Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

På flera håll har det gjorts många och bra insatser inom miljöområdet under det gångna året. Ändå är det endast Frisk luft som ser ut att kunna nås till 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka, både som särskilda satsningar och integrerat i det vardagliga arbetet hos myndigheter, kommuner och företag.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms regionalt är det endast ett, Frisk luft, som är nära att nås idag och som bedöms kunna nås till år 2020, med beslutade styrmedel. Det har inte gjorts några ändringar i bedömningarna sedan 2014. Även om framsteg har gjorts på flera håll så är effekterna av dessa ännu för små för att göra skillnad i bedömningarna.  

Kalmar län är ett län med höga natur- och kulturmiljövärden och de gröna näringarna är mycket viktiga för länet. Här finns mycket potential om vi lyckas öka medvetenheten om sambanden mellan jord-och skogsbruk, livsmiljö, livsmedel och konsumtion. Genom att arbeta för ökad biologisk mångfald och värna natur– och kulturmiljöer i skog och odlingslandskap gynnas ekosystemtjänster som ökar produktionen samtidigt som friluftsliv och turism kan bli en kompletterande näringsgren i det gröna företagandet. De miljömål som inriktar sig mot biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet visar dock en negativ trend i utvecklingen. Risken är att tillståndet i miljön ytterligare försämras med det nya landsbygdsprogrammet som saknar de stöd som tidigare fanns för skötsel av landskapselement.

För flera mål saknas fortfarande kunskapsunderlag och övervakningar som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för att genomföra åtgärder är otillräckliga.

Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden. Lika viktigt är arbetet med att förändra människors attityder och beteenden. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart.

Det krävs stora förändringar för att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen. Sedan hösten 2015 har länet ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen; ”En hållbar utveckling och god livsmiljö i Kalmar län”, som innehåller 98 åtgärder. Genomför vi dessa och samtidigt fortsätter det miljöarbete som redan pågår har vi tagit ett stort kliv närmare möjligheten att nå miljömålen i länet.

Med åtgärdsprogrammet hoppas vi att det ska bli lättare att gå från ord till handling. Nu startar dialogen med alla aktörer i länet som i sin vardag kan bidra till ett mer konkret miljömålsarbete. Vi hoppas på ett positivt gensvar för att jobba med åt-gärderna från länets kommuner, företag och organisationer – och låt oss göra det tillsammans!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

För miljökvalitetsmålet finns fyra preciseringar. De två första, Exponering för skadlig strålning och Radioaktiva ämnen minskar, bland annat som en följd av ökade tillsynsinsatser och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvarar för tillsyn och uppföljning. Myndigheten genomför verksamhetsbevakningar och inspektioner vid länets kärnkraftverk, OKG AB, bland annat med syfte att åtgärder ska vidtas för att säkerställa låga strålvärden såväl i arbetsmiljön som i omgivningen. Beräknad stråldos till riskgrupper är mycket låg jämfört med gränsvärdet. Ansvariga myndigheter och kommuner samverkar med OKG AB genom framtagande av beredskapsprogram och genomförande av övningar. Användning av strålning inom andra sektorer och hantering av avfall som innehåller radioaktiva ämnen bevakas nationellt av SSM.   

Den tredje preciseringen avser följder av exponering för UV-strålning. Trenden inom länet är att antalet fall av hudcancer ökar. Antalet årliga fall av hudcancer har ökat från 119 år 2000 till 304 fall år 2013. Det är mer en fördubbling av antalet fall och det befaras att antalet nya fall som konstateras per år kommer att fortsätta att öka. SSM och Landstinget har genomfört kartläggningar och informationsinsatser i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om barns och vuxnas solvanor. Kommunerna bedriver bland annat tillsyn på solarier, där reglerna skärps.

Förekomsten av elektromagnetiska fält i städer och på landsbygden ökar i och med utbyggnad av infrastrukturer för elförsörjning och för trådlös kommunikation och styrning. Kunskapen om hälsoeffekter genom exponering är fortfarande låg och det råder osäkerhet på vilket sätt och i vilken omfattning elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och neurologiska sjukdomar såsom Parkinson och demens. I dagsläget finns ingen specifik övervakning av magnetfältsnivåer. SSM arbetar för att ta fram övervakningsprogram för mätningar på olika platser i landet. I övrigt rekommenderar SSM allmänheten att tillämpa försiktighetsprincipen vilket innebär undvika onödig exponering, exempelvis genom användning av handsfree vid samtal i mobiltelefon, och att nya bostäder, skolor och förskolor inte bör planeras nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. Nationellt bedöms miljökvalitetsmålet vara nära att nås. Däremot syns inte någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Förutsättningar för att klara preciserade strålskyddsprinciper i arbetsmiljön och i övriga miljön är möjliga att nå. Även avseende utsläppen av radioaktiva ämnen är beslutade styrmedel och åtgärder tillräckliga för att målet ska klaras.

Precisering för UV-strålning följs upp genom statistik över årliga fall av hudcancer. Preciseringen blir svår att nå till år 2020. Det behövs därför kraftfulla insatser främst i form av direkt information till de mest utsatta grupperna, barn och ungdomar samt till dem som delvis planerar deras utemiljö; rektorer för skolor och förskolor. Det är också viktigt att arbeta förebyggande för att minska exponeringen, i planeringssammanhang vid ny bebyggelse och i samband med ombyggnationer av platser där människor i sårbara grupper vistas. Detta avser framförallt exponering för UV-strålning men kan även till viss del gälla elektromagnetiska fält. SSM förespråkar i dagsläget en försiktighetsprincip både för allmänheten och i arbetslivet eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas. Det handlar om placering av elektriska anläggningar i förhållande till bostäder, skolor och förskolor och begränsning av befintliga förhöjda magnetfält inom dessa områden.

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Kalmar län