Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

Endast ett av miljökvalitetsmålen bedöms komma att kunna nås fram till år 2020 i Kalmar län. De resterande 11 bedömda miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är enda målet som bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga 11 bedömda miljökvalitetsmål är inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Sammanfattat krävs det fler internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning för hållbara och långsiktiga åtgärder. Det saknas kunskapsunderlag som visar på faktiska förhållanden för många mål. Pågående arbete är svårt att bedöma effekterna av, eftersom utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt. Sist men inte minst krävs det mer resurser och en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt för att miljökvalitetsmålen ska nås.

De miljökvalitetsmål som främst är beroende av internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning är Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Ett bättre kunskapsunderlag krävs för målen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De mål där utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

För de flesta målen krävs stora nationella och regionala satsningar, Det krävs omfattande förändringar i regelverk och stödsystem. Hur det kommande landsbygdsprogrammet utformas har stor betydelse för möjligheterna att nå fler av miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten behöver användas på ett hållbart sätt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Exponering för skadlig strålning och radioaktiva ämnen minskar, bland annat som en följd av ökade tillsynsinsatser och krav. Vid länets kärnkraftverk, OKG, var beräknad stråldos till kritisk grupp mycket låg jämfört med gränsvärdet. 

Trenden inom länet är att antalet fall av hudcancer ökar och det finns inga tydliga indikationer på en minskning av antalet fall. Antalet årliga fall av hudcancer har ökat från 117 år 2000 till 216 år 2010. Strålsäkerhetsmyndigheten och Landstinget har genomfört kartläggningar och informationsinsatser i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om barns och vuxnas solvanor.

Analys

Förutsättningar för att klara preciserade strålskyddsprinciper i arbetsmiljön och i övriga miljön bedöms möjliga att nå. Även avseende utsläppen av radioaktiva ämnen bedöms de styrmedel och planerade åtgärder tillräckliga för att målet ska klaras. Precisering för UV-strålning följs upp genom statistik över årliga fall av hudcancer.  Preciseringen bedöms svår att nå till år 2020. Det behövs därför kraftfulla insatser främst i form av information. Preciseringen om exponering för elektromagnetiska fält bedöms möjlig att nå inom utsatt tid.

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Kalmar län

Indikatorer som följer upp målet