Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

Endast ett av miljökvalitetsmålen bedöms komma att kunna nås fram till år 2020 i Kalmar län. De resterande 11 bedömda miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är enda målet som bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga 11 bedömda miljökvalitetsmål är inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Sammanfattat krävs det fler internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning för hållbara och långsiktiga åtgärder. Det saknas kunskapsunderlag som visar på faktiska förhållanden för många mål. Pågående arbete är svårt att bedöma effekterna av, eftersom utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt. Sist men inte minst krävs det mer resurser och en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt för att miljökvalitetsmålen ska nås.

De miljökvalitetsmål som främst är beroende av internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning är Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Ett bättre kunskapsunderlag krävs för målen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De mål där utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

För de flesta målen krävs stora nationella och regionala satsningar, Det krävs omfattande förändringar i regelverk och stödsystem. Hur det kommande landsbygdsprogrammet utformas har stor betydelse för möjligheterna att nå fler av miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten behöver användas på ett hållbart sätt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta gäller i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer. Åtgärder för att uppnå målet vidtas främst på nationell nivå.

Resultat

För miljökvalitetsmålet finns fyra preciseringar. De två första, Exponering för skadlig strålning och Radioaktiva ämnen minskar, bland annat som en följd av ökade tillsynsinsatser och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvarar för tillsyn och uppföljning. Myndigheten genomför verksamhetsbevakningar och inspektioner vid länets kärnkraftverk, OKG AB, bland annat med syfte att åtgärder ska vidtas för att säkerställa låga strålvärden såväl i arbetsmiljön som i omgivningen. Beräknad stråldos till kritisk grupp är mycket låg jämfört med gränsvärdet. Ansvariga myndigheter och kommuner samverkar med OKG AB genom framtagande av beredskapsprogram och genomförande av övningar. Användning av strålning inom andra sektorer och hantering av avfall som innehåller radioaktiva ämnen bevakas nationellt av SSM.   

Den tredje preciseringen avser följder av exponering för UV-strålning. Trenden inom länet är att antalet fall av hudcancer ökar. Antalet årliga fall av hudcancer har ökat från 117 år 2000 till 256 fall år 2012. Det är en fördubbling av antalet fall och det befaras att antalet nya fall som konstateras per år kommer att fortsätta att öka. SSM och Landstinget har genomfört kartläggningar och informationsinsatser i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om barns och vuxnas solvanor. Kommunerna bedriver bland annat tillsyn på solarier, där reglerna skärps.

Förekomsten av elektromagnetiska fält i städer och på landsbygden ökar i och med utbyggnad av infrastrukturer för elförsörjning och för trådlös kommunikation och styrning. I dagsläget finns ingen specifik övervakning av magnetfältsnivåer. SSM arbetar för att ta fram övervakningsprogram för mätningar på olika platser i landet.   

Analys

Förutsättningar för att klara preciserade strålskyddsprinciper i arbetsmiljön och i övriga miljön är möjliga att nå. Även avseende utsläppen av radioaktiva ämnen finns tillräckliga styrmedel och planerade åtgärder för att målet ska klaras.

Precisering för UV-strålning följs upp genom statistik över årliga fall av hudcancer. Preciseringen blir svår att nå till år 2020. Det behövs därför kraftfulla insatser främst i form av direkt information till de mest utsatta grupperna, barn och ungdomar samt till dem som delvis planerar deras utemiljö; rektorer för skolor och förskolor. Det är också viktigt att arbeta förebyggande för att minska exponeringen, i planeringssammanhang vid ny bebyggelse och i samband med ombyggnationer av platser där människor i sårbara grupper vistas. Detta avser framförallt exponering för UV-strålning men kan även till viss del gälla elektromagnetiska fält. SSM förespråkar i dagsläget en försiktighetsprincip både för allmänheten och i arbetslivet eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas. Det handlar om placering av elektriska anläggningar i förhållande till bostäder, skolor och förskolor och begräsning av befintliga förhöjda magnetfält inom dessa områden.

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Kalmar län

Indikatorer som följer upp målet