EU

Eftersom föroreningar inte respekterar landsgränser spelar miljöarbetet på EU-nivå en nyckelroll när det gäller möjligheten att nå Sveriges miljömål.

Målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning är i hög grad beroende av internationella åtgärder. 

Inom EU arbetar främst två institutioner med uppföljning: 

EEA

Den europeiska miljöbyrån EEA ansvarar för informationen om det europeiska miljötillståndet. Byrån arbetar för att de data som medlemsländerna rapporterar till EU ska vara underlag till de indikatorer som ska följa upp och utvärdera miljöpolitiken. EEA använder en uppsättning "kärnindikatorer" (Core Set of Indicators) som ska användas för att följa upp den europeiska miljöutvecklingen. EEA ger årligen ut indikatorrapporter både om miljöutvecklingen, sektorsintegreringen och om den hållbara utvecklingen.

Eurostat

Eurostat, den europeiska statistiska centralbyrån, tar fram dataunderlag till kommissionen. Dessutom ansvarar Eurostat för sammanställningen av de så kallade strukturindikatorerna som berör ekonomi, sociala aspekter och miljö i medlemsländerna. Dessa ingår i en rapport som behandlar EU:s utveckling och som redovisas för EU:s statsministrar (Rådet) varje vår. Eurostat leder också ett arbete med målet att tillsammans med länderna enas om en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling.