Begränsad klimatpåverkan

Ett etappmål

Riksdagen har antagit ett etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan:

  • Utsläpp av växthusgaser till år 2020
    Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Mer om respektive etappmål finns i menyn längst till höger.