Sveriges miljömål

Kontaktpersoner


Kontaktpersoner för respektive miljökvalitetsmål


Begränsad klimatpåverkan

Pelle Boberg och Oskar Larsson, Naturvårdsverket
pelle.boberg@naturvardsverket.se, 010-698 13 20
oskar.larsson@naturvardsverket.se, 010-698 10 33

Frisk luft

Titus Kyrklund, Johan Genberg och Oskar Larsson, Naturvårdsverket
titus.kyrklund@naturvardsverket.se, 010-698 11 46
johan.genberg@naturvardsverket.se, 010-698 13 02
oskar.larsson@naturvardsverket, 010-698 10 33

Bara naturlig försurning

Håkan Staaf och Oskar Larsson, Naturvårdsverket
hakan.staaf@naturvardsverket.se, 010-698 14 42
oskar.larsson@naturvardsverket.se, 010-698 10 33

Giftfri miljö

Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen
petra.ekblom@kemi.se, 08-519 413 72

Skyddande ozonskikt

Oskar Larsson, Naturvårdsverket
oskar.larsson@naturvardsverket, 010-698 10 33

Säker strålmiljö

Lena Mathiasson, Strålsäkerhetsmyndigheten
Lena.Mathiasson@ssm.se, 08-799 41 36

Ingen övergödning

Emmelie Johansson, Havs- och vattenmyndigheten
emmelie.johansson@havochvatten.se, 010-698 61 66, 076-538 61 66

Levande sjöar och vattendrag

Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten
mats.svensson@havochvatten.se, 010-698 63 74, 072-717 24 31

Grundvatten av god kvalitet

Lars-Ove Lång, Sveriges geologiska undersökning
lars-ove.lang@sgu.se, 031-708 26 60

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Maria Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten
maria.samuelsson@havochvatten.se, 010-698 69 20, 0765-38 62 20

Myllrande våtmarker

Jenny Lonnstad och Mark Marissink, Naturvårdsverket
jenny.lonnstad@naturvardsverket.se, 010-698 10 00
mark.marissink@naturvardsverket.se, 010-698 13 34

Levande skogar

Jimmy Lundblad och Camilla Andersson, Skogsstyrelsen
jimmy.lundblad@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 61
camilla.andersson@skogsstyrelsen.se, 0650-377 90

Ett rikt jordbrukslandskap

Johan Wallander, Jordbruksverket
johan.wallander@jordbruksverket.se, 036-15 57 19

Storslagen fjällmiljö

Ola Inghe och Mark Marissink, Naturvårdsverket
ola.inghe@naturvardsverket.se, 010-698 15 85
mark.marissink@naturvardsverket.se, 010-698 13 34

God bebyggd miljö

Isabelle Ripa, Boverket
isabelle.ripa@boverket.se, 0455-35 30 00

Ett rikt växt- och djurliv

Lena Svärd och Mark Marissink, Naturvårdsverket
lena.svard@naturvardsverket.se, 010-698 12 65
mark.marissink@naturvardsverket.se, 010-698 13 34

Kontaktpersoner för etappmål

Luftföroreningar (3 etappmål)

Oskar Larsson, Naturvårdsverket
oskar.larsson@naturvardsverket 010-698 10 33

Biologisk mångfald (7 etappmål)

Mark Marissink, Naturvårdsverket
mark.marissink@naturvardsverket.se, 010-698 13 34

Biologisk mångfald/skog (3 etappmål)

Jimmy Lundblad, Skogsstyrelsen
jimmy.lundblad@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 61

Avfall (2 etappmål)

Tor Borinder, Naturvårdsverket
tor.borinder@naturvardsverket.se

Farliga ämnen (8 etappmål)

Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen
petra.ekblom@kemi.se, 08-519 413 72

Länsstyrelsen

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Rus

Magnus Eriksson, Rus
magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-225 02 80

Kontaktpersoner på länsstyrelserna

Kontaktpersoner för den årliga uppföljningen av miljömålen

Lena Nerkegård och Jonas Rodhe, Naturvårdsverket
lena.nerkegard@naturvardsverket.se, 010-698 14 01
jonas.rodhe@naturvardsverket.se, 010-698 13 07

Kontaktperson för den fördjupade utvärderingen av miljömålen

Ann Wahlström, Naturvårdsverket
ann.wahlstrom@naturvardsverket.se, 010-698 14 51