Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. Däremot, trots ett aktivt och långsiktigt åtgärdsarbete för att nå målen, bedöms de övriga målen inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Av de mål som inte kommer att nås till 2020 utmärker sig Bara naturlig försurning i Jönköpings län. Trots en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar är sjöar, vattendrag och marker fortfarande försurade. En stor del av de försurande utsläppen kommer från utlandet. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå miljökvalitetsmålet krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

Trots att många miljökvalitetsmål bedöms som svåra att nå så pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Ett exempel är att Jönköpings län restaurerar stora arealer utdikade våtmarker i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare anlägger våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker som helhet blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

För att det ska vara möjligt att nå målen behövs ökade resurser för att kunna genomföra fler nödvändiga åtgärder. Anslagen för biologisk mångfald har de senaste åren minskat, vilket påverkar möjligheterna att nå Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Flera miljökvalitetsmål är beroende av skärpta internationella och nationella styrmedel och åtgärder, det gäller framförallt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser i samhället: myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen under senare år utvecklat samverkansformerna och bland annat sedan år 2011 bildat Klimatrådet. Klimatrådet är ett samverkansorgan med företrädare för offentliga och privata aktörer. Klimatrådet leds av Länsstyrelsen med Landshövdingen som ordförande och arbetar för att nå visionen om att länet ska bli ett plusenergilän 2050. Vi ser att arbetet inom Klimatrådet bidrar till att nå Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Den samlade ljusmängden i livet samt antalet gånger man bränner sig i solen ger tillsammans ökad risk för malignt melanom och andra former av hudcancer. För att hindra att små barn och äldre utsätts för stora mängder sol bör det alltid finnas tillgång till skugga på platser där barn och gamla vistas. Möjlighet till skugga bör finnas för alla åldersgrupper och omfatta alla offentliga miljöer.

År 2012 fick 159 personer i Jönköpings län diagnosen malignt melanom, varav 90 kvinnor och 69 män1. Jämfört med år 2000 har antalet nya fall av diagnosen malignt melanom fördubblats. Trenden för antalet nya fall av malignt melanom visar på en klar ökning. Dock varierar antalet fall mellan åren. Under år 2014 arbetade åtta UV-informatörer i Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommuner med att sprida information om riskerna med långvarig exponering av UV-strålning från solen. Syftet var att förändra människors attityd till solning genom att uppmärksamma risken för hudcancer.

Under året har arbete inletts med att revidera ett av länets tre åtgärdsprogram för miljömålen, Hälsans miljömål. I en av arbetsgrupperna som arbetar med framtagandet har säker strålmiljö behandlats. Fokus har varit på hur barns utomhusmiljöer på skolgårdar kan beskuggas och hur det går att följa upp det. I arbetet har gruppen också diskuterat radon i inomhusluft. Fokus inom det området har varit att få människor att våga mäta.

Analys

Miljökvalitetsmålet består av fyra preciseringar. Bedömningen är en sammanvägning av en ganska positiv bild för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och av en mer problematisk bild för UV-strålning. Dagens exponering för joniserande strålning och elektromagnetiska fält bedöms generellt inte innebära något miljö- eller hälsoproblem. Allmänhetens totala exponering för elektromagnetiska fält har inte ökat under de senaste åren, men teknisk utveckling och nya tillämpningar kan både minska och öka exponeringen framöver. De elektromagnetiska fältens påverkan på människan är osäker. Onödig exponering bör undvikas och försiktighetsprincipen tillämpas. För att kunna genomföra arbete på lokal nivå krävs ytterligare kunskap om hur de elektromagnetiska fälten påverkas oss. I arbetet med ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen har elektromagnetiska fält prioriterats ner på grund av att det saknas tydliga forskningresultat.

För att antalet hudcancerfall ska sjunka till samma nivå som år 2000 krävs fortsatta insatser då antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Tiden från solning till utvecklande av cancer kan vara upp emot 30 år vilket medför att det svårt att i dagsläget se resultat av de projekt som har genomförts i länet. För att minska risken för utvecklande av cancer krävs en attitydförändring hos människan. Indikatorn solexponering ger ingen tydlig utveckling för detta under perioden 2005-2013.

Även om kännedomen om kopplingen mellan solning och risken för hudcancer finns hos många fortsätter cancerfallen att öka. Det medför att det finns ett behov av att se över andra vägar än information för att uppnå målet. Det kan handla om lagstiftning från att förbjuda solarier till att införa krav på skugga i offentliga miljöer eller ställa krav på solskydd på badstränder.

Måluppfyllelsen är i någon mån beroende av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö, eftersom dessa påverkar exponeringen av UV-strålning samt för God bebyggd miljö även den elektromagnetiska strålningen.

Referenser

1. www.miljomal.se, indikatorn Hudcancerfall – malignt melanom

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Jönköpings län

Indikatorer som följer upp målet