Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Når vi Kronobergs läns miljömål?

Inga miljökvalitetsmål bedöms kunna nås i Kronobergs län till år 2020. Två mål – Frisk luft och God bebyggd miljö – är nära att nås. Skärpt lagstiftning samt fler och effektivare styrmedel behövs för att komma längre i miljöarbetet. Framtagna åtgärder måste genomföras.

Utvecklingen är positiv för Skyddande ozonskikt och Levande skogar även om mer kan och måste göras.

Utvecklingen är neutral för Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

Det behövs fortsatt minskade utsläpp av klimatgaser. Transportvanor och konsumtionsmönster måste ändras. Positiva förändringar, som återhämtning från försurningen, skapar nya problem i ytvattentäkter genom humustillförsel. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt högre takt. Övergödningen från enskilda avlopp och jordbruksmark, måste minska. Tillgängligheten till service (livs- och drivmedel) på landsbygden är dålig men alltfler får efterhand tillgång till bredband.

Utvecklingen är oklar för Säker strålmiljö.

Utvecklingen är negativ för Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Otillräckliga och i realiteten minskande anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta gamla miljösynder. Nya ämnen innebär okända risker för människors hälsa. Information om att solvanor behöver ändras tycks inte nå fram. Bristande hänsyn i jord- och skogsbruk samt otillräckliga anslag för skydd och skötsel missgynnar den biologiska mångfalden. Våtmarker och limniska miljöer behöver restaureras. Mjölkbönderna, betesdjuren, jordbruksmarken, de naturliga gräsmarkerna, slåtterängarna och variationen i landskapet minskar, särskilt i skogsbygden. Det saknas tillräckliga ekonomiska incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker. Sammantaget utarmas kulturmiljöer samt växt- och djurlivet.

Länk till: Länsstyrelsen i Kronobergs läns miljömålssidor

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Storslagen fjällmiljö