Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västra Götalands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser börja minska omkring 2015–2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål med kostnader för ohälsa, skördebortfall och försämrad tillväxt på skog samt underhåll och reparation av kulturföremål.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna av nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Det behövs ett ökat fokus på ekosystemanpassning och askåterföring i skogsbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020, men förutsättningarna har blivit bättre. EU-lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering, märkning och regler som begränsar användningen av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet. Övergödningssituationen förändras dock långsamt. Det beror delvis på tröghet i naturliga system, att belastningen av näringsämnen ligger över vad som är ekologiskt hållbart samt faktorer som ohållbart fiskeuttag.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Medvetenheten om vattenmiljöfrågorna har ökat hos berörda aktörer de senaste åren men takten i det konkreta åtgärdsarbetet är inte tillräcklig. Effekter av klimatförändringarna motverkar måluppfyllnad och kan komma att innebära ökat behov av prioritering och ansvarsfördelning i åtgärdsarbetet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillståndet för länets grundvatten bedöms generellt vara bra och medger en stabil dricksvattenförsörjning, även om lokala problem finns. Behovet av kunskapsuppbyggnad är stor och bedömningen av tillståndet blir därför osäker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Återhämtningen av länets kust- och havsmiljöer kräver tid och utvecklingen är osäker. Förändrade regler för fiske verkar i positiv riktning men ökande besöksnäring, exploatering och osäker utveckling för kustvattnens miljötillstånd motverkar måluppfyllnad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Hänsynen till våtmarker brister inom skogsbruket. Våtmarkerna är inte prioriterade i arbetet med områdesskydd. De har ett visst skydd då det råder generellt markavvattningsförbud i länet. Färre våtmarker har anlagts och Länsstyrelsen bedömer att det beror på bristen på finansiering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Hänsyn vid avverkning är fortsatt undermålig men förändrade lagföreskrifter och skärpt lagtillsyn ger att tillsynsbesluten fortsätter att öka. Skogsbruket svarar med kompetenshöjningar runt gemensamma målbilder och förebyggandet av körskador.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets värden minskar. Arealen åker och antal nötdjur minskar i länet. Variationen i landskapet minskar när gårdarna blir färre och större. Hänsyn till åkermarkens värden för livsmedelsproduktion måste tas vid exploatering. Höga biologiska värden försämras av otillräcklig skötsel.
smiley saknas

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs ökade insatser mot buller, dålig inomhusmiljö, liksom att stärka samhällsplaneringen och skydda tätortsnära grönområden och kulturvärden. Positivt är att initiativ har tagits för att skapa en mer hållbar bebyggelsestruktur inom länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är fortsatt hotad. Fisket är inte uthålligt och havet drabbas av övergödning. Exploatering av värdefulla marker och vatten fortsätter. Hänsynen brister inom skogsbruket. Effekter av klimatförändringar är synliga. Havet hotas av marin försurning och landskapet växer igen.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Bedöms ej länsvis

Når vi målet i ditt län?