Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. Trots ett aktivt och långsiktigt åtgärdsarbete för att nå målen, bedöms de övriga målen inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå Bara naturlig försurning krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

I länet pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Till ett exempel har stora arealer utdikade våtmarker restaurerats i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare får ersättning för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

Utvecklingen i miljön är neutral för Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Myllrande våtmarker medan den är negativ för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Åtgärdsarbetet för dessa mål kan komma att utvecklas om anslagen för biologisk mångfald ökar. Flera miljökvalitetsmål är beroende av skärpta internationella och nationella styrmedel och åtgärder, det gäller framförallt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen under senare år utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet år 2011. Klimatrådet är ett samverkansorgan med företrädare för offentliga och privata aktörer. Klimatrådet leds av Länsstyrelsen med Landshövdingen som ordförande och arbetar för att nå visionen om att länet ska bli ett plusenergilän år 2050. Vi ser att arbetet inom Klimatrådet bidrar till att nå Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det finns ett antal förorenade grundvattenmagasin i länet. I ett par pågår det sanering, vilket är en dyr och komplicerad process. Under de senaste åren har grundvattenfrågan lyfts, inte minst på grund av EU:s ramdirektiv för vatten. Det minskar risken för att nya grundvattenförekomster förorenas, men resurser saknas för att arbetet ska ske effektivt.

Grundvatten är en viktig resurs för vår vattenförsörjning. I Jönköpings län fanns det 98 allmänna grundvattentäkter under år 2014, varav 20 saknar fastställda vattenskyddsområden. De grundvattentäkter som saknar vattenskyddsområden försörjer dock få personer. Skyddade grundvattentäkter i Jönköpings län står för 99 procent av allt grundvattenuttag (1). Trots detta bör alla allmänna grundvattentäkter ha vattenskyddsområde.  Vattenskyddsområden är områden med specialbestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på kort och lång sikt. Det innebär till exempel särskilda regler om kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. Arbete pågår med bildande/revidering av 20 vattenskyddsområden i länet. Fyra av dessa vattenskyddsområden har varit ute på remiss under år 2015. Inga områden fastställdes dock under året men ett område upphävdes. De flesta av länets vattenskyddsområden är gamla och bildades enligt den gamla vattenlagen. Det finns därför ett stort behov av att se över och uppdatera dem.

Länet bedöms i dagsläget inte ha några större problem med tillgången på grundvatten. Fyra nivåmätare har placerats ut under år 2014 för att ge en tydligare bild över grundvattennivåernas variation i länet. För att utöka nätet placeras ytterligare fyra mätare ut under hösten 2015. Arbetet ingår i Länsstyrelsens nya miljöövervakningsprogram (2).

I åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat (3), som började gälla vid årsskiftet 2014/2015 ingår det tre åtgärder med koppling till grundvatten och dricksvattenförsörjning.

Grundvattnets kvalitet och god kemisk vattenstatus

De föroreningar som har uppmätts i grundvattnet i Jönköpings län är främst rester av bekämpningsmedel och nitrat. Fem av länets 209 grundvattenförekomster bedöms ej uppnå god kemisk status enligt EUs vattendirektiv. De fem har bland annat problem med  halter av PAH, arsenik, trikloretylen, trikloreten, nitrat eller bekämpningsmedel. Jämfört med den förra bedömningen från år 2010 är det fyra grundvattenförekomster som vid bedömningen år 2014 bedöms ha en högre status. Orsakerna är sanering av ett förorenat område, att ett förorenat område visat sig inte påverka en grundvattenförekomst samt förändringar i expertbedömningar. Det finns idag stora kunskapsluckor om hur läget ser ut i länet eftersom provtagningarna är få. För att bedöma riskerna för att grundvattnet inte kommer klara gränsvärdena i vattendirektivet utgår man därför från om det finns kända föroreningsrisker i nära anslutning till grundvattenförekomsterna, till exempel industrier som använder mycket kemikalier. Inom vattenförvaltningen har man bedömt att 52 grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god status till år 2021 (4). Miljökvalitetsmålet omfattar allt grundvatten och inte bara det som man jobbar med i vattenförvaltningen.

Det pågår eller har genomförts flera saneringar av områden med förorenat grundvatten i länet. Bland annat i Grimstorp, i Nässjö kommun, där arsenik och PAH från en impregneringsanläggning har förorenat grundvattnet. Genom grundvattnet har sedan föroreningarna spridit sig vidare ner mot Lillesjön och vidare ut i Emån. Saneringen av området slutfördes år 2013 och uppföljningen av effekten av saneringen pågår.

Analys och bedömning

Viktiga lagar som styr skyddet av grundvattnet finns inom miljöbalken och plan- och bygglagen. Flera av de befintliga lagarna och reglerna används inte i tillräckligt stor utsträckning. De största anledningarna till detta är att kunskap och resurser saknas.

En regional vattenförsörjningsplan blev klar under hösten 2015 (5). Alla länets kommuner har varit delaktiga i framtagandet av planen. Länsstyrelsens förhoppning är att den regionala planen ska vara ett stöd för kommunerna när de tar fram lokala vattenförsörjningsplaner. Tre kommuner i länet har aktuella lokala vattenförsörjningsplaner i dagsläget. En del kommuner tar in frågan i sina vatten- och avloppsplaner. Det finns ingen aktuell materialförsörjningsplan för länet. Ett problem för målets uppfyllande är att det tar mycket lång tid innan vattenskyddsområden tas fram och fastställs. Vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa en säker vattenförsörjning.

Under året har arbete påbörjats med att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för vattnets miljömål, däribland Grundvatten av god kvalitet. Åtgärdsprogrammet kommer att börja gälla från år 2017.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. En anledning till det är att endast ett fåtal av grundvattenmagasinen i länet är provtagna. Det är därför svårt att få en klar bild av hur stort problemet med förorenat grundvatten är. Den information som finns kommer ofta från vattentäkter, medan situationen i övriga grundvattenmagasin ofta är okänd. En viktig del av arbetet med EUs vattendirektiv (vattenförvaltningen) är att kartlägga situationen i länet. Det pågår därför provtagning för att täcka kunskapsluckorna. Under år 2015 har sex källor provtagits som en del i kunskapsinsamlingen. Två källor är trendstationer, två omdrevsstationer och två är källor som inte har provtagits tidigare.

Målet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Generellt sett är kvaliteten och tillgången på grundvatten god i länet. Det finns dock problem med förorenat grundvatten på sina håll. Eftersom omsättningstiden är lång och sanering är en dyr och tidsödande process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. Det finns även en risk att förorenade områden och pågående verksamheter fortsätter att förorena grundvattnet.

Referenser

1. Miljömålsportalen, indikatorn ”Vattenskyddsområden” (under Grundvatten av god kvalitet)

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:23. Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020. Programområde Sötvatten, delprogram Källor

3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:27. Anpassning till ett förändrat klimat. Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län.

4. www.viss.lansstyrelsen.se

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande nr 2015:31. Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Jönköpings län