Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västra Götalands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser börja minska senast 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har för vissa föroreningar och platser planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål med kostnader för bl.a. ohälsa, skördebortfall, försämrad skogstillväxt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna från nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Det behövs ett ökat fokus på ekosystemanpassning och askåterföring i skogsbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Målet till 2020 kommer inte att nås, men förutsättningarna har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Där finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet men övergödningssituationen i sjöar, vattendrag och kustvattnen förändras dock långsamt vilket kan bero på trögheten i naturliga system. Trots att belastningen minskat ligger den ändå över vad som är ekologiskt hållbart.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Medvetenheten om vattenmiljöfrågorna har ökat hos berörda aktörer de senaste åren men takten i det konkreta åtgärdsarbetet är inte tillräcklig. Effekter av klimatförändringarna motverkar måluppfyllnad och kan komma att innebära ökat behov av prioritering och ansvarsfördelning i åtgärdsarbetet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker på grund av bristande underlag. Utifrån det begränsade datat bedöms tillståndet för länets grundvatten generellt vara bra och medge en stabil dricksvattenförsörjning, även om lokala problem finns. Behovet av kunskapsuppbyggnad är stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

I Västra Götalands län är de marina områdena kraftigt påverkade av människan, fiskbestånden är svaga och grunda kustområden är övergödda. Åtgärdsarbete pågår, men takten behöver ökas för att målen ska nås. Samordnade insatser krävs på regional, nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Hänsynen till våtmarker brister inom skogsbruket. Våtmarkerna är inte prioriterade i arbetet med områdesskydd men de har ett visst skydd då det råder generellt markavvattningsförbud i länet. Färre våtmarker än vad som behövs har anlagts men viss finansiering finns åter inom Landsbygdsprogrammet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Miljöhänsynen vid avverkning är fortsatt bristfällig. Nya riktlinjer och skärpt tillsyn gör att tillsynsbesluten ökar. Skogsbruket svarar med utveckling och implementering av gemensamma målbilder för miljöhänsyn samt riktlinjer för att förebygga körskador och skador på forn- och kulturlämningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets värden minskar. Arealen åker och antal nötdjur minskar i länet. Variationen i landskapet minskar när gårdarna blir färre och större. Hänsyn till åkermarkens värden för livsmedelsproduktion måste tas vid exploatering. Höga biologiska och kulturhistoriska värden försämras av otillräcklig eller felaktig skötsel.
smiley saknas

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs ökade insatser mot buller och dålig inomhusmiljö liksom stärkt samhällsplanering och skyddade tätortsnära grönområden och kulturvärden. Positivt är att initiativ har tagits för att försöka skapa en mer hållbar bebyggelsestruktur inom länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är fortsatt hotad. Havet drabbas av övergödning och uthålligheten i fisket är låg. Värdefull mark och vatten exploateras, hänsynen brister inom skogsbruket. Effekter av klimatförändringar är synliga på land och i vatten. Främmande arter sprider sig och landskapet växer igen.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Når vi målet i ditt län?