Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I Jönköpings län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. Trots ett aktivt och långsiktigt åtgärdsarbete för att nå målen, bedöms de övriga målen inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Skärpta internationella miljökrav har lett till stora minskningar av det försurande nedfallet, men för att uppnå Bara naturlig försurning krävs det ytterligare internationella beslut om mål och åtgärder.

I länet pågår det ett aktivt åtgärdsarbete som ökar förutsättningarna att målen ska nås på sikt. Till ett exempel har stora arealer utdikade våtmarker restaurerats i några av länets skyddade våtmarksområden och markägare får ersättning för att anlägga våtmarker i odlingslandskapet. Bedömningen av Myllrande våtmarker blir ändå negativ eftersom det krävs fler åtgärder och ett minskat kvävenedfall för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktioner ska behållas.

Utvecklingen i miljön är neutral för Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Myllrande våtmarker medan den är negativ för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. Åtgärdsarbetet för dessa mål kan komma att utvecklas om anslagen för biologisk mångfald ökar. Flera miljökvalitetsmål är beroende av skärpta internationella och nationella styrmedel och åtgärder, det gäller framförallt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen under senare år utvecklat samverkansformerna och bland annat bildat Klimatrådet år 2011. Klimatrådet är ett samverkansorgan med företrädare för offentliga och privata aktörer. Klimatrådet leds av Länsstyrelsen med Landshövdingen som ordförande och arbetar för att nå visionen om att länet ska bli ett plusenergilän år 2050. Vi ser att arbetet inom Klimatrådet bidrar till att nå Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Montrealprotokollet har medfört att utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskat markant. Halterna av ozonnedbrytande ämnen i stratosfären var som högst i början av 1990-talet men har sedan dess minskat. Många ämnen har lång nedbrytningstid vilket innebär att ozonlagret kommer påverkas under en längre tid. Dessutom finns många av ämnena kvar i olika produkter som fortsätter att läcka. För att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen är det därför viktigt att produkter som innehåller dessa ämnen tas omhand som farligt avfall. Det gäller till exempel kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar.

I länet bedrivs ett informationsarbete för att förbättra hanteringen av köldmedier vid transporter och insamling av kyl- och frysanläggningar. I länets kommuner sker en kontinuerlig insamling av kasserade kyl- och frysskåp. Länsstyrelsen har i samverkan med polis och tullen arbetat kring gränsöverskridande transporter av avfall för att minska illegala transporter av kasserade kyl- och frysskåp.

Under året kommer Länsstyrelsen att besluta om ett nytt åtgärdsprogram för hälsans miljömål. I åtgärdsprogramet ingår en åtgärd för skyddande ozonskikt. Diskussionerna har kretsat kring rivningsavfall och ozonnedbrytande ämnen i byggisolering och som en åtgärd i programmet ska det genomföras en utbildning av miljöinspektörer och bygglovshandläggare på kommunerna. Gruppen bedömde att det finns fungerade system och lagstiftning för omhändertagande av ozonnedbrytande ämnen från kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar.

En följdeffekt av ett tunt ozonskikt är att UV-strålningen blir starkare. Det medför att risken att drabbas av hudcancer ökar. I Jönköpings län har vi sett en ökande trend av antalet dokumenterade fall av hudcancer, både av malignt melanom och ej malignt melanom. I ett samverkansarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget och Vetlanda, Eksjö och Jönköping kommuner bedrivs ett arbete med UV-informatörer, vars syfte är att förändra människors attityd till solning.

Analys

Det är främst internationellt som Sverige idag behöver verka för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Detta görs genom att inom ramen för Montrealprotokollet påverka andra länder att övergå till miljövänligare alternativ i de verksamheter som fortfarande använder ozonnedbrytande ämnen. I Jönköpings län behöver arbetet med att ta hand om ozonnedbrytande ämnen i rivningsavfall samt omhändertagande av gamla kyl- och frysanläggningar fortsätta.

I arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Hälsans miljömål har fokus för skyddande ozonskikt varit rivningsavfall. Det är inom det området där det bedöms finnas behov av ytterligare åtgärder på regional nivå. Kunskap kring ozonnedbrytande ämnen i rivningsavfall behöver stärkas i samtliga led från beställare av rivning till slutlig omhändertagande av avfallet. Vad gäller hantering av ozonnedbrytande ämnen i kylar och frysar finns redan idag fungerande system för omhändertagande. Det är bra att frågan om illegala transporter av avfall kommit upp på agendan.

Uttunningen av ozonskiktet, som ett globalt genomsnitt, upphörde år 1996. År 2010 var ozonskiktet över södra Sverige det tjockast uppmätta sedan år 1991. Det går inte att med statistisk säkerhet säga att vändpunkten för uttunningen är nådd. Det beror på ozonskiktets naturliga variationer och på andra parametrar som påverkar tjockleken. Men allt tyder på att den vändpunkt man förväntas passera runt år 2020 ska kunna uppnås, för att i förlängningen återgå till ett ozonskikt motsvarande det innan år 1980. Det senare förväntas ske runt år 2050.

För att på sikt få antalet hudcancerfall att minska krävs en attitydförändring av människors hälsovanor. I dag är det fortfarande ett sundhetstecken att vara brun. Genom länets arbete med att lära yngre människor bättre solvanor kan vi förhoppningsvis på sikt se en klar och tydlig tendens till minskning av antalet fall av cancer.

 

Pil uppåt smiley saknas Skyddande ozonskikt i Jönköpings län