Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som bidrar till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, av de mål som bedöms på regional nivå, som är nära att nås till år 2020 och det är Grundvatten av god kvalitet. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men det krävs ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder för att nå Bara naturlig försurning. Det gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Även om miljömålen inte kommer att nås till 2020 så är utvecklingstrenden för miljön i Jönköpings län positiv för två av målen: Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det beror på att nedfallet av försurande ämnen har minskat och på de insatser som har gjorts för att minska orsakerna till övergödning.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Stora arealer utdikade våtmarker har restaurerats i några skyddade områden och flera våtmarker har anlagts i odlingslandskapet. Utvecklingen för Myllrande våtmarker blir ändå neutral eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas funktioner ska behållas.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner. Positivt är den naturvårdssatsning som skett där anslagen har ökat med 73 procent och skapat bättre förutsättningar än under hela miljömålsperioden att åstadkomma resultat.

Miljömålen kräver engagemang från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner. Länsstyrelsen har utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet och samverkansrådet för biologisk mångfald.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Däremot så redovisas resultat och analys på regional nivå för dessa mål.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Åtgärder på regional nivå

  • Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med åtgärderna i Hälsans miljömål, där bland annat Skyddande ozonskikt ingår. Programmet började gälla vid årsskiftet 2015/20161

 Åtgärder på kommunal nivå

  • Kontinuerlig insamling av kasserade kyl- och frysskåp hos kommunerna

Montrealprotokollet har medfört att utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskat markant. Halterna av ozonnedbrytande ämnen i stratosfären var som högst i början av 1990-talet men har sedan dess minskat. Många ämnen har lång nedbrytningstid vilket innebär att ozonlagret kommer påverkas under en längre tid. Dessutom finns många av ämnena kvar i olika produkter som fortsätter att läcka. För att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen är det därför viktigt att produkter som innehåller dessa ämnen tas omhand som farligt avfall. Det gäller till exempel kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar. Vad gäller hantering av ozonnedbrytande ämnen i kylar och frysar finns redan idag fungerande system för omhändertagande.

En följdeffekt av ett tunt ozonskikt är att UV-strålningen blir starkare. Det medför att risken att drabbas av hudcancer ökar. I Jönköpings län har vi sett en ökande trend av antalet dokumenterade fall av hudcancer, både av malignt melanom och ej malignt melanom2.

Globalt är ozonskiktet i dag cirka 3,5 procent tunnare jämfört med referensvärdet (det vill säga perioden före 1980, då ozonskiktet ansågs vara opåverkat av mänskliga utsläpp). Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten påbörjats. I bedömningen finns dock osäkerheter, dels i det vetenskapliga underlaget dels på grund av att ozonskiktet uppvisar stora naturliga variationer.3

Analys

För att på sikt få antalet hudcancerfall att minska krävs en attitydförändring av människors hälsovanor. I dag är det fortfarande ett sundhetstecken att vara brun. Genom arbetet med att lära yngre människor bättre solvanor kan vi förhoppningsvis på sikt se en klar och tydlig tendens till minskning av antalet fall av cancer.

Det är främst internationellt som Sverige idag behöver verka för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Detta görs genom att inom ramen för Montrealprotokollet påverka andra länder att övergå till miljövänligare alternativ i de verksamheter som fortfarande använder ozonnedbrytande ämnen. I Jönköpings län behöver arbetet med att ta hand om ozonnedbrytande ämnen i rivningsavfall samt omhändertagande av gamla kyl- och frysanläggningar fortsätta. Inom länet sker ingen kontinuerlig tillsyn av illegala transporter och det saknas generellt information om uppföljning av CFC-haltigt byggavfall. Kunskap kring ozonnedbrytande ämnen i rivningsavfall behöver stärkas i samtliga led från beställare av rivning till slutlig omhändertagande av avfallet.

Referenser

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2015:37. Hälsans miljömål, Åtgärdsprogram 2016-2020.

2. www.miljomal.se, indikatorer "Hudcancer", (under Skyddande ozonskikt)

3. www.miljomal.se, indikatorn "Ozonskiktets tjocklek" (under Skyddande ozonskikt)