Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Kalmar läns miljömål?

På flera håll har det gjorts många och bra insatser inom miljöområdet under det gångna året. Ändå är det endast Frisk luft som ser ut att kunna nås till 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka, både som särskilda satsningar och integrerat i det vardagliga arbetet hos myndigheter, kommuner och företag.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms regionalt är det endast ett, Frisk luft, som är nära att nås idag och som bedöms kunna nås till år 2020, med beslutade styrmedel. Det har inte gjorts några ändringar i bedömningarna sedan 2014. Även om framsteg har gjorts på flera håll så är effekterna av dessa ännu för små för att göra skillnad i bedömningarna.  

Kalmar län är ett län med höga natur- och kulturmiljövärden och de gröna näringarna är mycket viktiga för länet. Här finns mycket potential om vi lyckas öka medvetenheten om sambanden mellan jord-och skogsbruk, livsmiljö, livsmedel och konsumtion. Genom att arbeta för ökad biologisk mångfald och värna natur– och kulturmiljöer i skog och odlingslandskap gynnas ekosystemtjänster som ökar produktionen samtidigt som friluftsliv och turism kan bli en kompletterande näringsgren i det gröna företagandet. De miljömål som inriktar sig mot biologisk mångfald och natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet visar dock en negativ trend i utvecklingen. Risken är att tillståndet i miljön ytterligare försämras med det nya landsbygdsprogrammet som saknar de stöd som tidigare fanns för skötsel av landskapselement.

För flera mål saknas fortfarande kunskapsunderlag och övervakningar som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för att genomföra åtgärder är otillräckliga.

Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden. Lika viktigt är arbetet med att förändra människors attityder och beteenden. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart.

Det krävs stora förändringar för att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen. Sedan hösten 2015 har länet ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen; ”En hållbar utveckling och god livsmiljö i Kalmar län”, som innehåller 98 åtgärder. Genomför vi dessa och samtidigt fortsätter det miljöarbete som redan pågår har vi tagit ett stort kliv närmare möjligheten att nå miljömålen i länet.

Med åtgärdsprogrammet hoppas vi att det ska bli lättare att gå från ord till handling. Nu startar dialogen med alla aktörer i länet som i sin vardag kan bidra till ett mer konkret miljömålsarbete. Vi hoppas på ett positivt gensvar för att jobba med åt-gärderna från länets kommuner, företag och organisationer – och låt oss göra det tillsammans!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet innebär att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Temperaturmålet innebär att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm koldioxidekvivalenter. Avgörande för att nå målet är internationellt samarbete och insatser i alla länder. En stor del av dagens utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat mer än 100 år framåt i tiden. Om miljökvalitetsmålet kan nås kommer att visa sig först i mitten av detta sekel. År 2050 bör utsläppen av växthusgaser som ett genomsnitt för alla industrialiserade länder ha minskat till ungefär två ton per capita för att därefter minska ytterligare.

Resultat

I ett nationellt och internationellt perspektiv ligger Kalmar län bra till avseende klimatpåverkande utsläpp och förnybar energi. Andelen tillförd förnyelsebar energi i Kalmar län, det vill säga energi från biomassa, vatten, sol eller vind, var 65 procent år 2010 för att sedan stanna av och är idag 62 procent. Kalmar län behöver jobba vidare med att minska sin energianvändning, sina klimatpåverkande utsläpp och öka produktionen av förnybar energi, men det stora arbetet ligger på ett globalt plan.

Under 2015 har Länsstyrelsen lett det samordnande arbetet med länets kommuner via Klimatsamverkan Kalmar län. Den gemensamma handlingsplanen har fastställts till att omfatta arbete med ett av målen i den regionala energi- och klimatstrategin ”NoOil 2030” och klimatneutrala samhällsbetalda resor 2020. Ett omfattande inventeringsarbete har pågått för att identifiera upphandlingskrav, aktörer och uppföljningsformer. Arbetet har kontinuerligt avrapporterats till Klimatkommissionen Kalmar län som är sammansatt av representanter för såväl universitet, näringsliv och offentlighet och leds av Länsstyrelsen och Regionförbundet gemensamt.

Tematiska seminarier i ämnet har hållits vid flera tillfällen. Länsstyrelsen har också tillsammans med Energikontor Sydost anordnat en kommunikationsutbildning för länets kommuner för att på ett digitalt attraktivt sätt synliggöra klimatarbetet för såväl kommun som allmänhet.

Energieffektiviseringen i länets kommuners fastigheter går fortsatt framåt och de kommunala transporterna blir effektivare. En samordnad ansökan till Klimatklivet har genomförts avseende utbyggnad av laddinfrastruktur för både offentlig verksamhet som för allmänheten. Biogasproduktionen har ökat och ytterligare tre produktionsplatser med tillhörande tankställe är under planering. Länsstyrelsen ser därför en positiv utveckling av både energiproduktion och distribution inom förnybara bränslen till transportsektorn. Energiproduktionen från vindkraft ökar något och Kalmar län ligger bland de främsta länen i landet i detta avseende. Den av Regeringen fastställda nivån/planeringsramen för vindkraft passerades redan 2012, vilket är glädjande och det byggs och planeras fortfarande för mycket vindkraft i länet.

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. För att nå målen med energieffektivisering och förnybar energiproduktion krävs ett större regionalt samarbete i sydost mellan regioner och länsstyrelser, framförallt med gemensamma målbilder och finansieringsstöd. Den enskilt största utmaningen finner vi på transportområdet. För att Sverige ska nå målet krävs bland mycket annat krafttag kring transporter på nationell nivå och hur styrmedel fördelas. Utfasningen av fossila bränslen behöver intensifieras. Kalmar Län har goda förutsättningar för att bygga ut både produktion, distribution och infrastruktur för såväl biogas som el som fordonsbränsle. Innovativa affärsmodeller mellan det offentliga och näringslivet är en del av lösningen där vi nu ser flera exempel. Inom hållbar upphandling finns dock fortfarande mycket att utveckla för att bidra till begränsad klimatpåverkan. Detsamma gäller insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

 

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Kalmar län