Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Gotlands läns miljömål?

I årets regionala bedömning av hur Sveriges miljökvalitetsmål är troliga att nå till 2020, bedöms att endast ett miljökvalitetsmål – Myllrande våtmarker – är nära att nås. För övriga miljömål är bedömningen att målen inte nås med idag beslutade åtgärder och styrmedel.

Av de 15 miljömål som är aktuella på Gotland bedöms endast målet Myllrande våtmarker vara nära att nå till målåret 2020. Övriga är inte möjliga att nå till 2020 med idag beslutade styrmedel.

Ingen förändring avseende bedömningarna av de gotländska miljökvalitetsmålen har skett mellan 2013 och 2014.

För de flesta miljömål är utvecklingen neutral eller oklar, men för ett mål, Ingen övergödning, går utvecklingen i svag positiv riktning. Vattendirektivet och rådgivning inom projektet Greppa Näringen är viktiga och Region Gotlands projekt Klart Vatten arbetar framgångsrikt med att åtgärda enskilda avlopp i länet, vilket också bidrar till målet Grundvatten av god kvalitet.

En gles och spridd bebyggelse på Gotland innebär dyr infrastruktur och åkandet i personbilar ökar. Gotland ligger i framkant med avfallshantering och fibernätutbyggnad. I samhällsplaneringen lyfts sociala aspekter och ett miljömålsinriktat miljöprogram tas fram.

Grundvatten är ett prioriterat område som inte sällan ligger i konflikt med andra exploateringsintressen, t. ex vid nybyggnation och i miljöprövning av sten- och grustäkter.

För målen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv går utvecklingen i negativ riktning. Livsmiljöer försvinner genom jordbrukets rationalisering. EU:s jordbrukspolitik för nästa period 2014-2020 är avgörande för utvecklingen i landskapet.

De kulturhistoriska värden som finns i vår omgivning utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljön är en viktig faktor i det regionala tillväxtarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet på Gotland under de senaste åren. Problem finns dock fortfarande med kvaliteten i allmänna och enskilda vattentäkter, samt med tillräcklig mängd av grundvatten inom vissa områden. Stora uttag av grundvatten kan orsaka försämrad vattentillgång och försämrad vattenkvalitet, till exempel genom att salt grundvatten tränger upp närmare vattenytan.

Hos de fastigheter som tar vatten från egen brunn, är problem med vattenkvaliteten vanligt. Det förekommer ofta bakterier och vid en undersökning av enskilda vattentäkter, som görs regelbundet av Region Gotland, var år 2010 fler brunnar påverkade av bakterier än tidigare. I kustområdena samt i områden med knappt om grundvatten förekommer ofta problem med höga kloridhalter. Flera kommunala grundvattentäkter har också visat sig vara påverkade av bekämpningsmedelsrester. Det har uppmärksammats att man ofta hittar förhöjda halter av bor i det gotländska grundvattnet, och anledningen till detta samt riskerna med det är oklart. Under 2013–2014 analyserades läkemedel och klororganiska pesticider (det vill säga äldre bekämpningsmedel såsom DDT) i flera stora grundvattenförekomster. Inga återfynd gjordes.

Under 2014 har Länsstyrelsen startat upp grundvattennivåövervakning, och totalt har sju nya nivåstationer etablerats, samtliga i berg och med fokus på bristområden.

Arbetet med enskilda avlopp fortsätter inom det framgångsrika projektet Klart Vatten. Samtliga Gotlands 14 000 enskilda avloppsanläggningar ska inventeras och åtgärdas så att de uppfyller dagens krav på rening. Sedan 2010 har man inom projektet beslutat om förbättringsåtgärder av befintliga avlopp rörande cirka 2400 fastigheter.

Revideringen av vattenskyddsområdena fortsätter för de större vattenuttagen i länet. Arbetet med vattenskyddsområden är dock tidskrävande och omfattande.

Vid miljöprövning av verksamheter som till exempel grus- och bergtäkter, läggs stor vikt vid eventuell påverkan på grundvattennivån, men etablering av nya verksamheter har ändå tillåtits. Ett ökande bebyggelsetryck i attraktiva områden kan också orsaka lokal negativ påverkan på grundvattennivåer eller vattenkvaliteten. Kännedomen om befintliga grundvattenuttags storlek och deras långsiktiga påverkan på grundvattennivåerna behöver förbättras. Under 2013 har Länsstyrelsen genomfört en tillsynsinsats gällande djurgårdars grundvattenuttag. De viktigaste slutsatserna var att ingen gård mäter sin uttagna grundvattenmängd, samt att Arlas krav på analyser för mjölkgårdar inte stämmer överens med vad som krävs vid en dricksvattenanalys.

En revidering av statusklassningarna av våra vatten har genomförts. Bedömningarna på Gotland är svåra att göra på grund av de gotländska grundvattenförekomsternas stora areella utbredning. Fyra av Gotlands totalt 15 grundvattenförekomster har bedömts få otillfredsställande kemisk status, främst på grund av saltvatteninträngning och bekämpningsmedelsrester. Fem grundvattenförekomster har otillfredsställande kvantitativ status.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att målet inte är möjligt att nå till 2020 med idag beslutade styrmedel. Grundvattenfrågor har fått en ökad uppmärksamhet, men genomförandet och effekten av åtgärder tar lång tid. Utvecklingen i miljön är neutral. Under de senaste åren har flera betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet, men utvecklingen är inte tydlig.

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång. Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan yt- och grundvatten via spricksystem. Grundvattnet har där ett dåligt skydd mot föroreningar och är därför högst sårbart. Genom det arbete som pågår inom vattenförvaltningen har grundvattenfrågor fått ökad uppmärksamhet. Åtgärdsprogram upprättas i syfte att allt vårt grundvatten skall uppnå god status. Undersökningar av grundvattnet som görs visar dock ingen tydlig förändring i positiv riktning.

Inom samhällsplaneringen fortsätter Region Gotland att arbeta mot en framtida hållbar dricksvattenförsörjning och grundvattenfrågorna är tydligt prioriterade. Under 2014 har diskussionerna fortsatt kring hur avsaltningsverk kan komplettera den kommunala dricksvattenförsörjningen. I arbetet med fördjupade översiktsplaner samt vid nyexploateringar är vattenfrågan central då det ställs krav på att redovisa att tillräckligt mycket vatten av god kvalitet finns.

Vid prövning av olika typer av verksamheter bör man tydligare redovisa uttag samt områdespåverkan av grundvattenuttag. Flera större prövningar av bergtäkter har genom åren genomförts på Gotland, med nedprioriterat skydd av grundvatten som slutligt utfall. För att underlätta ärendehanteringen skulle det vara önskvärt att även grundvattenuttag omfattas av anmälningspliktiga vattenverksamheter. Idag finns endast möjlighet att söka tillstånd, vilket är en tidskrävande process som många aktörer avstår ifrån.

Under 2014 påbörjades arbetet med åtgärdsprojektet Vatten på Gotland finansierat av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), där två av sju delprojekt handlar om grundvatten. Dels Dialogprocess för vattenskyddsområden, med syfte att lyfta arbetet med vattenskyddsområden, att få en effektivare hantering samt en bättre och tydligare dialog mellan olika aktörer. Dels framtagandet av ett informationsmaterial kring enskild vattenförsörjning som särskilt skall belysa Gotlands grundvattensituation samt problematiken med relikt saltvatten.

För att i framtiden kunna nå miljökvalitetsmålet krävs att förståelsen för Gotlands känsliga grundvatten ökar, att arbetet med vattenskyddsområden intensifieras, samt att arbete och rådgivning kring större vattenuttag prioriteras. Vidare måste stödet till kommunerna för arbetet med enskilda vattentäkter utökas. För att nå vattenförvaltningens mål krävs stärkt samarbete mellan Länsstyrelsen och kommunerna, men även med HaV, SGU och Vattenmyndigheterna.

Referenser

www.gotland.se/imcms/20763
www.gotland.se/imcms/41879
www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/Pages/grundvattenprovtagning.aspx

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Gotlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas