Generationsmålet

Når vi Kronobergs läns miljömål?

Inga miljökvalitetsmål bedöms kunna nås i Kronobergs län till år 2020. Ett mål – God bebyggd miljö – är nära att nås. Ytterligare effektivare styrmedel och åtgärder behöver tas fram för att komma längre i miljöarbetet.

Utvecklingen är positiv för Frisk luft och Skyddande ozonskikt även om mer kan och måste göras.

Utvecklingen är neutral för Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och God bebyggd miljö. Trots fokus på klimatet och på fossilbränslefritt län ökar både transporternas utsläpp av växthusgaser och dess påverkan på luftkvaliteten. Intensifierat skogsbruk, tillsammans med otillräckliga anslag för skydd av skog, missgynnar den biologiska mångfalden. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt högre takt än nu. Tillgängligheten till service på landsbygden försämras även om fler får tillgång till bredband efterhand. Nya järnvägsstationer på mindre orter förbättrar möjligheten att pendla med tåg.

Utvecklingen är oklar för Säker strålmiljö.

Utvecklingen är negativ för Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Minskande, otillräckliga anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta miljösynder. Nya ämnen/kemikalier kan innebära okända risker för människors hälsa. Höga kvicksilverhalter i länets vatten innebär att god kemisk status inte nås. Det läcker fortfarande näringsämnen från alltför många enskilda avlopp och från jordbruksmarken. Stora insatser behövs för att restaurera våtmarker, limniska miljöer och minska övergödningen. Ökande humushalter i sjöar och vattendrag anses numera vara en återgång till det normala och ett resultat av minskande svaveldeposition. Antalet betesdjur och arealen jordbruksmark minskar, liksom de naturliga gräsmarkerna och slåtterängarna. Det finns inget ekonomiskt incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker. Inget tyder på att antalet rödlistade arter minskar i länet.

Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljömålssidor

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Generationsmålet