Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. Däremot, trots ett aktivt och långsiktigt åtgärdsarbete för att nå målen, bedöms de övriga målen inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Av de mål som inte kommer att nås till 2020 utmärker sig Bara naturlig försurning i Jönköpings län. Trots en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar är sjöar, vattendrag och marker fortfarande försurade. En stor del av de försurande utsläppen kommer från utlandet. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå miljökvalitetsmålet krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

Trots att många miljökvalitetsmål bedöms som svåra att nå så pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Ett exempel är att Jönköpings län restaurerar stora arealer utdikade våtmarker i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare anlägger våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker som helhet blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

För att det ska vara möjligt att nå målen behövs ökade resurser för att kunna genomföra fler nödvändiga åtgärder. Anslagen för biologisk mångfald har de senaste åren minskat, vilket påverkar möjligheterna att nå Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Flera miljökvalitetsmål är beroende av skärpta internationella och nationella styrmedel och åtgärder, det gäller framförallt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser i samhället: myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen under senare år utvecklat samverkansformerna och bland annat sedan år 2011 bildat Klimatrådet. Klimatrådet är ett samverkansorgan med företrädare för offentliga och privata aktörer. Klimatrådet leds av Länsstyrelsen med Landshövdingen som ordförande och arbetar för att nå visionen om att länet ska bli ett plusenergilän 2050. Vi ser att arbetet inom Klimatrådet bidrar till att nå Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det finns ett antal förorenade grundvattenmagasin i länet. I ett par pågår det sanering, vilket är en dyr och komplicerad process. Under de senaste åren har grundvattenfrågan lyfts, inte minst på grund av EU:s ramdirektiv för vatten. Det minskar risken för att nya grundvattenförekomster förorenas, men resurser saknas för att arbetet ska ske effektivt.

Grundvatten är en viktig resurs för vår vattenförsörjning. I Jönköpings län fanns det, under år 2013, 101 allmänna grundvattentäkter varav 80 har fastställda vattenskyddsområden1. Det är en ökning med två områden jämfört med året innan. Vattenskyddsområden är områden med specialbestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på kort och lång sikt. Det innebär till exempel särskilda regler om kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. I dagsläget pågår arbete med att fastställa eller revidera vattenskyddsområden i alla länets kommuner. På grund av resursbrist tar det dock lång tid och inga nya vattenskyddsområden fastställdes av Länsstyrelsen under år 2014. De flesta av länets vattenskyddsområden är gamla och bildades enligt den gamla vattenlagen. Det finns därför ett stort behov av att se över och uppdatera dem.

Länet bedöms i dagsläget inte ha några större problem med tillgången på grundvatten. Fyra nivåmätare har under år 2014 placerats ut för att ge en tydligare bild över grundvattennivåernas variation i länet. Arbetet ingår i Länsstyrelsens nya miljöövervakningsprogram2.

Under år 2014 har Länsstyrelsen i samverkan med flera aktörer tagit fram ett åtgärdsprogram för att klara anpassningen till ett förändrat klimat. Programmet innehåller tre åtgärder med koppling till grundvatten och dricksvattenförsörjning.

Grundvattnets kvalitet och god kemisk vattenstatus

De föroreningar som har uppmätts i grundvattnet i Jönköpings län är främst rester av bekämpningsmedel och nitrat. Fem av länets 209 grundvattenförekomster bedöms ej uppnå god kemisk status enligt EUs vattendirektiv. De fem har problem med bland annat halter av PAH, arsenik, trikloretylen, trikloreten, nitrat eller bekämpningsmedel. Jämfört med den förra bedömningen från år 2010 är det fyra grundvattenförekomster som vid bedömningen år 2014 bedöms ha en högre status. Orsakerna är sanering av ett förorenat område, att ett förorenat område visat sig inte påverka en grundvattenförekomst samt förändringar i expertbedömningar. Det finns idag stora kunskapsluckor om hur läget ser ut i länet eftersom provtagningarna är få. För att bedöma riskerna för att grundvattnet inte kommer klara gränsvärdena i vattendirektivet utgår man därför från om det finns kända föroreningsrisker i nära anslutning till grundvattenförekomsterna, till exempel industrier som använder mycket kemikalier. Inom vattenförvaltningen har man bedömt att 52 grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god status till år 20213. Miljökvalitetsmålet omfattar dock allt grundvatten och inte bara det som man jobbar med i vattenförvaltningen.

Flera saneringar av områden med förorenat grundvatten pågår eller har genomförts i länet. Bland annat i Grimstorp, i Nässjö kommun, där arsenik och PAH från en impregneringsanläggning har förorenat grundvattnet. Genom grundvattnet har sedan föroreningarna spridit sig vidare ner mot Lillesjön och vidare ut i Emån. Saneringen av området slutfördes år 2013 och uppföljningen av effekten av saneringen pågår.

Analys och bedömning

Viktiga lagar som styr skyddet av grundvattnet finns inom miljöbalken och plan- och bygglagen. Flera av de befintliga lagarna och reglerna används inte i tillräckligt stor utsträckning. De största anledningarna till detta är att kunskap och resurser saknas. Bland annat tar det idag lång tid innan vattenskyddsområden fastställs på grund av resursbrist hos kommunerna och Länsstyrelsen. Vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa en säker vattenförsörjning.

Den regionala vattenförsörjningsplanen sänds på remiss under hösten 2014 och beslut väntas innan årsskiftet. Alla länets kommuner har varit delaktiga i framtagandet av planen. Länsstyrelsens förhoppning är att den regionala planen ska vara ett stöd för kommunerna när de tar fram lokala vattenförsörjningsplaner. Tre kommuner i länet har aktuella lokala vattenförsörjningsplaner i dagsläget. En del kommuner tar in frågan i sina vatten- och avloppsplaner. Det finns ingen aktuell materialförsörjningsplan för länet.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. En anledning till det är att endast ett fåtal av grundvattenmagasinen i länet är provtagna. Det är därför svårt att få en klar bild av hur stort problemet med förorenat grundvatten är. Den information som finns kommer ofta från vattentäkter, medan situationen i övriga grundvattenmagasin ofta är okänd. En viktig del av arbetet med EUs vattendirektiv (vattenförvaltningen) är att kartlägga situationen i länet. Det pågår därför provtagning för att täcka kunskapsluckorna. Under år 2014 har sju källor provtagits som en del i kunskapsinsamlingen. Ingen utav källorna hade provtagits tidigare.

Målet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Generellt sett är kvaliteten och tillgången på grundvatten god i länet. Det finns dock problem med förorenat grundvatten på sina håll. Eftersom omsättningstiden är lång och sanering är en dyr och tidsödande process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. Det finns även en risk att förorenade områden och pågående verksamheter fortsätter att förorena grundvattnet.

Referenser

1. Miljömålsportalen, indikatorn ”Vattenskyddsområden”

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:23. Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020. Programområde Sötvatten, delprogram Källor

3. www.viss.se

 

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Jönköpings län

Indikatorer som följer upp målet