Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Gotlands läns miljömål?

I årets regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att inget av målen nås på Gotland till år 2020, med idag beslutade åtgärder och styrmedel. För miljömålet Ingen övergödning går utvecklingen i positiv riktning, medan Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt.

Trots att mycket görs inom många områden, är slutsatsen att inget av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer är möjliga att nå till 2020 med idag beslutade styrmedel.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställningsarbetet går framåt och potentialen för vindenergi och biogas är stor.

För de flesta miljömål är utvecklingen neutral eller oklar, men för ett mål, Ingen övergödning, går utvecklingen i svag positiv riktning. Åtgärder inom lantbruket och avloppsområdet har börjat ge effekt.

Det görs mycket arbete för att nå miljömålet Giftfri miljö, men det saknas tillräcklig kunskap om kemiska ämnen i miljön. Kemikalier från vår dagliga konsumtion återfinns i grund- och ytvatten.

Tillgången till bra grundvatten på Gotland är ingen självklarhet, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Under året har undersökning av enskilda brunnar visat att ungefär en tredjedel periodvis har för höga bakteriehalter. Gotlands utdikade landskap med snabba och kraftiga vattenståndsfluktuationer påverkar både det biologiska livet och tillgången till vatten.   Omprövning av äldre vattendomar och ett omfattande restaureringsarbete krävs för att uppnå stabilare hydrologiska förhållanden.

Gotlands kust med höga naturvärden är viktig för friluftsliv och besöksnäring. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.

Skogsstyrelsen, som bedömer miljökvalitetsmålet Levande skogar, har bedömt att målet inte kan nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Skogsmiljöer med höga naturvärden minskar genom avverkning och otillräcklig skötsel.

Arbetet med planeringunderlag och styrdokument som bidrar till En god bebyggd miljö går fortsatt framåt, men den glesa bebyggelsestrukturen gör att satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur fortsatt är en utmaning.

Det försenade nya Landsbygdsprogrammet påverkar flera av miljömålen negativt och kulturmiljö är nedprioriterat i det svenska landsbygdsprogrammet. Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap. Storskaligheten i lant- och skogsbruk bidrar till en negativ trend för biologisk mångfald.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är högre än år 2000 och fortsätter att öka. År 2000 fick 6 personer i Gotlands län diagnosen malignt melanom. År 2013 fick 20 personer samma diagnos vilket är mer än tre gånger så många. I förhållande till befolkningens åldersfördelning är förhållanden i länet ungefär som riksgenomsnittet.

Sedan flera år driver Länsstyrelsen sommartid tillsammans med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland informationskampanjen Sola säkert. Information lämnas vid populära badstränder via skyltar, broschyrer och simskolor, där även hänvisning ges till Strålskyddsmyndighetens App Din Soltid.

Inga nya åtgärder har genomförts i länet, och inga nya styrmedel har tillkommit.

Analys

Strålskyddsprinciper

Bakgrundsstålningen är i huvudsak mycket låg på Gotland och stråldoserna till människor, växter och djur i huvudsak försumbara. Radon beaktas i gällande översiktsplan för Gotland, som innehåller krav som ska tillämpas vid bygglovgivning. Region Gotland utför tillsyn över solarier. Kunskap om individers exponering för skadlig strålning i arbetslivet är inte tillgänglig för regionala analyser.

Radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen har tidigare kartlagt verksamheter som kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen på Gotland. Riskerna för utsläpp bedöms som liten. Kärntekniska anläggningar utanför länet och landets gränser innebär vissa risker. En viktig uppgift för nationella, regionala och lokala myndigheter är att ha god beredskap att hantera radioaktivt nedfall efter utsläpp vid kärnkraftsolyckor. Särskilt viktiga regionala frågeställningar belyses genom myndigheternas krisledningsarbete, samt regionala risk- och sårbarhetsanalyser. På så sätt kan kunskapsläget, myndighetssamverkan och beredskapen förbättras.

Elektromagnetiska fält

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön bedöms som låg, men det regionala kunskapsläget är ofullständigt. Elektromagnetisk strålning beaktas i gällande översiktsplan för Region Gotland, som också innehåller krav som bland annat ska tillämpas vid nylokalisering av bostäder, skolor och förskolor. Enligt planen finns inga områden helt fria från elektromagnetisk strålning. Där kan finnas en intressemotsättning med efterfrågan på bättre IT-infrastruktur och mobilnät på landsbygden.

Användningen av elektronisk apparatur, datorer och mobiltelefoner och liknande tycks generellt fortsätta att öka i samhället, men ingen specifik kunskap finns om användningen i länet av sådan apparatur.

Eftersom det regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors exponering för elektromagnetisk strålning, är tänkbara framtida åtgärder därför att bättre kartlägga elektromagnetiska fält, samt att finna metoder för regional uppföljning och att generellt öka kunskapen om frågan.

Ultraviolett strålning

På Gotland ökar antalet nya fall av malignt melanom och vi fjärmar oss från målet att antalet nya fall av hudcancer inte ska vara fler år 2020 än de var år 2000. Gotland har sommartid många soltimmar och ett stort antal turister och sommarboende. Den viktigaste åtgärden är att informera om sambandet mellan solvanor och hudcancer. Länsstyrelsen har ambitionen att fortsätta samarbetet med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland om informationskampanjer sommartid om hur man kan sola säkert.

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Gotlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas