Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Örebro län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Klimatarbetet i Örebro län går bra. Utsläppen minskar snabbare än riksgenomsnittet. Uppvärmningen har i hög grad ställts om till förnybar energi. Utsläppen från kemisk industri ökar. Utsläppen från arbetsfordon har minskat sedan föregående år och transporternas utsläpp minskar fortfarande.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Miljöövervakningen inom området luft har under en längre tid varit eftersatt i länet, vilket lett till att kunskapen om luftkvalitén i vissa delar är för låg. För att säkra en god luftkvalitet behöver luftfrågorna lyftas på lokalt, nationellt och internationellt plan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Tillståndet i länets vattenmiljöer förbättras långsamt främst på grund av minskat svavelnedfall. Länets egna utsläpp av försurande ämnen har i stort sett legat still sedan mitten av 2000-talet. I delar av länet bedöms skogsbruket ha betydande försurningspåverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Trots att intresset och engagemanget för en giftfri miljö ökar bedöms målet inte kunna nås till 2020. Kraftfullare åtgärder behövs på alla nivåer i samhället, både nationellt och internationellt. Inom arbetet med förorenade områden krävs mer ekonomiska resurser för att saneringstakten ska kunna öka.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

De största insatserna på området gjordes under 90-talet och utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat med 85 procent fram till idag. Sveriges uppgift idag är att verka för att andra länder går över till ämnen som inte bryter ner ozonskiktet.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Örebro län skiljer sig inte från övriga delar av landet när det gäller stråldoser till allmänheten. Länet ligger något under riksgenomsnittet vad gäller antalet hudcancerfall. Åtgärderna riktar in sig på information om solningens påverkan på huden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är svårt att utläsa någon trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Det tar lång tid innan åtgärder mot övergödning får mätbara effekter. Engagemanget för övergödningsfrågor har dock ökat i länet under senare år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Nästintill alla vattendrag i Örebro län är påverkade av fysiska ingrepp som dammar och rensningar. Vattenvårdsåtgärder genomförs årligen men resurser saknas för att få till åtgärder på många platser och särskilt i större vattendrag.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattenfrågor har låg prioritet i länet vilket lett till att kunskapen om grundvatten är alldeles för låg. För att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i grundvattenpåverkade ekosystem måste dessa frågor lyftas mer nationellt och regionalt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Hänsynen till våtmarker behöver förbättras inom skogsbruket. De våtmarker som ges formellt skydd i länet är myrskyddsplaneobjekt eller så ingår de i mosaikartade vildmarksobjekt med huvudfokus på skogsskydd. Arbetet med att återskapa och restaurera våtmarker utanför skyddade områden behöver utvecklas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Ett flertal åtgärder har påbörjats för att förbättra miljöhänsynen. Värdefulla skogsmiljöer påverkas fortfarande negativt av skogsbruket. Naturvärdesinventering har behov av mer resurser och resurserna för arbetet med att skydda skog är inte tillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

I Örebro län fanns drygt 113 tusen ha jordbruksmark år 2015. Ca 18 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk produktion. En utmaning under kommande år blir att upprätthålla en bärkraftig jordbrukssektor som klarar att hantera de miljöinvesteringar som behövs för att nå miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering samt god hushållning med energi- och naturresurser. En majoritet av länets kommuner håller på att revidera sina översiktsplaner samt planlägger för nya bebyggelseområden i centrala eller tätortsnära lägen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

De storskaliga förändringarna i landskapet inom främst skogs- och jordbruk har en fortsatt negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Det är viktigt att regelverket inom näringarna utformas så att biologisk mångfald gynnas. De förslag till styrmedel som lagts under året ger inte förutsättningar för ett hållbart brukande.

Når vi målet i ditt län?