Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Kalmar läns miljömål?

Endast ett av miljökvalitetsmålen bedöms komma att kunna nås fram till år 2020 i Kalmar län. De resterande 11 bedömda miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är enda målet som bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga 11 bedömda miljökvalitetsmål är inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Sammanfattat krävs det fler internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning för hållbara och långsiktiga åtgärder. Det saknas kunskapsunderlag som visar på faktiska förhållanden för många mål. Pågående arbete är svårt att bedöma effekterna av, eftersom utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt. Sist men inte minst krävs det mer resurser och en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt för att miljökvalitetsmålen ska nås.

De miljökvalitetsmål som främst är beroende av internationella överenskommelser med skärpta regler och strängare lagstiftning är Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Ett bättre kunskapsunderlag krävs för målen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

De mål där utvecklingen i vissa miljöer går för långsamt är Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

För de flesta målen krävs stora nationella och regionala satsningar, Det krävs omfattande förändringar i regelverk och stödsystem. Hur det kommande landsbygdsprogrammet utformas har stor betydelse för möjligheterna att nå fler av miljökvalitetsmålen. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten behöver användas på ett hållbart sätt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

I ett nationellt och internationellt perspektiv ligger Kalmar län bra till avseende klimatpåverkande utsläpp och förnybar energi. Andelen tillförd förnyelsebar energi i Kalmar län, det vill säga energi från biomassa, vatten, sol eller vind, var 65 procent år 2010. Denna andel bedöms vara bland den högsta i världen. Kalmar län ska naturligtvis jobba vidare med att minska sin energianvändning och sina klimatpåverkande utsläpp, men det stora arbetet ligger på ett globalt plan.

Miljökvalitetsmålet innebär att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Temperaturmålet innebär att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm koldioxidekvivalenter. Avgörande för att nå målet är internationellt samarbete och insatser i alla länder. En stor del av dagens utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat mer än 100 år framåt i tiden. Om miljökvalitetsmålet kan nås kommer att visa sig först i mitten av detta sekel. År 2050 bör utsläppen av växthusgaser, som ett genomsnitt för alla industrialiserade länder, ha minskat till ungefär två ton per capita för att därefter minska ytterligare.

Resultat

Under 2014 har Länsstyrelsen arbetat intensivt med att etablera arbetsformer för Klimatkommissionen i Kalmar län. Kommissionen är sammansatt av representanter för såväl universitet, näringsliv och offentlighet och leds av Länsstyrelsen och Regionförbundet. Kommissionens syfte är att öka takten i arbetet med att uppnå det fossilfria samhället, samordna regionens arbete samt finna nya metoder och former för detta. En gemensam webbplattform har skapats där de gemensamma projekten bedrivs inom energi, begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning. Det är också en mötesplats och ett internt forum för aktörerna från kommuner, Länsstyrelse, Regionförbund och det regionala energikontoret för att skapa bättre samverkan och ökad transparens.

Länets kommuner är generellt sett bra på att ta hänsyn till klimatfrågan i sin verksamhet. Länsstyrelsen avslutade under 2014 ett projekt kring samordnad varudistribution, reseanalyser av arbetsresor samt resfria möten tillsammans med länets kommuner. Syftet var att analysera och beskriva åtgärdsförslag för respektive kommun. Flera kommuner har nu börjat implementera resultaten. Energieffektiviseringen kommunala fastigheter går fortsatt framåt och de kommunala transporterna blir effektivare. Fortfarande återstår dock mycket att göra, inte minst i mindre kommuner med lägre personalresurser och andra begränsningar. En regional strategi för biogas har tagits fram som på sikt kommer att bidra till ökad produktion av fossilfria fordonsbränslen.

Energiproduktionen från vindkraft ökar och Kalmar län ligger bland de främsta länen i landet i detta avseende. Den av Regeringen fastställda nivån för vindkraft passerades redan 2012. Det byggs och planeras fortfarande för ytterligare vindkraft i länet.

Analys

För att nå målet med ovanstående preciseringar krävs internationellt bindande avtal och samarbete. Den enskilt största utmaningen finner vi på transportområdet. För att Sverige ska nå målet inom sina egna gränser (här avses att inte bidra med mer utsläpp än vi får geografiskt, per capita eller per produktionsenhet) krävs bland mycket annat krafttag kring transporter på nationell nivå. Kalmar Län har goda förutsättningar för att bygga ut både produktion, distribution och infrastruktur för såväl biogas som el och fordonsbränsle. På lokal nivå behöver det dock utvecklas fler dynamiska energitjänster för mindre projekt inom framför allt energieffektivisering. Grön upphandling är ett område där det fortfarande finns mycket att göra för att bidra till begränsad klimatpåverkan. Det är också viktigt att energihushållningsfrågan kopplad till byggandet kommer igång i länet, i synnerhet som det nu finns beslut om en stark nationell satsning på bostadsbyggande.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Kalmar län

Indikatorer som följer upp målet