Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Kalmar läns miljömål?

Endast ett av miljökvalitetsmålen bedöms komma att kunna nås fram till år 2020 i Kalmar län. De resterande 11 bedömda miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är enda målet som bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga 11 bedömda miljökvalitetsmål är inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Sammanfattat krävs det fler internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning för hållbara och långsiktiga åtgärder. Det saknas kunskapsunderlag som visar på faktiska förhållanden för många mål. Pågående arbete är svårt att bedöma effekterna av, eftersom utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt. Sist men inte minst krävs det mer resurser och en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt för att miljökvalitetsmålen ska nås.

De miljökvalitetsmål som främst är beroende av internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning är Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Ett bättre kunskapsunderlag krävs för målen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De mål där utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

För de flesta målen krävs stora nationella och regionala satsningar, Det krävs omfattande förändringar i regelverk och stödsystem. Hur det kommande landsbygdsprogrammet utformas har stor betydelse för möjligheterna att nå fler av miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten behöver användas på ett hållbart sätt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt i Sverige sedan slutet av 1980-talet och inget pekar på att situationen är annorlunda i Kalmar län. Genom den globala miljökonventionen, Montrealprotokollet, har Sverige och övriga länder förbundit sig att begränsa tillverkningen och användningen av halogenföreningar som förstör ozonskiktet i övre atmosfären. Detta har bidragit till den positiva utvecklingen. Även om miljökvalitetsmålet bedöms nås så finns många av ämnena kvar i olika produkter såsom vitvaror och luftkonditioneringsanläggningar, vilket ställer krav på att dessa produkter tas omhand på ett miljömässigt rätt sätt. Freoner finns även upplagrade i isolermaterial i byggnader, mark och rör.  

I Kalmar län har Länsstyrelsen och kommunerna genomfört ett tillsynsprojekt där information getts ut om omhändertagande av rivningsmaterial inklusive ozonnedbrytande ämnen på ett miljöriktigt sätt. Många ämnen har lång nedbrytningstid vilket resulterar i att det tar lång tid innan de understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.  

När det gäller att förbjuda användningen av ozonnedbrytande ämnen i produkter och material är det avhängigt de regler och lagstiftning som beslutas. Därför är det viktigt att man på internationellt håll arbetar vidare med att upphöra med användningen av ozonnedbrytande ämnen.

Analys

För att vi ska uppnå miljökvalitetsmålet är en förutsättning att arbetet under Montrealprotokollet fortsätter att vara framgångsrikt för att fullständig återhämtning av ozonskiktet ska ske.

År 2000 var halterna som högst och de har därefter minskat med ungefär 4 procent. Ämnena stannar dock kvar i stratosfären. Enligt en bedömning kommer halterna att nå ner till 1980-talets nivå först under den senare hälften av detta århundrade.

För att uppnå miljökvalitetsmålet krävs det att man på ett miljövänligt sätt hanterar de stora upplagrade mängderna ozonnedbrytande ämnen som för närvarande finns inbyggda i system och i produkter.

Det tunna ozonskiktet medför en ökad ultraviolett strålning, men forskarna tror inte att risken för exempelvis hudcancer har ökat då hålet varade under så kort tid. I Kalmar län ser man en ökande trend av den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom sedan 1970-talet. För att på sikt få dessa typer av cancer att minska krävs en attitydförändring av folks solvanor. I dag är det tyvärr fortfarande ett sundhetstecken att vara brun. 

Pil uppåt smiley saknas Skyddande ozonskikt i Kalmar län

Indikatorer som följer upp målet