Konferens i Malmö om regionalt och lokalt miljöarbete

Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen

 

Välkommen till en konferens i Malmö den 3 februari 2016 för dig som regional och lokal beslutsfattare – ett unikt tillfälle då ledningar för kommuner, regioner, landstingen och näringslivet möts för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete.

Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27–28 april 2016. 

Program

Tid: 3 februari 2016 kl. 10–16, Quality Hotel View, Hyllie
Moderator: Annelie Johansson, chef för miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne.

Inledning
Margareta Pålsson, landshövding i Skåne
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
Åsa Karlsson Björkmarker (S), kommunalråd i Växjö, och ledamot i Beredningen för samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting, SKL

Vad behöver vi göra för att nå miljömålen?
Den 22 oktober 2015 lämnade Naturvårdsverket över en fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål, "Styr med sikte på miljömålen", tillsammans 33 åtgärdsförslag, till regeringen. Redovisningen pekar också ut vad som är viktigt att göra ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 har fått underlag från tre fokusområden: näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion och hållbar stadsutveckling.

Talare:
Ann Wahlström, projektledare fördjupad utvärdering, Naturvårdsverket

Näringslivets möjligheter och utmaningar 
Näringslivets aktörer är centrala i arbetet för miljömålen. Genom att tydliggöra näringslivets roll i miljömålssystemet skapas förutsättningar för ett strategiskt och effektivt arbete för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
På Inrego bidrar de till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan genom återanvändning av IT.

Talare:
Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet
Sara Berggren, projektledare näringslivets miljöarbete, Naturvårdsverket
Erik Pettersson, hållbarhetschef, Inrego

Lunch

Omställning mot en hållbar konsumtion
Samhällets aktörer behöver tillsammans agera för att bidra till hållbara konsumtionsmönster för att nå miljömålen. Politik och styrmedel kan skapa förutsättningar och underlätta för konsumenter att välja, införskaffa, använda och återanvända varor på ett sätt som gynnar omställningen till ett resurseffektivt samhälle.
I Malmö utvecklas stadens arbete med att utbilda om hållbar utveckling och mobilisera en upplyst allmänhet till att förändra sina beteenden genom bland annat "nudging". Det ska vara lätt för Malmöborna att göra hållbara val. 

Talare:
Eva Ahlner, projektledare hållbar konsumtion, Naturvårdsverket
Emma Börjesson, projektledare, Malmö stad

Kaffepaus och mingel

Mot en hållbar stadsutveckling – med fokus på miljömålen i planeringsprocessen
För att stadsutvecklingen ska drivas i en hållbar riktning måste processen för att ta fram planer fungera, så att alla viktiga miljöaspekter och sociala aspekter beaktas. Transportplaner på nationell och regional nivå, regionala utvecklingsprogram samt lokala översikts- och detaljplaner kan alla bidra till en god stadsmiljö.

Talare:
Hans Wrådhe, projektledare hållbar stadsutveckling, Naturvårdsverket
Elisabet Weber, länsarkitekt, länsstyrelsen i Skåne
Robert Johannesson, Boverket

Deltagarnas reflexioner

Avslutning

Mer om konferensen

Denna konferens är en av fyra som arrangeras runt om i landet under våren 2016. Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Västerbotten, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Naturvårdsverket.

Mål för Sveriges miljöarbete

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi ska år 2020 lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vilken omställning av samhället som behöver ske. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Fördjupad utvärderingen av miljömålen

I den fördjupade utvärderingen av miljömålen som presenterades i oktober 2015 gavs 33 förslag på åtgärder för att nå de 16 miljömålen och det övergripande generationsmålet. Förslagen är riktade till regeringen och handlar om att främja en cirkulär ekonomi, påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden samt öka miljöhänsynen i användandet av mark, vatten och naturresurser. Dessutom finns ett stort antal förslag som riktas till myndigheter och olika samhällsaktörer. Utvärderingen har tre fokusområden: näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion och hållbar stadsutveckling.