Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms ett mål, Grundvatten av god kvalitet, som nära att nås till år 2020 medan övriga mål inte kommer att kunna nås till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms enbart på nationell nivå.

Grundvatten av god kvalitet är nära att nås och resterande tio miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020. Bedömningen av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län är samma som föregående år.

Av de mål som inte kommer att nås till år 2020 utmärker sig Bara naturlig försurning i Jönköpings län. Trots en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar är sjöar, vattendrag och marker fortfarande försurade. En stor del av de försurande utsläppen kommer från utlandet. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå miljökvalitetsmålet krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

Trots att många miljökvalitetsmål bedöms som svåra att nå så pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Jönköpings län restaurerar stora arealer utdikade våtmarker i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare anlägger våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker som helhet blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

För att det ska vara möjligt att nå målen behövs ökade resurser för att kunna genomföra fler åtgärder. Minskade anslag för biologisk mångfald påverkar möjligheterna att nå Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Utvecklingen för de gröna målen blir ännu mer negativ om det blir verklighet av förslaget om neddragningar inom Landsbygdsprogrammet.

Det krävs stora insatser från alla nivåer i samhället- myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner. En del miljökvalitetsmål är även beroende av internationella åtgärder, det gäller framförallt åtgärder som minskar utsläpp och påverkar till exempel Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det finns ett flertal förorenade grundvattenmagasin i länet. I ett par pågår det sanering, vilket är en dyr och komplicerad process. Under de senaste åren har grundvattenfrågan lyfts, inte minst på grund av EU:s ramdirektiv för vatten. Det minskar risken för att nya grundvattenförekomster förorenas, men resurser saknas för att arbetet ska ske effektivt.  

Grundvatten är en viktig resurs för vår vattenförsörjning. I Jönköpings län finns det 100 allmänna grundvattentäkter varav 78 har fastställda vattenskyddsområden (indikatorn vattenskyddsområden). Vattenskyddsområden är områden med specialbestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på kort och lång sikt. Det innebär till exempel särskilda regler om kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. I dagsläget pågår arbete med att fastställa vattenskyddsområden i alla länets kommuner, med undantag för en kommun. På grund av resursbrist tar det dock lång tid och inga nya vattenskyddsområden fastställdes av Länsstyrelsen under år 2013. Länsstyrelsen har under slutet av år 2013 ökat sina insatser för att minska handläggningstiden för fastställande av vattenskyddsområden. De flesta av länets vattenskyddsområden är gamla och bildades enligt den gamla vattenlagen. Det finns därför ett stort behov av att se över och uppdatera dem.

Länet bedöms i dagsläget inte ha några större problem med tillgången på grundvatten. Under hösten år 2013 har dock grundvattennivåerna sjunkit till en mycket låg nivå på flera håll i länet på grund av torka.

Det finns en arbetsgrupp i länet som jobbar med att ta fram ett åtgärdsprogram för att lindra påverkan av klimatförändringarna. En del av det arbetet är att titta på grundvatten och vattenförsörjningen i ett förändrat klimat. I arbetsgruppen sitter bland andra representanter från kommunerna, Länsstyrelsen och försäkringsbranschen. Programmet kommer gälla från år 2015.

Grundvattnets kvalitet och god kemisk vattenstatus

De föroreningar som förekommer i grundvattnet i Jönköpings län är främst rester av bekämpningsmedel och nitrat från jordbruket. Sju av länets 210 grundvattenförekomster bedöms ej uppnå god kemisk status enligt EUs vattendirektiv. De sju har problem med bland annat halter av PAH, trikloretylen, nitrat eller bekämpningsmedel. Det finns idag stora kunskapsluckor om hur läget ser ut i länet eftersom provtagningarna är få. För att bedöma riskerna för att grundvattnet inte kommer klara gränsvärdena i vattendirektivet utgår man därför från om det finns kända föroreningsrisker i nära anslutning till grundvattenförekomsterna, till exempel industrier som använder mycket kemikalier. Inom vattenförvaltningen (arbetet med EU:s vattendirektiv) har man bedömt att 51 grundvattenförekomster riskerar att vara förorenade år 2015. Miljökvalitetsmålet omfattar dock allt grundvatten och inte bara det som man jobbar med i vattenförvaltningen. Ett utkast till uppdaterad statusbedömning av grundvatten kommer i början av år 2014.

Inom vattenförvaltningen har Länsstyrelsen tagit fram ett förslag på åtgärdsplan för grundvatten. Åtgärdsplanen är på remiss hos kommunerna och beräknas kunna antas under år 2014. Planen tydliggör för kommunerna vilka grundvattenmagasin som har eller riskerar få problem. Informationen är viktig för att kommunerna ska kunna ta med det i sitt planarbete. Åtgärdsplanen föreslår att de utpekade områden ska provtas för att kunna säkerställa bedömningen. Nästa steg är att identifiera föroreningskällorna och genomföra konkreta åtgärder. 

Flera saneringar av områden med förorenat grundvatten pågår eller har genomförts i länet. Bland annat i Grimstorp, i Nässjö kommun, där arsenik och PAH från en impregneringsanläggning har förorenat grundvattnet. Genom grundvattnet har sedan föroreningarna spridit sig vidare ner mot Lillsjön och vidare ut i Emån. Saneringen av området slutfördes år 2013 och uppföljningen av om målet med saneringen har uppnåtts pågår. 

Analys

Viktiga lagar som styr skyddet av grundvattnet finns inom miljöbalken och plan- och bygglagen. Flera av de befintliga lagarna och reglerna används inte i tillräckligt stor utsträckning. De största anledningarna till detta är att kunskap och resurser saknas. Bland annat tar det idag lång tid innan vattenskyddsområden fastställs på grund av resursbrist hos kommunerna och Länsstyrelsen. Vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa en säker vattenförsörjning.

Fler kommuner behöver även ta fram vattenförsörjningsplaner, två kommuner i länet har aktuella planer i dagsläget. Arbete pågår på Länsstyrelsen för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan, alla länets kommuner deltar i det arbetet. Under året har kommunbesök genomförts där dessa frågor har diskuterats. Planen ska vara klar till sommaren 2014. Länsstyrelsens förhoppning är att den regionala planen kan fungera som ett stöd för kommunerna när de ska ta fram egna vattenförsörjningsplaner.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. En anledning till det är att endast ett fåtal av grundvattenmagasinen i länet är provtagna. Det är därför svårt att få en klar bild av hur stort problemet med förorenat grundvatten är. Den information som finns kommer ofta från vattentäkter, medan situationen i övriga grundvattenmagasin ofta är okänd. En viktig del av arbetet med EU:s vattendirektiv (vattenförvaltningen) är att kartlägga situationen i länet. Det pågår därför provtagning för att täcka kunskapsluckorna. Under år 2013 har åtta källor provtagits som en del i kunskapsinsamlingen. Sju av källorna hade inte provtagits tidigare och en provtogs även förra året.

Målet bedöms vara nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Generellt sett är kvaliteten och tillgången på grundvatten god i länet. Det finns dock problem med förorenat grundvatten på sina håll. Eftersom omsättningstiden är lång och sanering är en dyr och tidsödande process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. Det finns även en risk att förorenade områden och pågående verksamheter fortsätter att förorena grundvattnet.

 

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Jönköpings län

Indikatorer som följer upp målet