Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Gotlands läns miljömål?

I 2016 års regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att två av målen är nära att nås på Gotland till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i positiv riktning, medan två mål utvecklas negativt.

Det görs många viktiga insatser för miljön på Gotland av myndigheter, företag, organisationer och allmänhet. Även om positiva trender syns, är bara två av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer nära att nås till 2020 - Frisk luft och Bara naturlig försurning. För dessa mål går utvecklingen i positiv riktning - EU-direktiv och andra styrmedel bidrar. Kalkhällmarker, kyrkor och ornament vittrar dock fortfarande av försurande nedfall.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställnings- och energieffektiviseringsarbetet går framåt inom både offentlig och privat sektor. Ekonomiskt stöd påskyndar utvecklingen. Den glesa bebyggelsestrukturen är fortsatt en utmaning för infrastrukturlösningar.

Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljöaspekter är viktiga för uppfyllandet av flertalet miljömål.

Åtgärder inom lantbruket och avloppsområdet har börjat ge effekt på miljömålet Ingen övergödning.

Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt, mycket på grund av storskaligeten i jord- och skogbruk, liksom Ett rikt odlingslandskap, där bristande lönsamhet är den främsta anledningen. Även förseningar och otydligheter i EU:s jordbruksstöd påverkar. Inte heller Levande skogar kommer att nås, trots ständiga förbättringar i skogsbrukets miljöhänsyn.

Bristande kunskap om kemiska ämnen i miljön gör att utvecklingen för Giftfri miljö bedöms som oklar. Mycket kan åstadkommas genom tillsyn, information och hållbar konsumtion, där offentlig upphandling är ett viktigt område som påverkar många mål.

Grundvatten på Gotland har hög sårbarhet jämfört med övriga landet, i och med vår kalkrika bergrund och vårt platta, utdikade landskap. Trots ökad uppmärksamhet de senaste åren, behövs ytterligare kunskap och anpassning. Även sjöar, vattendrag och våtmarker är starkt påverkade av utdikningen, och en ökad medvetenhet om de biologiska värdena, ökad miljöhänsyn och restaurering av vattendrag och våtmarker är önskvärt.

Gotlands kust med höga naturvärden är viktig för friluftsliv och besöksnäring. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Antalet nya fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Antalet tycks ha stabiliserats när det gäller nya fall av malignt melanom, medan antalet nya fall av skivepitelcancer är högre på Gotland än genomsnittet i riket.

Sedan flera år driver Länsstyrelsen sommartid tillsammans med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland informationskampanjen Sola säkert, som utökades sommaren 2016. Information lämnas vid populära badstränder via skyltar, broschyrer och simskolor.

Inga nya åtgärder har genomförts i länet, och inga nya styrmedel har tillkommit. 

Analys

Strålskyddsprinciper

Bakgrundsstrålningen är i huvudsak låg på Gotland och stråldoserna till människor, växter och djur i huvudsak försumbara. Radon beaktas i gällande översiktsplan för Gotland som innehåller krav som ska tillämpas vid bygglovgivning. Region Gotland utför tillsyn över solarier. Kunskap om individers exponering för skadlig strålning i arbetslivet är inte tillgänglig för regionala analyser.

Radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen har tidigare kartlagt verksamheter som kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen på Gotland. Riskerna för utsläpp bedöms som liten. Kärntekniska anläggningar utanför länet och landets gränser innebär vissa risker. En viktig uppgift för nationella, regionala och lokala myndigheter är att ha god beredskap att hantera radioaktivt nedfall efter utsläpp vid kärnkraftsolyckor. Särskilt viktiga regionala frågeställningar belyses genom myndigheternas krisledningsarbete, samt regionala risk- och sårbarhetsanalyser. På så sätt kan kunskapsläget, myndighetssamverkan och beredskapen förbättras. 

Elektromagnetiska fält

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön bedöms som låg, men det regionala kunskapsläget är ofullständigt. Elektromagnetisk strålning beaktas i gällande översiktsplan för Region Gotland, som också innehåller krav som bland annat ska tillämpas vid nylokalisering av bostäder, skolor och förskolor. Enligt planen finns inga områden helt fria från elektromagnetisk strålning. Där kan finnas en intressemotsättning med efterfrågan på bättre IT-infrastruktur och mobilnät på landsbygden.

Användningen av elektronisk apparatur, datorer och mobiltelefoner och liknande tycks generellt fortsätta att öka i samhället, men ingen specifik kunskap finns om användningen i länet av sådan apparatur.

Eftersom det regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors exponering för elektromagnetisk strålning, är tänkbara framtida åtgärder därför att bättre kartlägga elektromagnetiska fält, samt att finna metoder för regional uppföljning och att generellt öka kunskapen om frågan.

Ultraviolett strålning

Antalet nya fall av hudcancer minskar inte och vi fjärmar oss från målet att antalet nya fall av hudcancer inte ska vara fler än de var år 2000. När det gäller malignt melanom tycks dock antalet fall ha stabiliserats och antalet nya fall är lägre än riksgenomsnittet. När det gäller skivepitelcancer ser vi däremot en kraftigt ökande trend. Antalet nya fall av skivepitelcancer är också cirka 30 procent fler i länet än riksgenomsnittet.

Gotland har sommartid många soltimmar och ett stort antal turister och sommarboende. Den viktigaste åtgärden är att informera om sambandet mellan solvanor och hudcancer. Länsstyrelsen har ambitionen att fortsätta samarbetet med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland kring informationskampanjer sommartid om hur man kan sola säkert.