Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Kalmar läns miljömål?

Endast ett av miljökvalitetsmålen bedöms komma att kunna nås fram till år 2020 i Kalmar län. De resterande 11 bedömda miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är enda målet som bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga 11 bedömda miljökvalitetsmål är inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Sammanfattat krävs det fler internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning för hållbara och långsiktiga åtgärder. Det saknas kunskapsunderlag som visar på faktiska förhållanden för många mål. Pågående arbete är svårt att bedöma effekterna av, eftersom utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt. Sist men inte minst krävs det mer resurser och en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt för att miljökvalitetsmålen ska nås.

De miljökvalitetsmål som främst är beroende av internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning är Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Ett bättre kunskapsunderlag krävs för målen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De mål där utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

För de flesta målen krävs stora nationella och regionala satsningar, Det krävs omfattande förändringar i regelverk och stödsystem. Hur det kommande landsbygdsprogrammet utformas har stor betydelse för möjligheterna att nå fler av miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten behöver användas på ett hållbart sätt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

I ett såväl nationellt som internationellt perspektiv ligger Kalmar län bra till avseende klimatpåverkande utsläpp och förnybar energi. Andelen tillförd förnyelsebar energi i Kalmar län, det vill säga energi från biomassa, vatten, sol eller vind, var 65 procent år 2010. Denna andel bedöms vara bland den högsta i världen. Kalmar län ska naturligtvis jobba vidare med att minska sin energianvändning och sina klimatpåverkande utsläpp, men det stora arbetet ligger på ett globalt plan.

Miljökvalitetsmålet innebär att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Temperaturmålet innebär att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm koldioxidekvivalenter. Avgörande för att nå målet är internationellt samarbete och insatser i alla länder. En stor del av dagens utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat mer än 100 år framåt i tiden. Om miljökvalitetsmålet kan nås kommer att visa sig först i mitten av detta sekel. År 2050 bör utsläppen av växthusgaser som ett genomsnitt för alla industrialiserade länder ha minskat till ungefär två ton per capita för att därefter minska ytterligare.

Resultat

Under 2013 har Länsstyrelsen arbetat intensivt med att etablera arbetsformer för Klimatkommissionen i Kalmar län. Kommissionen är sammansatt av representanter för såväl universitet, näringsliv och offentlighet och leds av Länsstyrelsen och Regionförbundet gemensamt. Kommissionens syfte är att öka takten i arbetet med att uppnå det koldioxidfria samhället, samordna regionens arbete samt finna nya metoder och former för detta. Frågan om vårt klimat i förändring och vad vi kan göra på det lokala och regionala planet har på nytt fått fart i och med de 13 kommunbesök/klimatdialoger som genomförts under hösten 2013. Syftet med dessa besök har varit att dels skapa kunskap hos kommissionens medlemmar, dels att rikta fokus mot utmaningar och insatsområden och inte minst att skaffa ett underlag för prioriteringar för kommissionens arbete under 2014 och framåt.

Länets kommuner är generellt sett bra på att ta hänsyn till klimatfrågan i sin dagliga verksamhet. Länsstyrelsen driver ett projekt kring resandeproblematiken i länets kommuner med syfte att analysera och beskriva åtgärdsförslag för respektive kommun. Utveckling av resfria möten samt samordnad varudistribution och miljöanpassad upphandling är också delar i detta projekt. Energieffektiviseringen i länets kommuners fastigheter går fortsatt starkt framåt och de kommunala transporterna blir effektivare, men mycket återstår fortfarande att göra, inte minst i och med att transporterna totalt sett ökar.

Energiproduktionen från vindkraft ökar stadigt och Kalmar län ligger bland de främsta länen i landet i detta avseende. Den av Regeringen fastställda nivån/planeringsramen för vindkraft passerades redan 2012, vilket är glädjande och det byggs och planeras fortfarande för mycket vindkraft i länet.

Analys

För att nå målet med ovanstående preciseringar krävs internationella bindande avtal och samarbete. Den enskilt största utmaningen finner vi på transportområdet. För att Sverige ska nå målet inom sina egna gränser (här avses att inte bidra med mer utsläpp än vi får geografiskt, per capita eller per produktionsenhet) krävs bland mycket annat krafttag kring transporter på nationell nivå.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Kalmar län

Indikatorer som följer upp målet