Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Gotlands läns miljömål?

I årets regionala bedömning av hur Sveriges miljökvalitetsmål är troliga att nå till 2020, bedöms att endast ett miljökvalitetsmål – Myllrande våtmarker – är nära att nås. För övriga miljömål är bedömningen att målen inte nås med idag beslutade åtgärder och styrmedel.

Av de 15 miljömål som är aktuella på Gotland bedöms endast målet Myllrande våtmarker vara nära att nå till målåret 2020. Övriga är inte möjliga att nå till 2020 med idag beslutade styrmedel.

Ingen förändring avseende bedömningarna av de gotländska miljökvalitetsmålen har skett mellan 2013 och 2014.

För de flesta miljömål är utvecklingen neutral eller oklar, men för ett mål, Ingen övergödning, går utvecklingen i svag positiv riktning. Vattendirektivet och rådgivning inom projektet Greppa Näringen är viktiga och Region Gotlands projekt Klart Vatten arbetar framgångsrikt med att åtgärda enskilda avlopp i länet, vilket också bidrar till målet Grundvatten av god kvalitet.

En gles och spridd bebyggelse på Gotland innebär dyr infrastruktur och åkandet i personbilar ökar. Gotland ligger i framkant med avfallshantering och fibernätutbyggnad. I samhällsplaneringen lyfts sociala aspekter och ett miljömålsinriktat miljöprogram tas fram.

Grundvatten är ett prioriterat område som inte sällan ligger i konflikt med andra exploateringsintressen, t. ex vid nybyggnation och i miljöprövning av sten- och grustäkter.

För målen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv går utvecklingen i negativ riktning. Livsmiljöer försvinner genom jordbrukets rationalisering. EU:s jordbrukspolitik för nästa period 2014-2020 är avgörande för utvecklingen i landskapet.

De kulturhistoriska värden som finns i vår omgivning utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljön är en viktig faktor i det regionala tillväxtarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är högre än år 2000 och fortsätter att öka. År 2000 fick 6 personer i Gotlands län diagnosen malignt melanom. Tolv år senare fick 20 personer samma diagnos vilket är fler än tre gånger så många. Situationen på Gotland är som riksgenomsnittet för kvinnor, men under riksgenomsnittet när det gäller diagnosticerade män. Diagnosen har under de senare åren dock ökat mest bland män.

Sedan flera år driver Länsstyrelsen sommartid tillsammans med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland informationskampanjen Sola säkert. Information lämnas vid populära badstränder via skyltar, broschyrer och simskolor. I år informerades även om Strålskyddsmyndighetens app Din Soltid.

Länsstyrelsen har under året genomfört en övning av myndighetens krisledningsberedskap, med strålskyddsinriktning. Övningen skedde i samverkan med flera andra myndigheter på Gotland. Länsstyrelsen har också reviderat myndighetens krisledningsplan. Inga nya åtgärder har genomförts i länet, och inga nya styrmedel har tillkommit.

Analys

Strålskyddsprinciper

Bakgrundsstålningen är i huvudsak mycket låg på Gotland och stråldoserna till människor, växter och djur i huvudsak försumbara. Radon beaktas i gällande översiktsplan för Gotland, som innehåller krav som ska tillämpas vid bygglovgivning. Region Gotland utför tillsyn över solarier. Kunskap om individers exponering för skadlig strålning i arbetslivet är inte tillgänglig för regionala analyser.

Radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen har tidigare kartlagt verksamheter som kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen på Gotland. Riskerna för utsläpp bedöms som liten. Kärntekniska anläggningar utanför länet och landets gränser innebär vissa risker. En viktig uppgift för nationella, regionala och lokala myndigheter är att ha god beredskap att hantera radioaktivt nedfall efter utsläpp vid kärnkraftsolyckor. Särskilt viktiga regionala frågeställningar belyses genom myndigheternas krisledningsarbete samt regionala risk- och sårbarhetsanalyser, så att kunskapsläget, myndighetssamverkan och beredskapen kan förbättras.

Elektromagnetiska fält

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön bedöms som låg, men det regionala kunskapsläget är ofullständigt. Elektromagnetisk strålning beaktas i gällande översiktsplan för Region Gotland, som också innehåller krav som bland annat ska tillämpas vid nylokalisering av bostäder, skolor och förskolor. Enligt planen finns inga områden helt fria från elektromagnetisk strålning. Där kan finnas en intressekonflikt med efterfrågan på bättre IT-infrastruktur och mobilnät på landsbygden.

Användningen av elektronisk apparatur, datorer och mobiltelefoner och liknande tycks generellt fortsätta att öka i samhället, men ingen specifik kunskap finns om användningen i länet av sådan apparatur.

Eftersom det regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors exponering för elektromagnetisk strålning, är tänkbara framtida åtgärder därför att bättre kartlägga elektromagnetiska fält samt att finna metoder för regional uppföljning och att generellt öka kunskapen om frågan.

Ultraviolett strålning

På Gotland ökar antalet nya fall av malignt melanom och vi fjärmar oss från målet att antalet nya fall av hudcancer inte ska vara fler år 2020 än de var år 2000. Gotland har sommartid många soltimmar och ett stort antal turister och sommarboende. Den viktigaste åtgärden är att informera om sambandet mellan solvanor och hudcancer. Länsstyrelsen har ambitionen att fortsätta samarbetet med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland om informationskampanjer sommartid om hur man kan sola säkert.

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Gotlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas