Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Kalmar läns miljömål?

Endast ett av miljökvalitetsmålen bedöms komma att kunna nås fram till år 2020 i Kalmar län. De resterande 11 bedömda miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är enda målet som bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga 11 bedömda miljökvalitetsmål är inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Sammanfattat krävs det fler internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning för hållbara och långsiktiga åtgärder. Det saknas kunskapsunderlag som visar på faktiska förhållanden för många mål. Pågående arbete är svårt att bedöma effekterna av, eftersom utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt. Sist men inte minst krävs det mer resurser och en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt för att miljökvalitetsmålen ska nås.

De miljökvalitetsmål som främst är beroende av internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning är Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Ett bättre kunskapsunderlag krävs för målen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De mål där utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

För de flesta målen krävs stora nationella och regionala satsningar, Det krävs omfattande förändringar i regelverk och stödsystem. Hur det kommande landsbygdsprogrammet utformas har stor betydelse för möjligheterna att nå fler av miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten behöver användas på ett hållbart sätt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Miljöövervakning har de senaste åren signalerat att transporterna av kväve från vattendragen i södra Sverige minskar, en trend som nu också kan skönjas inom vissa avrinningsområden i Kalmar län. Ännu syns dock inga effekter på näringshalterna i havet. Alla länets kustvattenförekomster bedöms ha måttlig eller sämre status, med stor påverkan både från land och från näringsrikt utsjövatten. Under de senaste åren har dock tångens utveckling varit positiv, speciellt i norra länsdelen. Trots en viss återhämtning i länet som helhet så har blåstången överlag inte lika stor utbredning och täckning som när mätningarna startade på 80-talet.

När det gäller arbetet med att bevara och skydda länets naturvärden är arbetet inriktat mot att revidera befintliga skötselplaner och beslut, fortfarande saknas kunskapsunderlag om länets naturvärden och behov av ytterligare skydd i marina miljöer. Tillståndet för Östersjötorsken ser ut att ha förbättrats de senaste åren till följd av god rekrytering och minskat fisketryck, men för utvecklingen i länets kustområde är reproduktionen och förekomsten av abborre och gädda fortfarande låg. Arbetet med att återskapa våtmarker, vandringsvägar och värna kustnära grunda miljöer kommer fortsatt att vara fokus i länet, inom ramen för fiskevårdande åtgärder.

Marin fysisk planering, på både regional och nationell nivå, är en viktig förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet. Just nu pågår arbete med att starta upp en gemensam havsplanering i Sverige. Genomförs de kunskapshöjande projekt som föreslagits inom ramen för havsplanering kan den långsiktiga förvaltningen av marina naturtyper komma att förbättras.

Analys och bedömning

Havsmiljön är fortfarande inte i balans och det finns mycket kvar att göra för att lösa de stora marina miljöproblemen som övergödning, miljögifter och utarmning av fiskbestånden. Omfattande åtgärder har genomförts men de har inte varit tillräckliga, eller ännu inte hunnit ge effekt. För att nå målet krävs stora resurser, och det är nödvändigt att styrmedel utformas med ett uttalat syfte att nå miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen bedömer även i år att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Utvecklingen i miljön är negativ och de insatser som genomförts har inte varit tillräckliga.

Fortsatta åtgärder för att minska transporterna av näringsämnen kommer att behövas. Inom ramen för LOVA har ett flertal projekt som syftar till att minska näringstransporterna till havet genomförts i länet, och Länsstyrelsen är positiv till fortsatta ekonomiska satsningar på LOVA.

För att kunna bevara och utveckla länets kustanknutna kulturmiljöer krävs mer resurser och aktiva åtgärder i form av kunskapsunderlag, planering, skydd, vård och landsbygdsutveckling. För att kunna följa upp preciseringarna och kunna nå målet behöver en nationell och regional kulturmiljöövervakning etableras. Kulturmiljöanslaget behöver också stärkas, bland annat för arbetet med kulturreservat. Som ett led i att nå preciseringen Kulturlämningar under vattnet har Länsstyrelsen nyligen initierat ett regionalt samarbete och projekt kring länets alla vrak, i syfte att bevara och synliggöra dessa miljöer.

Återhämtningstiden för havet är mycket lång, och det kan därför dröja decennier efter 2020 innan åtgärder får den effekt på miljökvalitet som uttrycks inom miljökvalitetsmålet.  Länsstyrelsen bedömer även i år att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. 

Pil uppåt smiley saknas Hav i balans samt levande kust och skärgård i Kalmar län

Indikatorer som följer upp målet