Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Preciseringar av Begränsad klimatpåverkan

Två preciseringar

Riksdagen har fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan:

  • Temperatur
    Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.
  • Koncentration
    Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).