Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, av de mål som bedöms på regional nivå, som är nära att nås till år 2020 och det är Grundvatten av god kvalitet. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men det krävs ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder för att nå Bara naturlig försurning. Det gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Även om miljömålen inte kommer att nås till 2020 så är utvecklingstrenden för miljön i Jönköpings län positiv för två av målen: Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det beror på att nedfallet av försurande ämnen har minskat och på de insatser som har gjorts för att minska orsakerna till övergödning.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Stora arealer utdikade våtmarker har restaurerats i några skyddade områden och flera våtmarker har anlagts i odlingslandskapet. Utvecklingen för Myllrande våtmarker blir ändå neutral eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas funktioner ska behållas.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner. Positivt är den naturvårdssatsning som skett där anslagen har ökat med 73 procent och skapat bättre förutsättningar än under hela miljömålsperioden att åstadkomma resultat.

Miljömålen kräver engagemang från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner. Länsstyrelsen har utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet och samverkansrådet för biologisk mångfald.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Däremot så redovisas resultat och analys på regional nivå för dessa mål.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Åtgärder på regional nivå

  • Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med åtgärderna i åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål, där bland annat Säker strålmiljö ingår. Programmet började gälla vid årsskiftet 2015/20161
  • Region Jönköpings län påbörjat arbete med skolgårdar och hur skapa bättre miljöer som bland annat skyddar mot strålning

 Åtgärder på kommunal nivå

  • Vaggeryds kommun: projektet Sola säkert som varit igång under 2015-2016. Feriepraktikanter har utbildats i projektet ”Sola säkert” som syftar till att informera om sunda solvanor vid badplatser i kommunen

Övriga åtgärder

  • Smålandsidrotten har haft utbildning om säkra solvanor till sina förbund

Den samlade ljusmängden i livet samt antalet gånger man bränner sig i solen ger tillsammans en ökad risk för malignt melanom och andra former av hudcancer. För att hindra att små barn och äldre utsätts för stora mängder sol bör det alltid finnas tillgång till skugga på platser där barn och gamla vistas. Möjlighet till skugga bör finnas för alla åldersgrupper och omfatta alla offentliga miljöer.

År 2014 fick 135 personer i Jönköpings län diagnosen malignt melanom2. Jämfört med år 2000 har antalet nya fall av diagnosen malignt melanom mer än fördubblats. Trenden för antalet nya fall av malignt melanom visar på en klar ökning, men antalet fall varierar mellan åren. Den beteenderelaterade exponeringen, årsdosen, vilken kan förväntas påverka hudcancerfrekvensen om något tiotal år, har hittills beräknats för åren 2005 till 2014. Någon trend kan ännu inte utläsas3.

Analys

Miljökvalitetsmålet består av fyra preciseringar. Bedömningen är en sammanvägning av en ganska positiv bild för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och av en mer problematisk bild för UV-strålning. Dagens exponering för joniserande strålning och elektromagnetiska fält bedöms generellt inte innebära något miljö- eller hälsoproblem. På flera områden är utvecklingen positiv, inom andra områden går utvecklingen åt fel håll. Allmänhetens totala exponering för elektromagnetiska fält har inte ökat under de senaste åren, men teknisk utveckling och nya tillämpningar kan både minska och öka exponeringen framöver. De elektromagnetiska fältens påverkan på människan är osäker. Onödig exponering bör undvikas och försiktighetsprincipen tillämpas. För att kunna genomföra arbete på lokal nivå krävs ytterligare kunskap om hur de elektromagnetiska fälten påverkar oss. I arbetet med ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen1 har elektromagnetiska fält prioriterats ner på grund av att det saknas tydliga forskningresultat.

Även om kännedomen om kopplingen mellan solning och risken för hudcancer finns hos många fortsätter cancerfallen att öka. Det medför att det finns ett behov av att se över andra vägar än information för att uppnå målet. Det kan handla om lagstiftning från att förbjuda solarier till att införa krav på skugga i offentliga miljöer eller ställa krav på solskydd på badstränder.

Måluppfyllelsen är i någon mån beroende av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö, eftersom dessa påverkar exponeringen av UV-strålning samt för God bebyggd miljö även den elektromagnetiska strålningen.

Referenser

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2015:37. Hälsans miljömål, Åtgärdsprogram 2016-2020.

2. www.miljomal.se, indikatorn ”Hudcancerfall – malignt melanom” (under Säker strålmiljö)

3. www.miljomal.se, indikatorn ”Beteenderelaterad UV-exponering” (under Säker strålmiljö)