Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Värmlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Bedömning av målet Begränsad klimatpåverkan görs ej på regional nivå. Arbetet för minskade utsläpp i länet visar på goda resultat, men möjligheterna att arbeta för minskad klimatpåverkan beror i hög grad på såväl omvärldsfaktorer som om nationella och internationella styrmedel finns.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i Värmland är oförändrad jämfört med tidigare år enligt de mätningar som utförts. Miljökvalitetsmålet kan inte uppnås eftersom halterna av flera olika föroreningar fortfarande är för höga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningen är fortfarande ett problem och återhämtningen är långsam. Kalkning och reducering av utsläpp, i synnerhet från skogsbruk, sjöfart och transporter på kontinenten, är av stor vikt. Åtgärder inom skogsbruket, såsom askåterföring, är nödvändiga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

I det moderna samhället används ett stort antal kemiska ämnen och en ständig produktutveckling medför att nya ämnen tillkommer. Många ämnens förekomst i naturen och långsiktiga effekter är okända. Även om utsläppen av farliga ämnen skulle upphöra tar det tid innan naturen återhämtar sig.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

De globala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar, både i Sverige och internationellt, vilket får ses som en effekt av Montrealprotokollet som reglerar utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Tillståndet i länet följer den nationella utvecklingen som på flera områden är positiv. Ett område går i negativ riktning och det är att antalet hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning (UV) ökar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Tillståndet i vattenmiljön har förbättrats, men påverkan av luftburet kväve från svenska och internationella källor kvarstår. Fler åtgärder krävs för att nå god status i enlighet med havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Värmland har många värdefulla sjöar och vattendrag, men biologisk mångfald och rörligt friluftsliv påverkas av dammbyggnader, vattenreglering, skogsbruk, försurning och annan exploatering. Målinriktat arbete pågår men mer resurser och effektivare lagstiftning behövs.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillgången till grundvatten av god kvalitet är i allmänhet god, med vissa lokala undantag. Kunskapen om var de undantagen finns behöver förbättras. Flera vattenskyddsområden för grundvattentäkter är på gång att inrättas eller revideras, men fler behövs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Det bedrivs ett aktivt arbete med skydd, återskapande och restaurering av länets våtmarker. Arbetet går framåt, men åtgärderna måste öka. Skärpt hänsyn inom skogsbruk och vägbyggnation behövs för att upprätthålla den positiva trenden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Motsatta trender i miljötillståndet märks. Skador sker fortfarande på skogens natur- och kulturvärden. Flera åtgärder har påbörjats för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Utvecklingen i miljön bedöms som neutral. Resurserna för att skydda skogar med höga naturvärden är otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Nedläggning av jordbruksmark och minskad djurhållning försvårar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Miljöer restaureras men inte i tillräcklig omfattning för att målet ska nås. Arbete pågår för att minska jordbrukets miljöpåverkan, bland annat genom förbättrad markstruktur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Det återstår mycket arbete för att nå en God bebyggd miljö. Viktiga insatser görs, men det krävs en större insikt om planmonopolets betydelse. Medvetenheten ökar avseende klimatförändringar, natur- och kulturvärden, transportfrågor med mera, men det får inte alltid genomslag i de konkreta fallen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Befintliga styrmedel räcker inte för att säkerställa att den biologiska mångfalden brukas på ett hållbart sätt och bevaras till kommande generationer. Arbetet går för långsamt och utvecklingen i miljön bedöms som negativ.

Når vi målet i ditt län?