syre övergår till ozon när det utsätts för UV-strålning. Detta är en långsam process varför problemen med tunt ozonskikt kommer att finnas kvar lång tid framöver.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Trenden visar på ett ökat antal hudcancerfall i länet. I länet genomförs informationsinsatser med syfte att öka människors medvetenhet för riskerna med UV-strålning och kunskapen om hur det går att skydda sig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

De stora orsakerna till övergödning i länet är punktkällor, enskilda avlopp, interngödning i övergödda sjöar samt jordbruket. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser skett som bedöms gynna miljötillståndet, utvecklingen bedöms därför som positiv även om målet inte kommer nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Stora insatser görs i form av stora projekt, inventeringar och områdesskydd med mera. Många aktörer är delaktiga i arbetet men det saknas resurser för att målet ska kunna nås till 2020.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Generellt sett är kvaliteten på grundvattnet bra i länet. Men på sina håll förekommer det problem med förorenat grundvatten. Att sanera dessa grundvattenförekomster är dyrt och komplicerat. Förebyggande arbete genom till exempel bildande av vattenskyddsområden är därför viktigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Jönköpings län är rikt på våtmarker, cirka 12 procent av ytan utgörs av våtmarker. Det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster, men resurserna för åtgärder är otillräckliga och måste öka för att det ska vara möjligt att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Bättre hänsyn vid avverkning och fler bevarandeinsatser behövs. Resurserna för områdesskydd, naturvärdesinventeringar, skötselkrävande biotoper och utbildningar är otillräckliga. Viltskadorna är på en hög nivå. Den positiva trenden för död ved, grova träd och äldre lövrik skog har börjat plana ut.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Jordbruksmarkens tillstånd är överlag bra. Utvecklingen för den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena är negativ och här behövs fler insatser. För att vi även framöver ska ha ett aktivt jordbruk behöver lönsamheten öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Många kommuner har tagit fram planeringsunderlag, men många strategier saknas fortfarande i flera kommuner. Arbetet med identifiering av bebyggelsens kulturhistoriska värden pågår. Antalet personer som störs av trafikbuller ökar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Arbete med skydd och skötsel av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter, kalkning, restaurering av vattendrag, dispensprövning av biotopskyddsbestämmelserna skapar förutsättningar för att nå målet. Trots detta krävs mer arbetsinsatser för att målet ska nås.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Når vi målet i ditt län?