Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Gotlands läns miljömål?

I årets regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att inget av målen nås på Gotland till år 2020, med idag beslutade åtgärder och styrmedel. För miljömålet Ingen övergödning går utvecklingen i positiv riktning, medan Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt.

Trots att mycket görs inom många områden, är slutsatsen att inget av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer är möjliga att nå till 2020 med idag beslutade styrmedel.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställningsarbetet går framåt och potentialen för vindenergi och biogas är stor.

För de flesta miljömål är utvecklingen neutral eller oklar, men för ett mål, Ingen övergödning, går utvecklingen i svag positiv riktning. Åtgärder inom lantbruket och avloppsområdet har börjat ge effekt.

Det görs mycket arbete för att nå miljömålet Giftfri miljö, men det saknas tillräcklig kunskap om kemiska ämnen i miljön. Kemikalier från vår dagliga konsumtion återfinns i grund- och ytvatten.

Tillgången till bra grundvatten på Gotland är ingen självklarhet, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Under året har undersökning av enskilda brunnar visat att ungefär en tredjedel periodvis har för höga bakteriehalter. Gotlands utdikade landskap med snabba och kraftiga vattenståndsfluktuationer påverkar både det biologiska livet och tillgången till vatten.   Omprövning av äldre vattendomar och ett omfattande restaureringsarbete krävs för att uppnå stabilare hydrologiska förhållanden.

Gotlands kust med höga naturvärden är viktig för friluftsliv och besöksnäring. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.

Skogsstyrelsen, som bedömer miljökvalitetsmålet Levande skogar, har bedömt att målet inte kan nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Skogsmiljöer med höga naturvärden minskar genom avverkning och otillräcklig skötsel.

Arbetet med planeringunderlag och styrdokument som bidrar till En god bebyggd miljö går fortsatt framåt, men den glesa bebyggelsestrukturen gör att satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur fortsatt är en utmaning.

Det försenade nya Landsbygdsprogrammet påverkar flera av miljömålen negativt och kulturmiljö är nedprioriterat i det svenska landsbygdsprogrammet. Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap. Storskaligheten i lant- och skogsbruk bidrar till en negativ trend för biologisk mångfald.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Påverkan på havet och landmiljön

Trots insatser via lokala vatten­vårdssatsningar (LOVA), Greppa Näringen, förbättrad rening av avloppsvatten med mera, har tillförseln av kväve och fosfor till havet inte minskat tillräckligt för att det inte skall finnas någon negativ påverkan. Tillförseln av kväve och fosfor till havet är fortfarande hög[1],[2].

Åkermarkens läckage är ofta större än från övrig mark. Gotland har i förhållande till många andra län en stor åkerareal. Gotland är också det enda länet i Sverige vars åkerareal ökat sedan år 1990[3]. Under de senaste åren har landsbygdsprogrammets åtgärder för minskat näringsläckage haft lägre anslutning än tidigare.

Under perioden för landsbygdsprogrammet 2007-2013 fattades beslut om anläggning av cirka 235 hektar våtmarker[4]. Under 2014 och 2015 anlades 73 hektar våtmark och kombinationsdammar[5]. Inom projektet Greppa Näringen har knappt 1300 enskilda rådgivningar genomförts sedan 2003. Under 2015 har hittills cirka 95 rådgivningar genomförts[6]. Region Gotland har också under de senaste åren satsat extra på tillsyn bland annat kopplat till växtnäring inom jordbruket[7].

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

Majoriteten av vattendragen och det gotländska kustvattnet är klassade till måttlig eller otillfredsställande ekologisk status. Detta beror till stor del på övergödningsproblem. Även det gotländska grundvattnet är påverkat.

Region Gotlands projekt Klart Vatten kommer vid årsskiftet att, sedan år 2010, ha fattat beslut om förbättringsåtgärder rörande knappt 3000 enskilda avlopp. Detta motsvarar 54 procent av de avlopp i länet som behöver göra förbättringsåtgärder.[8]. Även en del av de kommunala reningsverken lider av brister som måste åtgärdas. Region Gotland följer den VA-plan (vatten- och avloppsplan) som finns för 2014-2022. Dock finns det behov av ytterligare underhåll och finansieringen är till viss del osäker[9].

Tillstånd i havet

Det har i dagsläget ännu inte gjorts någon bedömning av miljöstatusen i havet med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen. Tillförseln av växtnäringsämnen har minskat och det har gett förbättringar i kustmiljön. Dock finns fortfarande stora problem med syrefria bottnar som breder ut sig. Miljöstatusen i havet är beroende av internationella åtgärder, och problemen är av sådan omfattning att god miljöstatus bedöms ta lång tid att nå.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Övergödningsproblemet är stort även om utvecklingen i miljön positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet, men de är helt otillräckliga för att svara mot Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan (BSAP).  Det krävs betydligt fler och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel, både på nationell och internationell nivå, för att uppnå målen.

Påverkan på havet och landmiljön

Totalt står jordbruket för den största delen av näringstillförseln, men även avloppsreningsverk och enskilda avlopp bidrar med kväve och fosfor. Inom jordbruket har många åtgärder för minskat växtnäringsläckge genomförts. För att nå de högt uppsatta målen kommer det dock krävas att både gödslingen och antalet djur minskar med 20 procent[10]. Detta skulle dock påverka lantbruksföretagen väldigt negativt. En förändrad syn hos konsumenterna på vad man skall äta samt vad maten får kosta, behövs för att inte exportera miljöproblemen. 

Det är viktigt att Region Gotland tillsätter medel för de förbättringar som behövs gällande avloppshanteringen, så att de kan genomföras inom rimlig tid.

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

En ny förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att beslutas innan årsskiftet 2015/2016. Vad som beslutas där och vidare i lokala åtgärdsprogram, samt hur det nya landsbygdsprogrammet genomförs, kommer att påverka vilka åtgärder som utförs.  När åtgärderna kommer genomföras beror också på hur snabbt det nya landsbygdsprogrammet kommer igång. Greppa Näringen fortsätter fram till år 2020, även om tillgången på medel minskat[11]. Det är också viktigt att det ges ekonomiska förutsättningar till både Länsstyrelsen och Region Gotland för att kunna genomföra åtgärder.

Tillstånd i havet

Övergödningen är starkt sammankopplad med den fysiska påverkan på våra vatten. På Gotland är många av vattendragen kraftigt modifierade genom utdikningen av myrarna. Detta skapar en snabb väg för vattnet ut i havet. Anläggande och skötsel av våtmarker är ett viktigt åtgärdsarbete för att skapa större vattenmagasin i landskapet. Dock är Gotland väldigt platt, vilket försvårar arbetet med att hitta lämpliga platser för våtmarker. Vattensystemen reagerar långsamt och trots många åtgärder och minskat näringsläckage från marken, tar det lång tid innan man ser effekt i vattnet.[3] Olof Karlander, Förstudie om grönt centrum på Lövsta m.m.  www.gotland.se/72197

[5] Gösta Cedergren, Våtmarkshandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län.

[6] Linda Larsson, projektledare Greppa Näringen, Länsstyrelsen i Gotlands län

[7] Marie Nygren, Miljö- och hälsoskydd, Region Gotland

[8] Micael Nilsson, handläggare Klart Vatten, Region Gotland

[9] Marcus Ax, enhetschef, Region Gotland

[10] Marcus Hoffman, Nyhet från greppa.nu. 2014-05-27

[11] Linda Larsson, projektledare Greppa Näringen, Länsstyrelsen i Gotlands län.

Pil uppåt smiley saknas Ingen övergödning i Gotlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas