Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

Det har gjorts många bra insatser inom miljöområdet det gångna året. Ändå behöver takten och samverkan i åtgärdsarbetet öka, både som särskilda satsningar och integrerat i det vardagliga arbetet hos myndigheter, kommuner och företag.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms regionalt är det endast Frisk luft som kan nås till år 2020, med beslutade styrmedel. Framsteg har gjorts på flera andra håll de senaste åren, men endast för Levande Sjöar och vattendrag har detta medfört en ändring i bedömningen genom att utvecklingen ändrats från negativ till neutral.

En av länets största utmaningar är att säkra tillgången på vatten, vilket blev tydligt under årets vattenbrist på Öland och fastlandet. Vattenbrist påverkar flera miljökvalitetsmål och åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet är viktigt ur flera aspekter; dricksvattenförsörjning, minskat näringsläckage och biologisk mångfald är några. En regional grupp för gemensam styrning och samverkan har skapats för att ta ett helhetsgrepp och hitta långsiktiga lösningar på problematiken.

En utmaning med länets djurtäthet är övergödningen av Östersjön. Djuren gynnar däremot landskapets höga natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden. Och de behövs då Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv visar en negativ utvecklingstrend. Risken är att tillståndet i miljön försämras ytterligare med förändringar i det nya landsbygdsprogrammet och nedläggning av mjölkgårdar.

Livsmedelsproduktionen är viktig för länet och det finns möjligheter till utveckling som kan gynna flera miljökvalitetsmål. Länets livsmedelsstrategi innebär bland annat att det skapas en plattform för forskning, innovationer och livsmedelsutveckling med proteiner i fokus, inte minst vegetabiliska.

I vårt skogslän finns både tradition, förutsättningar och forskning för byggande i trä, en möjlighet när många nya bostäder ska byggas. Det är viktigt att de byggs på ett sätt som är hållbart ur klimat-och energisynpunkt och ett långsiktigt perspektiv på människors hälsa, med allt var det innebär att bevara och utveckla kulturmiljöer och stadsnära skogar, grönstråk, låga bullernivåer och god luft.

Byggandet av det hållbara samhället innefattar många krockar mellan miljökvalitetsmålen men också med andra samhällsintressen. Vi tror att bred samverkan, kunskap och nationella styrmedel är viktiga delar för att överbrygga dessa och hitta en hållbar väg framåt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Sammanvägt finns en ganska positiv bild för miljökvalitetsmålet och tre av dess preciseringar;  för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och en mer problematisk bild för UV-strålning.

Strålskyddsprinciper och radioaktiv strålning

Riskerna minskar till följd av ökade tillsynsinsatser och krav. Strålsäkerhets-myndigheten (SSM) ansvarar för tillsyn och uppföljning och genomför inspektioner vid länets kärnkraftverk, OKG AB. Syftet är att åtgärder ska vidtas för att säkerställa låga strålvärden såväl i arbetsmiljön som i omgivningen. Beräknad stråldos till riskgrupper är mycket låg jämfört med gränsvärdet. Ansvariga myndigheter, kommuner och OKG AB samverkar och tar fram beredskapsprogram och genomför övningar. Användning av strålning inom andra sektorer och hantering av avfall som innehåller radioaktiva ämnen bevakas nationellt genom SSMs tillsyn.   

Ultraviolett strålning

Trenden är att antalet fall av hudcancer ökar i länet, från 119 fall år 2000 till 331 fall år 2014. Bara mellan 2013 och 2014 var ökningen 30 fall. Inget tyder på en minskning, tvärtom tros antalet nya fall som konstateras per år fortsätta att öka. SSM och Landstinget har genomfört kartläggningar och informationsinsatser för att öka medvetenheten och kunskapen om barns och vuxnas solvanor. Kommunerna bedriver bland annat tillsyn på solarier, där reglerna skärpts. SSM har under 2016 genomfört enkätundersökningar om solvanor, och enligt rapporten solade fyra av 10 länsbor mindre, mycket mindre eller inte alls under de senaste fem åren.

Uppföljning visar att sju kommuner i länet på olika sätt arbetar med att förbättra barns och ungdomars utomhusmiljöer för att minska solexponeringen. Fokus har hittills varit på utemiljöer i samband med nybyggnation och mindre på att förbättra utomhusmiljön vid befintliga förskolor och skolmiljöer.[1]Frågan om barn och ungdomars utsatthet för solstrålning i samhället har fått större fokus på nationell nivå.

Elektromagnetiska fält

Trådlös elektromagnetisk överföring ökar i samhället och därmed även förekomsten av elektromagnetiska fält. Kunskap om hälsoeffekter är fortfarande låg och det råder osäkerhet på vilket sätt och i vilken omfattning elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och neurologiska sjukdomar såsom Parkinson och demens. SSM har genomfört övervakningar, (dock ej i länet) som visar att fältstyrkan avtar snabbt med ökat avstånd, så myndigheten ser inga betydande risker med denna teknikutveckling, så länge lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Försiktighetsprincipen bör tillämpas; att undvika onödig exponering, exempelvis genom användning av handsfree vid samtal i mobiltelefon, och att nya bostäder, skolor och förskolor inte planeras nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Uppföljning visar att cirka tre kommuner i länet har påbörjat ett arbete att kartlägga förekomsten av elektromagnetisk strålning och elledningar, en åtgärd som finns i länets åtgärdsprogram för miljömålen.[2]

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. Nationellt bedöms miljökvalitetsmålet att målet är nära att nås. Däremot syns inte någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Förutsättningar för att klara preciserade strålskyddsprinciper i arbetsmiljön och i övriga miljön är möjliga att nå. Även avseende utsläppen av radioaktiva ämnen är beslutade styrmedel och åtgärder tillräckliga för att målet ska klaras. Utsläppen av radioaktiva ämnen bevakas i prövningen av olika verksamheter, bland annat vid avställning av kärnreaktorer i länet. 

Precisering för UV-strålning följs upp genom statistik över antalet nya fall av hudcancer varje år. Preciseringen blir mycket svår att nå till år 2020. Det behövs kraftfulla insatser främst i form av direkt information till de mest utsatta grupperna, barn och ungdomar samt till dem som delvis planerar deras utemiljö; rektorer för skolor och förskolor. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska exponeringen, i planeringssammanhang vid ny bebyggelse och i samband med ombyggnationer av platser där människor i sårbara grupper vistas.

SSM har under året presenterat ett åtgärdsförslag för åren 2016–2019 med olika insatser för att minska exponeringen för strålning i samhället. Det rör sig bland annat om omhändertagande av avfall, tillsynsvägledning för UV-skyddade utemiljöer, fortsatta undersökningar om solvanor och mätningar av radiovågor. UV-strålningens påverkan på människors hälsa har nu blivit så tydlig och tiden för exponering och när skadan visar sig är så lång att det nu i högre grad uppmärksammats vikten av snabba åtgärder. Trots lyckosamma insatser kommer det att dröja innan trenden avseende nya fall av hudcancer kan vända.  Referenser

[1] Uppföljning 2016 av regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.

[2] Uppföljning 2016 regional uppföljning åtgärdsprogram för miljömålen.