Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Kalmar läns miljömål?

Det har gjorts många bra insatser inom miljöområdet det gångna året. Ändå behöver takten och samverkan i åtgärdsarbetet öka, både som särskilda satsningar och integrerat i det vardagliga arbetet hos myndigheter, kommuner och företag.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms regionalt är det endast Frisk luft som kan nås till år 2020, med beslutade styrmedel. Framsteg har gjorts på flera andra håll de senaste åren, men endast för Levande Sjöar och vattendrag har detta medfört en ändring i bedömningen genom att utvecklingen ändrats från negativ till neutral.

En av länets största utmaningar är att säkra tillgången på vatten, vilket blev tydligt under årets vattenbrist på Öland och fastlandet. Vattenbrist påverkar flera miljökvalitetsmål och åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet är viktigt ur flera aspekter; dricksvattenförsörjning, minskat näringsläckage och biologisk mångfald är några. En regional grupp för gemensam styrning och samverkan har skapats för att ta ett helhetsgrepp och hitta långsiktiga lösningar på problematiken.

En utmaning med länets djurtäthet är övergödningen av Östersjön. Djuren gynnar däremot landskapets höga natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden. Och de behövs då Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv visar en negativ utvecklingstrend. Risken är att tillståndet i miljön försämras ytterligare med förändringar i det nya landsbygdsprogrammet och nedläggning av mjölkgårdar.

Livsmedelsproduktionen är viktig för länet och det finns möjligheter till utveckling som kan gynna flera miljökvalitetsmål. Länets livsmedelsstrategi innebär bland annat att det skapas en plattform för forskning, innovationer och livsmedelsutveckling med proteiner i fokus, inte minst vegetabiliska.

I vårt skogslän finns både tradition, förutsättningar och forskning för byggande i trä, en möjlighet när många nya bostäder ska byggas. Det är viktigt att de byggs på ett sätt som är hållbart ur klimat-och energisynpunkt och ett långsiktigt perspektiv på människors hälsa, med allt var det innebär att bevara och utveckla kulturmiljöer och stadsnära skogar, grönstråk, låga bullernivåer och god luft.

Byggandet av det hållbara samhället innefattar många krockar mellan miljökvalitetsmålen men också med andra samhällsintressen. Vi tror att bred samverkan, kunskap och nationella styrmedel är viktiga delar för att överbrygga dessa och hitta en hållbar väg framåt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Arbetet med begränsad klimatpåverkan i länet tenderar att flyttas från det offentliga till det privata. I allt större utsträckning har näringslivet tagit ett större ansvar för att begränsa klimatpåverkan. Landstinget och flera kommuner arbetar framgångsrikt och  systematiskt med att genomföra sina energi- och klimatstrategier. Ett arbetssätt som nu börjar tas efter av näringslivet där flera åtgärder har fått stöd av klimatklivet inom energieffektivisering.

Under 2016 har Länsstyrelsen samordnat länets kommuner via Klimatsamverkan Kalmar län där tjänstemän från kommuner och landsting deltar. En särskild satsning har gjorts på biogasområdet där Länsstyrelsen via en regional biogassamordnare har arrangerat flera möten mellan aktörer. En nationell samordnare av biogas är önskvärd för gemensamma målbilder och finansieringsstöd.

Omställningen av de samhällsbetalda resorna i kommunerna för att bli klimatneutrala 2020 går vidare i enlighet med den regionala strategin om fossilfri region 2030. Transportfrågan och användning av lokal förnybar energi har stor prioritet där bland annat kollektivtrafiken i länet från 2017 ska drivas till 100 procent förnybara bränslen där biogas utgör 65 procent. Samtliga kommuner i länet har fått stöd från klimatklivet för att bygga upp en laddinfrastruktur och över 150 laddstationer kommer att placeras ut i länet. Flera kommuner aviserar en kraftig ökning av elfordon inom verksamheten.

Energieffektiviseringsarbetet i företag har fått ökad nationell satsning och tre projekt startar under 2016 under ledning av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen. Projekten pågår fram till 2019. Därtill finns stöd och rådgivning från landsbygdsprogrammet för att minska jordbrukets klimatutsläpp. Under 2016 har sex djurgårdar fått rådgivning genom ”klimatkollen” och fyra fått energirådgivning. Därtill har 98 rådgivningar genomförts hos lantbrukare, där åtgärder tagits upp som gynnar begränsad klimatpåverkan.

Energiproduktionen från vindkraft ökar något och den av regeringen fastställda nivån/planeringsramen för vindkraft passerades redan 2012 i länet.

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. För att nå de regionala och nationella målen med energieffektivisering och förnybar energiproduktion krävs ett större regionalt samarbete i Sydost mellan regioner, länsstyrelser, kommuner, energikontor och andra företagsfrämjande organisationer framförallt med att samordna insatser som riktas till samma målgrupper. Det tvärsektoriella arbetet behöver förbättras.

Länsstyrelsen kommer att erbjuda utbildning i energismart byggande för kommunernas bygglovspersonal genom någon av de utbildningssatsningar som görs nationellt. Länsstyrelsen kommer också under 2017 att ha särskild prioritering på granskning och rådgivning ur energi- och klimatområdet för kommunernas översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

För att Sverige ska nå sitt mål om fossilfrihet krävs krafttag kring transporter på nationell nivå och hur styrmedel fördelas. Utfasningen av fossila bränslen behöver intensifieras. Här kan basfinansiering av kommunala tjänster göra stor lokal och regional skillnad.

Inom hållbar upphandling hos offentliga aktörer finns fortfarande mycket att utveckla för att bidra till begränsad klimatpåverkan. Detsamma gäller insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.