Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms ett mål, Grundvatten av god kvalitet, som nära att nås till år 2020 medan övriga mål inte kommer att kunna nås till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms enbart på nationell nivå.

Grundvatten av god kvalitet är nära att nås och resterande tio miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020. Bedömningen av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län är samma som föregående år.

Av de mål som inte kommer att nås till år 2020 utmärker sig Bara naturlig försurning i Jönköpings län. Trots en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar är sjöar, vattendrag och marker fortfarande försurade. En stor del av de försurande utsläppen kommer från utlandet. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå miljökvalitetsmålet krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

Trots att många miljökvalitetsmål bedöms som svåra att nå så pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Jönköpings län restaurerar stora arealer utdikade våtmarker i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare anlägger våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker som helhet blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

För att det ska vara möjligt att nå målen behövs ökade resurser för att kunna genomföra fler åtgärder. Minskade anslag för biologisk mångfald påverkar möjligheterna att nå Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Utvecklingen för de gröna målen blir ännu mer negativ om det blir verklighet av förslaget om neddragningar inom Landsbygdsprogrammet.

Det krävs stora insatser från alla nivåer i samhället- myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner. En del miljökvalitetsmål är även beroende av internationella åtgärder, det gäller framförallt åtgärder som minskar utsläpp och påverkar till exempel Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

År 2011 fick 141 personer i Jönköpings län diagnosen malignt melanom, varav 58 kvinnor och 83 män. Jämfört med år 2000 har antalet nya fall av diagnosen malignt melanom för kvinnor nästan fördubblats och för män har antalet nya fall mer än fördubblats (indikator hudcancerfall). Trenden för antalet nya fall av malignt melanom visar på en klar ökning. Dock varierar antalet fall mellan åren. Under år 2013 arbetade nio UV-informatörer i Jönköping, Eksjö och Vetlanda kommuner med att sprida information om riskerna med långvarig exponering av UV-strålning från solen. Syftet var att förändra människors attityd till solning genom att uppmärksamma risken för hudcancer. Genom beteendeförändring bland människor kan antalet fall av hudcancer minska på lång sikt.  Det planeras för en fortsättning med UV-informatörer i kommunerna även kommande år.

Den samlade ljusmängden i livet samt antalet gånger man bränner sig i solen ger tillsammans ökad risk för malignt melanom och andra former av hudcancer. För att hindra att små barn och äldre utsätts för stora mängder sol bör det alltid finnas tillgång till skugga på platser där barn och gamla vistas. Möjlighet till skugga bör finnas för alla åldersgrupper och omfatta alla offentliga miljöer. Länsstyrelsen har tidigare tagit fram en broschyr, Solskyddsfaktorer, som spridits till samtliga kommuner. I arbetet med att skapa men även att behålla befintliga skuggiga miljöer informerar respektive kommun de entreprenörer som utför anläggningsarbeten i kommunerna om riskerna med överdriven exponering för solen. Jönköpings kommun har skapat en rutin för att säkerställa tillgången till både sol och skugga vid nybyggnation, drift och underhåll av offentliga miljöer som förskole- och skolgårdar och lekplatser. I barnens dagliga miljö ska man så långt som möjligt skapa miljöer där risken att bli bränd av solen undviks.

Landtinget och länets kommuner arbetar med en barnmiljörond för att förbättre de miljöer barn vistas i. Barnmiljöronden är ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll enligt miljöbalken och har arbetats fram i samverkan med Miljösamverkan F, Landstingets barnhälsovårdsenhet, Smittskyddsenhet samt allergikonsulenten. Materialet bygger på allergironden med en komplettering där frågor om egenkontroll, inomhusmiljö, hygien, ljudmiljö, fastigheten, UV-strålning och avfall/kemikalier tas upp. Vid ronden använder man en checklista och utifrån den tar man sedan fram handlingsplaner för åtgärdsarbetet.

Analys

Miljökvalitetsmålet består av tre skilda delar. Bedömningen är en sammanvägning av en ganska positiv bild för radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och av en mer problematisk bild för UV-strålning. Dagens exponering för joniserande strålning och elektromagnetiska fält bedöms generellt inte innebära något miljö- eller hälsoproblem. På flera områden är utvecklingen positiv, inom andra områden går utvecklingen åt fel håll. Allmänhetens totala exponering för elektromagnetiska fält har inte ökat under de senaste åren, men teknisk utveckling och nya tillämpningar kan både minska och öka exponeringen framöver. De elektromagnetiska fältens påverkan på människan är osäker. Onödig exponering bör undvikas och försiktighetsprincipen tillämpas. För att kunna genomföra arbete på lokal nivå krävs ytterligare kunskap om hur de elektromagnetiska fälten påverkas oss.

För att komma ner till antalet hudcancer fall som upptäcktes år 2000 fall krävs fortsatta insatser då antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Tiden från solning till utvecklande av cancer kan vara upp emot 30 år vilket medför att det svårt att i dagsläget se resultat av de projekt som har genomförts i länet. För att minska risken för utvecklande av cancer krävs en attitydförändring hos människan. Att vara solbränd ska inte bara ses som ett hälsotecken. 2013 års projekt med UV-informatörer har utvärderats i en rapport som kommer att göras tillgänglig på Länsstyrelsen hemsida inom kort. Projektet fick genomslag i lokal oh regional media och intrycken från informatörerna var positiva. Det har gått för kort tid för att se några effekter på möjligheten att uppnå målet.

I Sverige finns det en rekommenderad åldersgräns på 18 år för solning i solarier. För att bäst kunna skydda våra barn för denna typ av exponering av UV-strålning krävs det att det införs en lag på åldersgräns för solning i solarier.

Måluppfyllelsen är i någon mån beroende av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö, eftersom dessa påverkar exponeringen av UV-strålning samt för God bebyggd miljö även den elektromagnetiska strålningen.

Det går inte att se någon tydlig utveckling för miljökvalitetsmålet.

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Jönköpings län

Indikatorer som följer upp målet