Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Gotlands läns miljömål?

I årets regionala bedömning av hur Sveriges miljökvalitetsmål är troliga att nå till år 2020, bedöms att endast ett miljökvalitetsmål – Myllrande våtmarker – är nära. För övriga miljömål är bedömningen att målen inte nås med i dag beslutade åtgärder och styrmedel.

Utvecklingen av miljötillståndet på Gotland visar generellt samma mönster som det nationella. Av de 15 miljömål aktuella på Gotland bedöms endast målet Myllrande våtmarker nära att nå. Övriga är inte möjliga att nå till år 2020 med idag planerade styrmedel.

Ingen förändring avseende bedömningarna av de gotländska miljökvalitetsmålen har skett mellan 2012 och 2013 utom gällande målet Giftfri miljö där bedömningen har gått från negativ utveckling till oklar.

För de flesta miljömål är utvecklingen neutral eller oklar, men för ett mål, Ingen övergödning, går utvecklingen i svag positiv riktning. Vattendirektivet och Rådgivning inom projektet Greppa Näringen är viktiga och Region Gotlands projekt Klart Vatten arbetar framgångsrikt med att åtgärda enskilda avlopp i länet, vilket också bidrar till målet Grundvatten av god kvalitet.

En gles och spridd bebyggelse på Gotland innebär dyr infrastruktur och åkandet i personbilar ökar. Gotland ligger i framkant med avfallshantering och fibernätutbyggnad. I samhällsplaneringen lyfts sociala aspekter och ett miljömålsinriktat miljöprogram tas fram. 

För att kunna nå alla de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen är styrmedel för åtgärder avgörande. Ökade krav på rening av sjöfartens utsläpp har stor betydelse för miljön i Östersjön. Bortprioriteringen av LOVA-medlen 2013 innebar att åtgärder för bättre vatten inte genomfördes. Grundvatten är ett prioriterat område som inte sällan ligger i konflikt med andra exploateringsintressen, till exempel vid nybyggnation och i miljöprövning av sten- och grustäkter.

I Gotlands rika odlingslandskap och för dess rika växt och djurliv är utvecklingen negativ. Livsmiljöer försvinner genom jordbrukets rationalisering. EU:s jordbrukspolitik för nästa period 2014-2020 är avgörande för utvecklingen i landskapet. De kulturhistoriska värden som finns i vår omgivning utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljön är en viktig faktor i det regionala tillväxtarbetet.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är högre än år 2000 och fortsätter att öka. År 2000 fick 6 personer i Gotlands län diagnosen malignt melanom. År 2011 fick 15 personer samma diagnos, vilket dock är lägre än riksgenomsnittet.

Sedan flera år driver Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland informationskampanjer sommartid: Sola säkert. Information lämnas vid populära badstränder via skyltar, broschyrer och simskolor. Viss uppföljning sker via enkät.

Länsstyrelsen har under året reviderat den regionala saneringsplanen, den del av Länsstyrelsens Krisledningsplan som avser beredskap och åtgärder efter utsläpp från kärntekniska anläggningar, för att det ska vara möj­ligt att åter använda områden och egendom som förore­nats av radioaktiva ämnen. Planen omfattar bl.a. grunder för prioriteringar, personella och materiella resurser och kortfattad beskrivning av olika saneringsmetoder.

I övrigt har inga nya åtgärder genomförts i länet, och inga nya styrmedel har tillkommit.

Analys

Strålskyddsprinciper

Bakgrundsstålningen är i huvudsak mycket låg på Gotland och stråldoserna till människor, växter och djur försumbara. Radon beaktas i gällande översiktsplan för Gotland och innehåller krav som ska tillämpas vid bygglovgivning. Region Gotland utför tillsyn över solarier. Kunskap om individers exponering för skadlig strålning i arbetslivet är generellt inte tillgänglig för regionala analyser. Under 2013 har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inspekterat röntgenverksamheten inom Region Gotland och funnit olika strålsäkerhetsbrister. Det saknas till exempel rutiner för att kontrollera vilka stråldoser personalen får. Bristerna kan enligt SSM leda till att medicinska bestrålningar görs i onödan och att stråldosen till patienter och personal blir onödigt höga.

Radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen har tidigare kartlagt verksamheter som kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen på Gotland. Risken för utsläpp bedöms som liten. Kärntekniska anläggningar utanför länet och landets gränser innebär risker. En viktig uppgift för nationella, regionala och lokala myndigheter är att ha god beredskap att hantera radioaktivt nedfall efter utsläpp vid kärnkraftsolyckor. Särskilt viktiga regionala frågeställningar belyses genom myndigheternas krisledningsarbete samt regionala risk- och sårbarhetsanalyser så att kunskapsläget, myndighetssamverkan och beredskapen kan förbättras.

Elektromagnetiska fält

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön bedöms som låg, men det regionala kunskapsläget är ofullständigt. Elektromagnetisk strålning beaktas i gällande översiktsplan för Region Gotland som också innehåller krav som bland annat ska tillämpas vid nylokalisering av bostäder, skolor och förskolor. Enligt planen finns inga områden helt fria från elektromagnetisk strålning. Det kan finnas en intressekonflikt mellan efterfrågan på bättre IT-infrastruktur och mobilnät på landsbygden.

Användningen av elektronisk apparatur, datorer och mobiltelefoner och liknande tycks generellt fortsätta att öka i samhället, men ingen specifik kunskap finns om användningen i länet av sådan apparatur.

Eftersom det regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors exponering för elektromagnetisk strålning, är tänkbara åtgärder därför att bättre kartlägga elektromagnetiska fält samt att finna metoder för regional uppföljning och att generellt öka kunskapen om frågan.

Ultraviolett strålning

På Gotland ökar antalet nya fall av malignt melanom och vi fjärmar oss från målet att antalet nya fall av hudcancer inte ska vara fler år 2020 än de var år 2000. Gotland har sommartid många soltimmar och ett stort antal turister och sommarboende. Den viktigaste åtgärden är att informera om sambandet mellan solvanor och hudcancer. Länsstyrelsen har ambitionen att fortsätta samarbetet med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland om informationskampanjer sommartid om hur man kan sola säkert.