Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, av de mål som bedöms på regional nivå, som är nära att nås till år 2020 och det är Grundvatten av god kvalitet. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men det krävs ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder för att nå Bara naturlig försurning. Det gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Även om miljömålen inte kommer att nås till 2020 så är utvecklingstrenden för miljön i Jönköpings län positiv för två av målen: Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det beror på att nedfallet av försurande ämnen har minskat och på de insatser som har gjorts för att minska orsakerna till övergödning.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Stora arealer utdikade våtmarker har restaurerats i några skyddade områden och flera våtmarker har anlagts i odlingslandskapet. Utvecklingen för Myllrande våtmarker blir ändå neutral eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas funktioner ska behållas.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner. Positivt är den naturvårdssatsning som skett där anslagen har ökat med 73 procent och skapat bättre förutsättningar än under hela miljömålsperioden att åstadkomma resultat.

Miljömålen kräver engagemang från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner. Länsstyrelsen har utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet och samverkansrådet för biologisk mångfald.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Däremot så redovisas resultat och analys på regional nivå för dessa mål.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

 

Åtgärder på regional nivå

  • Trafikverket har genomfört åtgärder längs med vägavsnitt för att minska konsekvenserna för vattenskyddsområden efter olycka
  • Länsstyrelsen har tagit beslut om ett nytt vattenskyddsområde i Dykärr, Habo kommun

 Åtgärder kommunal nivå

  • Flera kommuner jobbar med att ta fram underlag för vattenskyddsområden

 Åtgärder näringsliv

  • Sanering av förorenat grundvatten i Vaggeryds kommun

Det finns ett antal förorenade grundvattenmagasin i länet. I ett par pågår det sanering, vilket är en dyr och komplicerad process. Under de senaste åren har grundvattenfrågan lyfts, inte minst på grund av EUs ramdirektiv för vatten. Det minskar risken för att nya grundvattenförekomster förorenas, men resurser saknas för att arbetet ska ske effektivt.

Grundvatten är en viktig resurs för vår vattenförsörjning. I Jönköpings län fanns det 99 allmänna grundvattentäkter under år 2014, varav 21 saknar vattenskyddsområde. De som saknar vattenskyddsområden försörjer få personer men alla allmänna täkter bör ha vattenskyddsområde. Skyddade grundvattentäkter i Jönköpings län står för 98 procent av allt grundvattenuttag1. Vattenskyddsområden är områden med specialbestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på kort och lång sikt. Det innebär till exempel särskilda regler om kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. Arbete pågår med bildande/revidering av cirka 20 vattenskyddsområden (även ytvatten) i länet. Ett område beslutades under år 2016. De flesta av länets vattenskyddsområden är gamla och kan behöva uppdateras.

En regional vattenförsörjningsplan blev klar under hösten 20152. Alla länets kommuner har varit delaktiga i framtagandet av planen. Tre kommuner i länet har aktuella lokala vattenförsörjningsplaner i dagsläget. Det finns ingen aktuell materialförsörjningsplan för länet.

Under år 2016 var det rekordlåga grundvattennivåer, särskilt i de östra delarna av länet. Länsstyrelsen och kommunerna har fått in rapporter om att cirka 100 enskilda brunnar har sinat. Det faktiska antalet lär vara mycket större då inte alla kommer myndigheterna till kännedom. Räddningstjänsternas arbetsbelastning har ökat markant under perioden eftersom många enskilda hushåll har varit i behov av vattentransporter.

Åtta nivåmätare är utplacerade för att ge en tydligare bild över grundvattennivåernas variation i länet. Fler stationer lär tillkomma. Arbetet ingår i ett regionalt miljöövervakningsprogram3.

I åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat4 ingår tre åtgärder med koppling till grundvatten och dricksvattenförsörjning. Dessa handlar om torka. Ett nytt regionalt åtgärdsprogram för vattnets miljömål, däribland Grundvatten av god kvalitet kommer att börja gälla från år 2017.

År 2016 fanns 45 tillståndspliktiga grustäkter i drift i Jönköpings län. Ingen ny grustäkt har öppnats under år 2016. En grustäkt har avslutats.

Grundvattnets kvalitet och god kemisk vattenstatus

De föroreningar som har uppmätts i grundvattnet i Jönköpings län är främst rester av bekämpningsmedel och nitrat. Fem av länets 209 grundvattenförekomster bedöms ej uppnå god kemisk status enligt EUs vattendirektiv. De fem har bland annat problem med halter av PAH, arsenik, trikloretylen, nitrat eller bekämpningsmedel. Det finns idag stora kunskapsluckor om hur läget ser ut i länet eftersom provtagningarna är få. För att bedöma riskerna för att grundvattnet inte kommer klara gränsvärdena i vattendirektivet utgår man därför från om det finns kända föroreningsrisker i nära anslutning till grundvattenförekomsterna, till exempel industrier som använder mycket kemikalier. Inom vattenförvaltningen har man bedömt att 52 grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god status till år 20215. Miljökvalitetsmålet omfattar dock allt grundvatten och inte bara det som ingår i vattenförvaltningen.

Det pågår eller har genomförts flera saneringar av områden med förorenat grundvatten i länet. I Värnamo stad pågår sanering av före detta Värnamotvätten. Saneringsåtgärden sker i flera steg vilket bland annat innebär att man pumpar upp och renar grundvatten samt stimulerar bakterier till naturlig nedbrytning av föroreningen i marken. Åtgärdar bland annat risken för försämrad dricksvattenkvalitet i den kommunala vattentäkten. Kommunen är huvudman för projektet som finansieras av statliga bidrag och kommunen.

I Hillerstorp pågår en mindre saneringsåtgärd där uppumpat grundvatten renas från klorerade alifatiska kolväten. Åtgärden pågår i väntan på att den huvudsakliga föroreningen på anslutande fastighet saneras.

Analys och bedömning

Målet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Generellt sett är kvaliteten på grundvatten god i länet. Det finns dock problem med förorenat grundvatten på sina håll. Eftersom omsättningstiden är lång och sanering är en dyr och tidsödande process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. Det finns även en risk att förorenade områden och pågående verksamheter fortsätter att förorena grundvattnet. De ovanligt låga grundvattennivåerna under år 2016 kan innebära att åtgärder inom grundvattenuttag och bildande på sikt kan bli aktuella.

Viktiga lagar som styr skyddet av grundvattnet finns inom miljöbalken och plan- och bygglagen. Flera av de befintliga lagarna och reglerna används inte i tillräckligt stor utsträckning. De största anledningarna till detta är att kunskap och resurser saknas.

Om dricksvattenutredningen, som har varit ute på remiss, antas kan det innebära att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet förbättras.

Ett problem för målets uppfyllande är att det tar mycket lång tid innan vattenskyddsområden tas fram och fastställs. Vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa en säker vattenförsörjning.

En anledning till att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön är att få grundvattenmagasin i länet är provtagna. Det är därför svårt att få en klar bild av hur stort problemet med förorenat grundvatten är. Det pågår därför provtagning för att täcka kunskapsluckorna. Under år 2016 har fem källor provtagits som en del i kunskapsinsamlingen.

Referenser

1. Miljömålsportalen, indikatorn ”Vattenskyddsområden” (under Grundvatten av god kvalitet)

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande nr 2015:31. Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 

3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:23. Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020. Programområde Sötvatten, delprogram Källor

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:27. Anpassning till ett förändrat klimat. Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län.

5. www.viss.lansstyrelsen.se