Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Kalmar läns miljömål?

På flera håll har det gjorts många och bra insatser inom miljöområdet under det gångna året. Ändå är det endast Frisk luft som ser ut att kunna nås till 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka, både som särskilda satsningar och integrerat i det vardagliga arbetet hos myndigheter, kommuner och företag.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms regionalt är det endast ett, Frisk luft, som är nära att nås idag och som bedöms kunna nås till år 2020, med beslutade styrmedel. Det har inte gjorts några ändringar i bedömningarna sedan 2014. Även om framsteg har gjorts på flera håll så är effekterna av dessa ännu för små för att göra skillnad i bedömningarna.  

Kalmar län är ett län med höga natur- och kulturmiljövärden och de gröna näringarna är mycket viktiga för länet. Här finns mycket potential om vi lyckas öka medvetenheten om sambanden mellan jord-och skogsbruk, livsmiljö, livsmedel och konsumtion. Genom att arbeta för ökad biologisk mångfald och värna natur– och kulturmiljöer i skog och odlingslandskap gynnas ekosystemtjänster som ökar produktionen samtidigt som friluftsliv och turism kan bli en kompletterande näringsgren i det gröna företagandet. De miljömål som inriktar sig mot biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet visar dock en negativ trend i utvecklingen. Risken är att tillståndet i miljön ytterligare försämras med det nya landsbygdsprogrammet som saknar de stöd som tidigare fanns för skötsel av landskapselement.

För flera mål saknas fortfarande kunskapsunderlag och övervakningar som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för att genomföra åtgärder är otillräckliga.

Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden. Lika viktigt är arbetet med att förändra människors attityder och beteenden. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart.

Det krävs stora förändringar för att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen. Sedan hösten 2015 har länet ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen; ”En hållbar utveckling och god livsmiljö i Kalmar län”, som innehåller 98 åtgärder. Genomför vi dessa och samtidigt fortsätter det miljöarbete som redan pågår har vi tagit ett stort kliv närmare möjligheten att nå miljömålen i länet.

Med åtgärdsprogrammet hoppas vi att det ska bli lättare att gå från ord till handling. Nu startar dialogen med alla aktörer i länet som i sin vardag kan bidra till ett mer konkret miljömålsarbete. Vi hoppas på ett positivt gensvar för att jobba med åt-gärderna från länets kommuner, företag och organisationer – och låt oss göra det tillsammans!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Årets resultat visar på att det finns delar av våra vattensystem som har en relativt god funktion, till exempel sker det föryngring av vissa bestånd av tjockskalig målarmussla. Förutsättningarna för god funktion har förbättrats på en del platser där vandringshinder åtgärdats och biotopvård utförts. Vidare har våra kunskaper om kvaliteten på dricksvattnet och var det finns värdefulla kulturmiljöer höjts. Nedslående är dock att många av våra inlandsvatten inte når god ekologisk och kemisk status och föreslås få långa tidsfrister för att nå dit samt att det saknas tillräckliga kunskapsunderlag och skydds- och vårdinsatser för kulturmiljöerna.

Strukturer och vattenflöden

För att förbättra den fysiska miljön och naturliga vattenflöden har Länsstyrelsen under 2015 tagit fram förslag på tillsynsplan för dammar och kraftverk där vattendrag med höga naturvärden prioriteras och fokus ligger på verksamheter utan tillstånd, ett ställningstagande kring utbyggnad, återuppstart och drift av vattenkraftverk och dammar. Arbetet har fortsatt med en strategi för uttag av vatten från vattendrag och sjöar för bevattning i enlighet med förslag hämtat ur den regionala vattenförsörjningsplanen.

Ytvattentäkter

Den största andelen av länets dricksvatten har sitt ursprung från ytvatten.[1]Sommartid förekommer tidvis problem med kvaliteten på vattnet, men även brunifiering är ett stort hot mot dricksvattenförsörjningen då det försvårar dricksvattenberedningen.  Det har genomförts en provtagningsinsats (23 punkter) av ytvatten, som är dricksvatten i länets kommuner, med fokus på bekämpningsmedel.

Bevarandestatus, hotade arter och återställda livsmiljöer

Tillståndet i länet visar att utpekade naturtyper och flertalet arter inte når upp till ett gynnsamt bevarandetillstånd.[2] Mal och utter visar en positiv utveckling,[3] medan flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla har otillfredsställande rekrytering.[4] Vid årets inventering av den sistnämnda hittades dock små musslor i Emåns avrinningsområde.

Öland är skyddsområde för flodkräfta men i övriga länet är signalkräfta ett fortsatt hot. I övrigt saknas uppgifter om spridningen av främmande arter eller genetiskt modifierade organismer i länets sötvatten. Under året åtgärder gjorts vid vandringshinder och biotopvård i vattendrag på cirka 20 platser.

Bevarade natur- och kulturvärden

I Kalmar län finns 86 utpekade nationellt värdefulla vatten men de flesta saknar långsiktigt skydd, särskilt med avseende på limniska motiv. Inga kulturreservat finns i länet.

En regional studie visar att kulturmiljövärden vid sjöar och vattendrag förloras i rask takt.[5] Denna bild har bekräftats i samband med årets INVÄVA-inventering; [6] Länsstyrelsen har 2015 fortsatt arbetet med att inventera och värdera kulturmiljöer vid dammar inom projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”. Kulturhistorisk kunskap om flottning har också förbättrats under året. Kalmar län har även gett bidrag till tre vattenanknutna kulturmiljöer inom Vårda vattendragens kulturarv. Inom samma projekt har informationsmaterial tagits fram gemensamt av nio län.[7] Arbetslivsmuseer i länet gör värdefulla insatser för att bevara och utveckla flera vattenanknutna kulturmiljöer, men möjligheterna till stöd för dessa är starkt begränsad.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att uppnå till 2020 med idag beslutade styrmedel och bedömningen kvarstår från föregående år. Länets sjöar och vattendrag fortsätter att påverkas negativt på grund av pågående markanvändning, vattenkraft och tidigare rätningar, rensningar i kombination med bristen på skydd. Den kraftiga påverkan i länet har lett till att en stor andel av vattenförekomsterna har fått tidsfrist till 2021, eller 2027 för att uppnå vattenförvaltningens krav på god status. Arbete med åtgärder pågår, viktiga verktyg är lagstiftning och rådgivning. För detta krävs ökade resurser.

Den regionala vattenförsörjningsplaneringen är en viktig del i att skydda länets vattenresurser och flera områden kräver ett omfattande arbete.[8]

Gynnsamt bevarandetillstånd nås inte för flera områden och arter och det finns en stor risk för att ekosystemtjänster inte kan upprätthållas. Föryngring av tjockskalig målarmussla indikerar dock att det lokalt finns ekosystem som fungerar. Detta behöver dock säkras långsiktigt och där är arbetet med utökat skydd av värdefulla vatten oerhört viktigt, men det är fortsatt eftersatt. Anslaget för limniskt områdesskydd behöver öka för att stärka detta arbete. Även jord- och skogsbruket och övriga verksamhetsutövares hänsyn behöver utvecklas för att skydda dessa miljöer.

Problembilden för kulturmiljöerna består bland annat av upphört brukande, förfall av bebyggelse och anläggningar samt ovarsamhet mot kulturhistoriska värden. Avvägningar mellan intressen försvåras i samband med fysiska åtgärder och prövning av vattenverksamhet eftersom det saknas kunskapsunderlag för de vattenanknutna kulturmiljöerna.[9] För att kunna bevara och utveckla länets kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag behöver förutsättningarna för brukandet förbättras vilket kräver mer resurser och aktiva åtgärder. För att kunna följa upp preciseringen behöver även en kulturmiljöövervakning etableras. Kulturmiljöanslaget bör öka, bland annat för arbetet med kulturreservat och säkerställande av kulturmiljöerna inom Värdefulla vatten.

Arbetet med att förbättra påverkade vatten behöver öka i länet och för detta krävs ökade resurser. De åtgärder som dock sker, ofta med ideella krafter, har lokalt en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Åtgärdsarbetet kopplas till tillsynsarbetet, samtidigt som kulturmiljövärdena tas hänsyn till. Vidare är åtgärdsprogram för vattenförvaltningsarbetet under framtagande. Besluten där och på nationell nivå avseende finansiering av åtgärdsgenomförande kommer att ha stor inverkan på det fortsatta arbetet. Även vad som beslutas med koppling till den nationella vattenverksamhetsutredningen har hög relevans för det fortsatta arbetet med att värna våra sjöar och vattendrag.

[2]Artdatabanken, Svenska rödlistan (http://www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced)

[5] Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbotten 2010. Kulturmiljöer vid sjöar och vattendag. Hur användbara är kunskapsunderlagen för miljömålsuppföljning? Meddelande 2010:15. http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/publikationer/rapporter/2010/Pages/kulturmiljoer-vid-sjoar-och-vattendrag.aspx

[9] Se referens 6,7,8

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Kalmar län