Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. Trots ett aktivt och långsiktigt åtgärdsarbete för att nå målen, bedöms de övriga målen inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå Bara naturlig försurning krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

I länet pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Till ett exempel har stora arealer utdikade våtmarker restaurerats i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare får ersättning för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

Utvecklingen i miljön är neutral för Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Myllrande våtmarker medan den är negativ för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Åtgärdsarbetet för dessa mål kan komma att utvecklas om anslagen för biologisk mångfald ökar. Flera miljökvalitetsmål är beroende av skärpta internationella och nationella styrmedel och åtgärder, det gäller framförallt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen under senare år utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet år 2011. Klimatrådet är ett samverkansorgan med företrädare för offentliga och privata aktörer. Klimatrådet leds av Länsstyrelsen med Landshövdingen som ordförande och arbetar för att nå visionen om att länet ska bli ett plusenergilän år 2050. Vi ser att arbetet inom Klimatrådet bidrar till att nå Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Den samlade ljusmängden i livet samt antalet gånger man bränner sig i solen ger tillsammans en ökad risk för malignt melanom och andra former av hudcancer. För att hindra att små barn och äldre utsätts för stora mängder sol bör det alltid finnas tillgång till skugga på platser där barn och gamla vistas. Möjlighet till skugga bör finnas för alla åldersgrupper och omfatta alla offentliga miljöer.

År 2013 fick 142 personer i Jönköpings län diagnosen malignt melanom, varav 71 kvinnor och 71 män (1). Jämfört med år 2000 har antalet nya fall av diagnosen malignt melanom mer än fördubblats. Trenden för antalet nya fall av malignt melanom visar på en klar ökning, men antalet fall varierar mellan åren. Under år 2014 arbetade åtta UV-informatörer i Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommuner med att sprida information om riskerna med långvarig exponering av UV-strålning från solen. Syftet var att förändra människors attityd till solning genom att uppmärksamma risken för hudcancer.

Under året kommer ett av länets fyra åtgärdsprogram för miljömålen, Hälsans miljömål, att beslutas.  I en av arbetsgrupperna, som arbetar med framtagandet av programmet, har Säker strålmiljö behandlats. Arbetet resulterade i en åtgärd om beskuggning av lekintesiva ytor på förskolegårdar och sommaröppna fritidshem. En majoritet av länets kommuner avser att genomföra åtgärden.

Analys

Miljökvalitetsmålet består av fyra preciseringar. Bedömningen är en sammanvägning av en ganska positiv bild för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och av en mer problematisk bild för UV-strålning. Dagens exponering för joniserande strålning och elektromagnetiska fält bedöms generellt inte innebära något miljö- eller hälsoproblem. På flera områden är utvecklingen positiv, inom andra områden går utvecklingen åt fel håll. Allmänhetens totala exponering för elektromagnetiska fält har inte ökat under de senaste åren, men teknisk utveckling och nya tillämpningar kan både minska och öka exponeringen framöver. De elektromagnetiska fältens påverkan på människan är osäker. Onödig exponering bör undvikas och försiktighetsprincipen tillämpas. För att kunna genomföra arbete på lokal nivå krävs ytterligare kunskap om hur de elektromagnetiska fälten påverkar oss. I arbetet med ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen har elektromagnetiska fält prioriterats ner på grund av att det saknas tydliga forskningresultat.

För att antalet hudcancerfall ska sjunka till samma nivå som år 2000 krävs fortsatta insatser då antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Tiden från solning till utvecklande av cancer kan vara upp emot 30 år vilket medför att det svårt att i dagsläget se resultat av de projekt som har genomförts i länet. För att minska risken för utvecklande av cancer krävs en attitydförändring hos människan. Indikatorn solexponering ger ingen tydlig utveckling för detta under perioden 2005 – 2013 (2).

Även om kännedomen om kopplingen mellan solning och risken för hudcancer finns hos många fortsätter cancerfallen att öka. Det medför att det finns ett behov av att se över andra vägar än information för att uppnå målet. Det kan handla om lagstiftning från att förbjuda solarier till att införa krav på skugga i offentliga miljöer eller ställa krav på solskydd på badstränder.

Måluppfyllelsen är i någon mån beroende av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö, eftersom dessa påverkar exponeringen av UV-strålning samt för God bebyggd miljö även den elektromagnetiska strålningen.

Referenser

1. www.miljomal.se, indikatorn ”Hudcancerfall – malignt melanom” (under Säker strålmiljö)

2. www.miljomal.se, indikatorn ”Beteenderelaterad UV-exponering” (under Säker strålmiljö)

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Jönköpings län