Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Fördjupad utvärdering 2015

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Sammanfattning av den fördjupade utvärderingen 2015

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. Bedömningen grundar sig på att exponeringen av skadlig strålning (utom UV-strålning), utsläppen av radioaktiva ämnen och exponeringen för elektromagnetiska fält håller sig inom fastställda preciseringar. Undantaget är exponeringen av ultraviolett strålning. Antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid.

Exponeringen under kontroll

Dagens strålning av olika slag – inom industri, kraftproduktion och sjukvård – bedöms inte utgöra någon risk för människor eller miljö. Halten av utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låg och visar generellt nedåtgående trender. Användning av strålning inom hälso- och sjukvård har god säkerhet vilket minimerar risken för strålningsskador. Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (EMF) är liten och innebär inte något miljö- eller hälsoproblem. De största källorna till EMF är basstationer, egen mobiltelfonanvändning och trådlösa hemtelefoner.

Svenskar måste sola mindre 

Hudcancer är den snabbast växande cancerformen i Sverige och under 2013 registrerades 10000 nya fall, varav en tredjedel var malignt melanom. En problematik är att antalet fall av hudcancer kommer att fortsätta öka en tid även efter att exponeringen har minskat, eftersom det kan ta flera decennier innan hudcancer utvecklas. Det innebär att minskningen i antalet hudcancerfall inte kommer att ske direkt efter att exponeringen för UV-strålning minskat. Att minska exponeringen för UV-strålning kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning.

Behov av insatser för att kunna nå målet

I stort sett finns de styrmedel som behövs för att nå miljökvalitetsmålet. Strålskyddsmyndigheten har främst använt administrativa styrmedel, till exempel föreskrifter som anger gränsvärden för utsläpp, referensvärden för exponering av EMF samt utsläppsvillkor i miljötillstånd. Även informativa styrmedel används, som rekommendationer, vägledning och rådgivning, kurser och utbildningar samt information.

Planera åtgärder för att minska UV-strålningen

Knäckfrågan är att minska exponeringen av UV-strålning och därmed få ned antalet hudcancerfall. Det brunbrända utseendeidealet som fortfarande är rådande tros driva den överdrivna exponeringen av UV-strålning. För att vända trenden måste människors exponering minska, vilket kräver förändring av människors beteende. Det kan ske genom  information och kommunikation men också genom lagstiftning, exempelvis om 18-årsgräns för solning i solarier.

Regeringen uppdrar åt SSM

Regeringen har gett SSM ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten har genomfört samt ta fram en plan med kostnadssatta åtgärdspaket för 2016–2020. Fortsatt analys av riskgrupper och deras beteende är en förutsättning i det fortsatta arbetet. Förutom exponering av UV-strålning finns ett visst mått av ärftlighet bland orsakerna till hudcancer.

Synergier mellan miljökvalitetsmål

Uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är i viss mån beroende av en positiv utveckling av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö, då det finns vissa synergier mellan dessa tre mål. De två sistnämnda kan bidra till en begränsning av exponeringen av UV-strålning genom att bidra med ett tjockare ozonskikt respektive utforma bebyggelsen så att solstrålningen avskärmas på ett lämpligt sätt. God bebyggd miljö innefattar också en begränsning av exponeringen av radon.

Bedömning om målet nås

Den samlade bedömningen är att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att nås. Preciseringarna för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms vara uppnådda till målåret 2020. Däremot är det svårare att uppnå preciseringen för ultraviolett (UV) ljus, nämligen att antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning är lägre än år 2000. Det förutsätter att man kontinuerligt utvärderar styrmedel och effektiviserar de åtgärder som görs för att minska exponeringen av UV-strålning.  

Mer information

Den fullständiga fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö hittar du i rapporten "Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering". Ett utdrag ur rapporten med den fullständiga utvärderingen av Säker strålmiljö finns nedan.

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2015, under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård, som lämnades till riksdagen den 23 oktober 2014.