Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Fördjupad utvärdering 2015

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är negativ.

Sammanfattning av den fördjupade utvärderingen 2015

Sverige har flera komplexa utmaningar att hantera för att nå Storslagen fjällmiljö. Fjällområdet tillhör förvisso Europas mest opåverkade miljöer och har mycket höga natur- och upplevelsevärden. Den absoluta merparten av fjällområdet är även ett samiskt kulturlandskap där renen och den samiska renskötseln under lång tid varit en del av landskapet. Samtidigt finns ett ökande tryck av olika exploateringsintressen i fjällområdet, vilket i vissa delar kan hota den känsliga fjällmiljön.

Turismen ökar

Turismen i fjällområdet har ökat och blivit en allt viktigare näringsgren. Aktiviteter som snöskoterturism, skidåkning i olika former, vandring samt jakt och fiske bedrivs inom hela området med lokala variationer avseende omfattning och tryck. Omfattningen av större organiserade tävlingar i fjällmiljö ökar.

Besöksvolymen inom fjällområdets liftanläggningar koncentreras alltmer till specifika områden, främst i det södra fjällområdet. De senaste åren har intresset för att anlägga vindkraftsparker ökat, men i huvudsak utanför det egentliga fjällområdet men som då kan komma att negativt påverka renskötseln inom viktiga vinterbetesområden.

Klimatet påverkar även fjällandskapet

Intresset att prospektera och utvinna värdefulla mineraler har ökat sedan början av 2000-talet. Även om nya vattenkraftsutbyggnader är ovanliga präglas många älvdalar av regleringsmagasin, vilka utgör en viktig resurs för elproduktionen i landet, men påverkar också naturmiljön negativt på olika sätt.

Fjällandskapet är således påverkat av olika typer av aktiviteter, vilka kan komma att förändra dess upplevelsevärden. I framtiden kommer även ett förändrat klimat att spela stor roll för biologisk mångfald och vilka typer av verksamheter som kommer att utvecklas. Nya tider ger nya förutsättningar för alla aktörer i fjällområdet och det landskap vi ser idag kommer med all sannolikhet delvis att ha en annan karaktär i framtiden då nya verksamheter som nyttjar områdets naturresurser också påverkar dess upplevelsevärden liksom dess miljökvalitet.

Behov av insatser för att kunna nå målet

Naturvårdsverket redovisade i juni 2014 ett regeringsuppdrag kring att ta fram en strategi med förslag på etappmål och ge förslag på åtgärder med styrmedel med syfte att nå miljökvalitetsmålet Storslagen Fjällmiljö. Fjällstrategin innehåller flera relevanta och viktiga förslag på åtgärder och kommer att vara ett viktigt stöd för arbetet med att nå miljökvalitetsmålet.

I strategin föreslogs tre nya etappmål samt ytterligare tre strategiskt viktiga insatsområden tillsammans med nya eller förändrade styrmedel. Hittills beslutade eller planerade styrmedel har bedömts att inte vara tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020.

För att bemöta de trender som finns och stärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålet föreslog Naturvårdsverket i redovisningen till regeringen, nya etappmål med tillhörande åtgärder för tre centrala områden:

  • anspråk på fjällområdet
  • förutsättningar för ett betespräglat fjällandskap
  • terrängkörning

Naturvårdsverkets förslag är ännu inte behandlade av regeringen.

Bedömning av om målet nås

De mest omfattande problemen och hindren för att nå miljökvalitetsmålet är på övergripande nivå kopplade till olika former av försämrad livsmiljö för arter och ekosystem, försämrade upplevelsevärden för människor samt bristande kunskap och bristande hänsyn vid brukande och nyttjande av fjällområdet.

Dessutom finns problem och hinder med brister i regelverk eller regelefterlevnad, till exempel bristande tillsyn, brist på resurser, till exempel för underhåll av ledsystem, intressekonflikter samt bristande planering och helhetssyn i nyttjande av fjällområdet.

Naturvårdsverkets genomgång och samlade bedömning av miljömålets åtta preciseringar visar att en av åtta kan nås, för övriga sju är bedömningen nej eller troligen inte.

Mer information

Den fullständiga fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö hittar du i rapporten "Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering". Ett utdrag ur rapporten med den fullständiga utvärderingen av Storslagen fjällmiljö finns nedan.

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2015 som lämnades till riksdagen den 23 oktober 2014 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).