Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Fördjupad utvärdering 2015

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ.

Sammanfattning av den fördjupade utvärderingen 2015

De globala utsläppen av växthusgaser (till stor del till följd av fossilbränsleanvändning) fortsätter att öka, liksom halterna i atmosfären, vilket leder till uppvärmning och andra förändringar i klimatet. Ju mer omfattande klimatförändringarna framöver blir, desto mer ökar riskerna för allvarliga, genomträngande och bestående effekter för människor, samhällen och ekosystem. För att begränsa risken för farliga konsekvenser av klimatförändringarna är målsättningen att hålla den globala temperaturökningen under två grader.

Genomgripande förändringar krävs

För att kunna klara detta behöver de globala utsläppen nå ner kring noll under det innevarande seklet. Inte minst till följd av den nuvarande stora användningen och beroendet av fossila bränslen, kräver en sådan utveckling genomgripande förändringar i så gott som alla samhällssektorer, världen runt.

Klimatarbetet behöver ske på många nivåer

Teknik- och systemskiften sker i princip ständigt, utmaningen är att dessa skiften framöver konsekvent och i tillräcklig hastighet behöver gynna en omställning mot successivt lägre växthusgasutsläpp. Detta behöver ske i samspel med andra viktiga samhällsmål. Internationellt samarbete kommer att vara nödvändigt.

Sverige har som vision att år 2050 inte längre bidra till utsläpp av växthusgaser. Med dagens insatser nås inte visionen. Flertalet befintliga styrmedel behöver skärpas, och nya införas. Breda politiska överenskommelser och långsiktiga spelregler är viktiga faktorer.

Behov av insatser för att kunna nå målet

Staten behöver ha en nyckelroll i den övergripande styrningen. Denna roll måste inte minst handla om det institutionella ramverket, om att styra genom investeringar, och i att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i klimatvänlig riktning.

Viktigt med dialog

En livaktig dialog mellan samhällets aktörer är viktigt för att både utforma och förankra klimatpolitiken. Städer, kommuner och regioner är också på många sätt centrala för att skapa förutsättningarna för en positiv utveckling, exempelvis genom den fysiska planeringen och genom miljökrav vid offentlig upphandling. Här finns också en viktig möjlighet att fungera som föregångare och goda exempel.

Långsiktigt klimatarbete

Långsiktig klimatpolitik kan inte enbart handla om att prioritera åtgärder som ger snabba utsläppsminskningar i närtid, utan måste också inriktas på att skapa förutsättningar för omställningen inom de svårare sektorerna, där åtgärder riskerar att bli mycket kostsamma, eller ogenomförbara, om insatser i sin helhet skjuts till framtiden.

Befintliga styrmedel räcker inte för att uppnå visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. En långsiktig klimatstrategi kräver en mix av styrmedel. Omställningen ställer krav på såväl teknikutveckling, hållbart samhällsbyggande som beteendeförändringar för att den ska vara möjlig.

Utsläpp ska kosta mer

Ett centralt element är att prissätta utsläpp på en sådan nivå att beteendeförändringar uppnås. EU:s system för handel med utsläppsrätter påverkar utsläppen från industrin och el- och värmeproduktion i Sverige. Priset på utsläppsrätter är för närvarande inte pådrivande, och genom gratis tilldelning har många företag i praktiken ett pris per utsläppsrätt som är nära noll.

Sex förslag till insatser

Utöver prissättning av utsläpp, har den fördjupade utvärderingen valt att lyfta fram sex insatser som ses som särskilt angelägna.

  • Bonus-malus-system för inköp av personbilar och lätta fordon
  • Skapa långsiktiga regelverk för utvecklingen av biodrivmedel
  • Driva på för att EU:s gemensamma utsläppskrav på nya bilar och lätta lastbilar utvecklas
  • Kilometerskatt (vägslitageavgift)
  • Inför passagerarskatt på flygresor
  • Forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion

Slutsatserna för föreslagna insatser baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 samt utredningen Fossilfrihet på väg.

Bedömning om målet nås

Utsläppsgapet

Skillnaden mellan den utsläppsminskning som skulle behövas för att med rimlig sannolikhet klara tvågradersmålet (att hålla den globala temperaturökningen under två grader), och de utfästelser som världens länder gjort om att minska sina utsläpp, har benämnts "utsläppsgapet". Den internationella klimatpolitikens mål skulle kunna beskrivas som att lyckas överbrygga detta utsläppsgap.

För att klara den svenska visionen om nettonollutsläpp år 2050 föreligger också ett "gap". Miljömålsberedningens pågående utredning ska föreslå delmål och uppföljningsmått på väg mot år 2050.

Mer information

Den fullständiga fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan hittar du i rapporten "Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering". Ett utdrag ur rapporten med den fullständiga utvärderingen av Begränsad klimatpåverkan finns nedan.

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2015 som lämnades till riksdagen den 23 oktober 2014 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).